Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych

Powrót

 Do podstawowych przepisów regulujących sprawy dotyczące funkcjonowania punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych należą:

 • art. 10 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011*;
 • art. 9-11 rozporządzenia (WE) Nr 764/2008**.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011, w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych powinny przede wszystkim bezpłatnie dostarczają informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego.

Do obowiązków punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należy:

 1. dostarczanie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązujących na terytorium Polski mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e rozporządzenia (UE) Nr 305/2011;
 2. przekazywanie(na wniosek m.in. podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego):
  a) przepisów technicznych mających zastosowanie do konkretnego rodzaju produktu na terytorium Polski,
  b) informacji o tym, czy produkt ten podlega wymogowi uprzedniego wydania zezwolenia na mocy prawa polskiego, wraz z informacjami o zasadzie wzajemnego uznawania i stosowaniu rozporządzenia Nr 764/2008 na terytorium Polski;
  c) danych kontaktowych właściwych organów w Polsce (w tym dane kontaktowe do pracowników organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia danych przepisów technicznych na terytorium tego państwa członkowskiego);
  d) informacji o ogólnie dostępnych na terytorium Polski środkach odwoławczych w przypadku wystąpienia sporu między właściwymi organami a podmiotami gospodarczymi.

Natomiast do zadań punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce nie należy w szczególności:

 1. interpretacja przepisów rozporządzenia (UE) Nr 305/2011, ustawy o wyrobach budowlanych*** i innych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych (w tym zakresie informacji udziela Departament Wyrobów Budowlanych);
 2. udzielanie informacji prasowych (w tym zakresie informacji udziela Rzecznik Prasowy GINB);
 3. udzielanie porad administracyjno-prawnych (np. ocena dokumentów producenta lub posiadanych przez konkretny wyrób właściwości użytkowych, ponieważ to producent, importer lub sprzedawca musi zdecydować, czy wprowadzany do obrotu lub udostępniany wyrób posiada określone wymagania).

*** Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).

Odpowiedzi są udzielane w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych nie pobiera żadnych opłat za dostarczanie informacji.

Na stronie GUNB znajduje się lista aktualnie obowiązujących w Polsce rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, które zawierają przepisy techniczne. 

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje w zakresie przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Na przedmiotowej stronie znajdują się m.in. odpowiedzi KE na najczęściej zadawane pytania. Informacje są w języku angielskim.
Komisja Europejska opracowała również broszurę "Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku" we wszystkich językach krajów członkowskich UE. Broszura jest również dostępna na stronie internetowej Komisji.

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zamieściła i aktualizuje listę punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych we wszystkich państwach członkowskich. Informacje są w języku angielskim.

W Ministerstwie Rozwoju działa Punkt Kontaktowy ds. Produktów, którego zadaniem jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego w zakresie m.in. polskich przepisów technicznych odnoszących się do produktów niezharmonizowanych i wymogu uzyskania odpowiedniego zezwolenia na wprowadzenie na rynek polski określonego produktu.

Zanim się z nami skontaktujesz, sprawdź, czy poszukiwane informacje nie znajdują się na naszej stronie

tel: +48 (22) 661-81-96 lub 605 067 451

adres poczty elektronicznej:
punkt-kontaktowyatgunb [dot] gov [dot] pl

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO)

 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42]
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iodatgunb [dot] gov [dot] pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) w celu wykonywania zadań ustawowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od przekazania akt do archiwum zakładowego.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.

*** Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).