Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych

Powrót

Do podstawowych przepisów regulujących sprawy dotyczące funkcjonowania Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należą:

  • przepisy art. 10 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011  (1)
  • art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wyrobach budowlanych  (2)

(1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.)

(2)  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011  (1), w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych przede wszystkim bezpłatnie dostarczają informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego.

Do obowiązków Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należy

  • dostarczanie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązujących na terytorium Polski mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (w myśl art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia).

 

  • Ponadto Punkt Kontaktowy udostępnia on-line dotyczące wyrobów budowlanych informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515  (2):

a)     informacje dotyczące zasady wzajemnego uznawania oraz stosowania rozporządzenia (UE) 2019/515 na terytorium Polski, w tym informacje na temat procedury określonej w art. 5 ww. rozporządzenia,

b)     dane kontaktowe umożliwiające bezpośrednie skontaktowanie się z właściwymi organami w Polsce, w tym szczegółowe dane organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia krajowych przepisów technicznych mających zastosowanie na terytorium ich państwa członkowskiego,

c)      informacje dotyczące środków zaskarżenia i procedur dostępnych na terytorium Polski w przypadku pojawienia się sporu między właściwym organem a podmiotem gospodarczym, w tym procedury określonej w art. 8.

  • W przypadku gdy niezbędne jest uzupełnienie ww. informacji udostępnionych online, na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego dostarcza informacje, takie jak kopie elektroniczne lub ścieżka dostępu online do krajowych przepisów technicznych i krajowych procedur administracyjnych mających zastosowanie do określonych wyrobów budowlanych lub wyrobów budowlanych określonego rodzaju na terytorium Polski, lub informacje, czy wyroby te podlegają uprzedniemu zezwoleniu zgodnie z prawem krajowym.

Natomiast do zadań Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce nie należy w szczególności:

  • interpretacja przepisów rozporządzenia (UE) Nr 305/2011, ustawy o wyrobach budowlanych  (3) i innych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych (ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania ww. przepisów udziela Departament Wyrobów Budowlanych GUNB),
  • interpretacji przepisów ustawy – Prawo budowlane  (4) (ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów w tym zakresie udziela Departament Prawny GUNB),
  • udzielanie informacji prasowych (w tym zakresie informacji udziela Rzecznik Prasowy GINB),
  • udzielanie porad administracyjno-prawnych (np. ocena dokumentów producenta lub posiadanych przez konkretny wyrób właściwości użytkowych, ponieważ to producent, importer lub sprzedawca musi zdecydować i ocenić, czy wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku wyrób spełnia określone wymagania).

(1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.