Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

DOM do 70 m2

Powrót

domy 70 m2

 

Planujesz budowę własnego domu

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego 
 • na własne potrzeby mieszkaniowe
 • którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany
 • masz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Możesz skorzystać z uproszczonej procedury

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni
 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez ciebie budowy; pamiętaj jednak, aby budować zgodnie z przepisami, bowiem organy nadzoru budowlanego mogą kontrolować twoją inwestycję
 • do budowy będziesz mógł przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia

Zanim ruszysz z budową musisz

 • doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 • zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jako inwestor masz tylko obowiązek złożyć oświadczenia, że

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowisz kierownika budowy
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna

Nowe rozwiązanie weszło w życie 3 stycznia 2022 r.

Wejdź na stonę e-Budownictwo i złóż wniosek w ramach uproszcznej procedury.

 Tak, udostępnione przez GUNB gotowe projekty domów do 70 m2, mogą podlegać zmianom/adaptacji.

Każdy gotowy projekt domu do 70 m2 zawiera bezpośrednio po spisie treści w projekcie architektoniczno-budowlanym, informacje istotne dla inwestora, które odnoszą się m. in. do kwestii możliwości zmian/adaptacji gotowego projektu.

Wszelkie zmiany/adaptacje projektu gotowego muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz muszą być czytelnie oznaczone, zarówno w opisie jak i na rysunkach, lub dodane w formie rysunków zamiennych.

 Jeżeli jest dwóch współwłaścicieli działki i budowa będzie realizowana w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obydwu inwestorów z punktu Prawa budowlanego nie ma przeciwskazań, żeby wydzielić dwa lokale mieszkalne. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekraczać 70 m2.

 Tak, część domu do 70 m2 można przeznaczyć na wykonywanie działalności gospodarczej. Należy jednak zgłosić zmianę sposobu użytkowania odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Pamiętać również należy, że lokal użytkowy w domu jednorodzinnym może mieć powierzchnię nie większą niż 30% całkowitej powierzchni budynku.

 Nie, inwestor zamiast dokonywać zgłoszenia budowy domu do 70 m2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 Nie, do zgłoszenia budowy domu do 70 m2 przepisy wymagają dołączenia projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki lub terenu, a nie szkicu.

 W przypadku, gdy powierzchnia zabudowy projektowanego budynku przekracza 70 m2 lub, gdy obszar oddziaływania projektowanego obiektu wykracza poza działkę lub działki, na których obiekt został zaprojektowany, nie mamy do czynienia ze zgłoszeniem budowy domu do 70 m2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej podejmuje stosowne działania, jakie są podejmowane przy innych zgłoszeniach budowy, w tym może wnieść sprzeciw.

 Na portalu e-Budownictwo został udostępniony osobny formularz e-wniosku dla domów do 70 m2. Można z niego skorzystać. Ustawa – Prawo budowlane nie przewiduje jednak specjalnego wzoru zgłoszenia dla domów do 70 m2

Tak, przepisy ustawy – Prawo budowlane nie ograniczają budowy domów do 70 m2 jedynie na podstawie projektów wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez GUNB. 

Tak. Należy jednak pamiętać o zachowaniu aktualnych przepisów i procedur wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowę należy tylko zgłosić w starostwie do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Do zgłoszenia budowy tych budynków należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 ustawy – Prawo budowlane (czyli m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany).

Ponadto, do tego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie inwestora, że:

a)            planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,

b)            przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

c)            dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowę można zgłosić przez Internet z wykorzystaniem serwisu e-Budownictwo załączając projekt budowlany w postaci elektronicznej. W serwisie e-Budownictwo oświadczenia, o których mowa powyżej są załączane automatycznie do zgłoszenia.

Warto mieć na uwadze to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu takiego zgłoszenia nie dokonuje jego sprawdzenia, jak również nie może wnieść sprzeciwu, nie zwalnia to jednak inwestora ze stosowania przepisów[KL2] . W tej sytuacji inwestor powinien wręcz lepiej znać przepisy, ponieważ ciąży na nim większa odpowiedzialność.

Nie. Brak konieczności ustanowienia kierownika budowy stanowi alternatywę i „przywilej” dla inwestora. Wprowadzana regulacja nie zakazuje inwestorowi ustanowienia kierownika budowy. Jeśli ktoś chce ustanowić kierownika budowy i powierzyć mu odpowiedzialność za prowadzenie budowy, ma taką możliwość , ale w przypadku braku kierownika budowy, to właściciel jako inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za budowę.

Tak. Inwestor musi mieć przygotowany projekt zagospodarowania działki lub terenu, czyli dostosować projekt architektoniczny do swojej działki. Może to zrobić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Tak. Na inwestorze spoczywa obowiązek geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu domu - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przepisami, których planowane zamierzenie budowlane nie może naruszać są m.in. przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 musi zgadzać się z przepisami. Inwestor, który rezygnuje z ustanowienia kierownika budowy powinien być dobrze z nimi zaznajomiony. Należy m. in. znać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać takie budynki i ich usytuowanie (obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm./).

