Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Skargi i wnioski

Powrót

Skargi i wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można składać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu w pokoju nr 13P (parter)
  (tel. 22 661 92 15), we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:15 -16:15 oraz w poniedziałki w godz. 8:15-18:00
 • za pomocą faksu, pod nr 22 661-81-42
 • za pośrednictwem platformy  logo ePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  Skargi [dot] Wnioskiatgunb [dot] gov [dot] pl

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego są pozostawiane bez rozpoznania (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:

 • Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. Skargi i wnioski (Dz.U. z 2018, poz. 2096)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ centralny rozpatruje skargi na działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego.
Skargi, których rozpatrzenie nie należy do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są niezwłocznie przekazywane do organów właściwych merytorycznie. Skarżący jest zawiadamiany o przekazaniu skargi.

Rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz przyjmowaniem obywateli w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

 • W 2015 r. zarejestrowano 2123 skargi i wnioski, z tego: 1140 załatwiono we własnym zakresie, 747 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, w przypadku 122 skarg wezwano do uzupełnienia, w przypadku 70 poinformowano o organie właściwym do załatwienia, a 44 skargi pozostały w toku załatwiania.
 • W roku 2014 r. zarejestrowano 2119 skarg i wniosków, z tego: 1466 załatwiono we własnym zakresie, 632 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 21 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2013 r. zarejestrowano 2036 skarg i wniosków, z tego: 1366 załatwiono we własnym zakresie, 597 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 73 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2012 r. zarejestrowano 2091 skarg i wniosków, z tego: 1477 załatwiono we własnym zakresie, 529 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 85 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2011 r. załatwiono 2375 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1749 załatwiono we własnym zakresie, 532 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 94 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2010 załatwiono 2277 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1746 załatwiono we własnym zakresie, 456 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 75 pozostaje w toku załatwiania.
 • W roku 2009 załatwiono 2415 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1871 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 544 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2008 załatwiono 2415 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1783 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 632 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2007 załatwiono 2768 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1979 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 789 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2006 załatwiono 3459 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 2552 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 907 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2005 załatwiono 3037 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1907 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 1130 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.