Inwestor obowiązany jest do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. W przypadku domów do 70 m2 inwestor do takiego zawiadomienia musi dołączyć oświadczenie o:

 

a)            dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. zm.);

b)            zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno- budowlanymi.

Do użytkowania obiektu budowlanego Inwestor może [KL1] przystąpić, jeżeli organ nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił w 2022 roku Konkurs, którego celem było wyłonienie najciekawszych koncepcji architektonicznych budynków rekreacji indywidualnej. W Konkursie wzięli udział studencji i absolwenci studiów kierunkowych inzynieryjnych i architektonicznych. Sąd Konkursowy przyznał nagrody w trzech tematach.

Temat 1. Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej.

I Nagroda - Piotr Wojtowicz (numer pracy 000007)
II Nagroda - Michał Kasper (numer pracy 180101)
III Nagroda - Joanna Owsiak, Magdalena Obszyńska, Aleksandra Paradysz (numer pracy 165734
Wyróżnienie - Michał Sapuła (numer pracy 222091) 

Temat 2. Inżynieria budynków rekreacyjnych.

I Nagroda - Artur Gała (numer pracy 830271)
II Nagroda - Zlata Hrabtsevich (numer pracy 487139)
III Nagroda - Jakub Gołda (numer pracy 258093) 

Temat 3. Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.


I Nagroda - Alicja Pytka (numer pracy 938726)
II Nagroda - Matylda Grojec, Joanna Mikoajec (numer pracy 420367)
III Nagroda - Mateusz Binda (numer pracy 261099)
Wyróżnienie - Justyna Zwiernik (numer pracy 93113)

Gratulujemy zwycięzcom!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił Konkurs, którego celem było wyłonienie projektów architektonicznych o wysokich walorach funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. 14 stycznia br. Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrodę 38 pracom. Autorzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnego projektu budowlanego, który będzie udostępniony bezpłatnie inwestorom w II kwartale 2022 r.

Gratulujemy zwycięzcom!

Lista nagrodzonych firm i prace konkursowe w kolejności wpłynięcia do organizatora.

COR Magdalena Kiertowicz
ul. Władysława Wysockiego 94
15-167 Białystok

Opis projektu

Opis projektu

LAU ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE Biuro Projektów I Obsługi Inwestycji Wojciech Lau
ul. Kamienna 64
95-100 Zgierz

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Pracownia Projektowa MILO7
Miłosz Paweł Stachera
ul. Grochowa 14/7
71-741 Szczecin

Opis projektu

     Projekt koncepcyjny

Dobry projekt Urszula Kozieł
ul. Bełchatowska 4 F,
42-202 Częstochowa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

 

Pracownia ARCHITEKTURY - dobry projekt, Kordian Kozieł
ul. Bełchatowska 4 F,
42-202 Częstochowa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

PROLOG sp. z o.o.
ul. Wandy 4/8
53-320 Wrocław

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Przemysław Markiewicz-Zahorski
ul. Kasztelańska 9/2
30-116 Kraków

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Adam Rucki
ul. Liskego 10/7
50-345 Wrocław

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie:
1)Sandra Piasek
ul. Bolesława Krzywoustego 7/13
51-165 Wrocław
2)Piotr Michalski
ul. Bolesława Krzywoustego 7/13
51-165 Wrocław

Opis projektu

Projekt koncepcyjny

Pracownia Projektowa KWADRAT Wojciech Pawłowski
ul. Felczaka 18b/36,
71-417 Szczecin

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

ARCH-STUDIO Pracownia Projektowa sp. z o.o.
ul. Pużaka 46c lok. 5
45-273 Opole

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

DOMYIDACHY SP. Z O.O
UL. PIASKOWA 27
08-110 ŻELKÓW KOLONIA

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Uczestnicy wspólnie biorący udział:
1) ENERGIALE sp. z o.o.
ul. Moniuszki 31/5
87-100 Toruń
2) Rafał Rutkowski
ul. Malinowa 10
14-300 Morąg
3) Biuro projektowe Justyna Przygoda
ul. Dąbrowskiego 16F/22
14-300 Morąg

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

SLZ Pracownia Projektowa architekt Sławomir Łażewski
ul. Rynek 21/2, 59-100 Polkowice

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

KRYJAK – Biuro Projektów,
Marcin Kryjak
ul. Hetmańska 8
43-100 TYCHY

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

ANDRZEJ WAŁCZYŃSKI CASTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA
OS. TYSIĄCLECIA 71
61-255 POZNAŃ

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Tomasz Krzemiński
ul. Tektoniczna 1 / 21
Kielce 25-640

Opis projektu

Projekt koncepcyjny      Projekt koncepcyjny

LABORATORIUM ARCHITEKTURY, Anna Małek
ul. Piechy 3a/6
41-704 Ruda Śląska

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Szymon Pleszczak
Polski Świętów 21
48-340 Głuchołazy

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Polskie Domy Drewniane S.A.
Aleje Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

PS.ARCH PIOTR ŚWIĄTKIEWICZ
UL. GDAŃSKA 15J/2
83-330 ŻUKOWO

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

PANTA RHEI PROJEKT
sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 13
60-867 Poznań

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Architekt Katarzyna Gazda
ul. Żwirki i Wigury 15 p. 109
38-400 Krosno

Opis projektu

Projekt koncepcyjny

Workshopbay sp. z o. o.
ul. Chełmońskiego 4A
05-300 Mińsk Mazowiecki

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

CZYSTA BRYŁA STUDIO
RAFAŁ STABRYŁA
20-485 Lublin
ul. Samsonowicza 27/21

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Architektura Stanisław Świderczuk
os. Zwycięstwa 28/50
61-651 Poznań

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

KGA KONRAD GARBOWSKI
ul. LEŚNA 5/4
85-676 BYDGOSZCZ

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Bartosz Hodurek BH Studio
ul. Jar 11
30-698 Kraków

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

More Design & Architecture
sp. z o.o. Paulina Godzińska
Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

"MW TECHNIC" sp. z o.o.
ul. STANISŁAWA BODYCHA
nr 73A, REGUŁY
05-816 MICHAŁOWICE

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

QUIB CONSTRUCTIONS
SP. Z O. O.
JASKÓŁEK 12/22, STUDZIENICE
43-215 JANKOWICE

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

KLATA Architekci
Małgorzata Maziewska
ul. Tamka 49/45
00-355 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Piotr Obłękowski
ul. Hassa 2/28
02-497 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

ARE STIASNY/WACŁAWEK
sp. z o.o.
ul. Chmielna 24 m3
00-020 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Hornik Chmura Architektura
sp. z o. o.
40-013 Katowice
ul. Staromiejska 6

Opis projektu

Projekt koncepcyjny      Projekt koncepcyjny

QSZ PROJEKTY sp. z o.o.
ul. Warszawska 44/2
05-075 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Mirosław Falkowski
ul. Korzeniowskiego 9/2
02-049 Warszawa

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny

Kwiatkowski Michał Architektura
ul. Krokusowa 6/41
20-204 Lublin

Opis projektu

Projekt koncepcyjny     Projekt koncepcyjny


 

 

 

 

 

polski lad

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach programu Polski Ład ogłasza:

DWUETAPOWY KONKURS REALIZACYJNY
NA PROJEKT KONCEPCYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.  Dzięki konkursowi szansę na  powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest wyłonienie 100 najlepszych projektów.

Etap II konkursu obejmuje przygotowanie prac konkursowych, a jego celem jest wyłonienie 50 najlepszych prac.

NAGRODY

W konkursie przewidujemy przyznanie następujących nagród:

 • 100 nagród pieniężnych dla prac wyłonionych w I Etapie w wysokości 5.000 zł brutto każda (łączna pula nagród wynosi 500.000 zł brutto)
 • 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplom)
 • 50 nagród dla prac wyłonionych w II Etapie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Kwota przewidziana na zamówienie projektu budowlanego do wielokrotnego zastosowania wynosi 150.000 zł brutto za jeden projekt, czyli aż 50 uczestników może otrzymać wynagrodzenie za swój projekt w wysokości 150.000 zł brutto (łączny budżet przewidziany przez Zamawiającego to 7.500.000 zł)

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

 • dr inż. arch. Adam Baryłka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Wiss - Sędzia referent
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – członek Sądu Konkursowego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – członek Sądu Konkursowego
 • mgr Tomasz Saciłowski - członek Sądu Konkursowego
 • dr inż. Radosław Sekunda - Sędzia rezerwowy
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski - Sędzia rezerwowy
 • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz - Sędzia rezerwowy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu upływa 21 września 2021 r. , a składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 13 października 2021 r.

Termin składania Opracowań studialnych upływa 8 listopada 2021 r.

Termin składania Prac konkursowych upływa 22 grudnia 2021 r.

Komunikacja uczestników z organizatorem odbywa się poprzez platformę komunikacji elektronicznej SOLDEA EPZ: https://www.soldea.pl/epz/epz/ 

Instrukcja filmowa korzystania z Platformy:
https://www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds

LINK DO PLATFORMY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 


 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

"Małe budownictwo - duże korzyści"

 

 

Masz pomysł na idealny budynek rekreacyjny? Studiujesz architekturę bądź kierunek inżynierski? Zgłoś swój udział w nowym Konkursie architektonicznym GUNB. Zgłoszenie możesz wykonać indywidualnie bądź w grupie.

 

TRZY TEMATY DO WYBORU

Twoja praca konkursowa może być przygotowana dla jednego z wymienionych niżej tematów:

1 - Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej.

2 - Inżynieria budynków rekreacyjnych.

3 - Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Złożenie pracy konkursowej jest bardzo proste. Możesz to zrobić wykorzystaniem formularza online dostępnego pod adresem: https://pracekonkursowe.gunb.gov.pl

 

NAGRODY

W Konkursie mogą zostać przyznane następujące kategorie nagród:

 • Nagrody pieniężne:

10.000 zł – I miejsce,

6.000 zł – II miejsc,

4.000 zł – III miejsce.

 • Wyróżnienia - po 2.000 zł.
 • Nagrody rzeczowe - statuetki i dyplomy.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin konkursu dla studentów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4