Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Pytania i odpowiedzi

Powrót

Sekcja obejmuje nst. zagadnienia:

Instrukcje i przewodniki do pobrania na dole strony.

SOPAB

OBOWIĄZKOWOŚĆ SOPAB

Przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia spraw w SOPAB. Nie ma także w przepisach ustalonej daty, od której SOPAB miałby być obligatoryjny. Obecnie dostępna jest pilotażowa wersja SOPAB.

INTEGRACJA Z PORTALEM E-BUDOWNICTWO

Obecnie wnioski wygenerowane do formatu PDF za pośrednictwem eBudownictwo Wnioski mogą trafić do organu drogą tradycyjną jako wydruk w formie papierowej lub mogą zostać przesłane jako załącznik do pisma ogólnego wysłanego przez ePUAP na adres ESP. Użytkownik SOPAB może pobrać do SOPAB dane z wniosku wygenerowanego w eBudownictwo Wnioski, złożonego zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Walidacja wniosków, zgłoszeń oraz zawiadomień odbywa się w systemie eBudownictwo Wnioski. SOPAB nie posiada funkcjonalności automatycznego odesłania takiego wniosku do inwestora. Wczytywanie do SOPAB danych z wniosku wygenerowanego w eBudownictwie Wnioski ma tylko ułatwić urzędnikowi pracę. Weryfikacja kompletności wniosku leży po stronie urzędnika.

SOPAB nie wprowadza zmian w zakresie sposobu składania wniosków. Jeśli złożony do urzędu wniosek zawiera kod wniosku z eBudownictwa Wnioski to użytkownik SOPAB może pobrać dane z takiego wniosku. Ma to jedynie ułatwić mu korzystanie z SOPAB (nie będzie musiał przepisywać danych). Natomiast dla urzędnika wiążący jest wniosek, który został złożony do urzędu.

Dane dotyczące sprawy powinien wprowadzać pracownik organu. Ma on możliwość pobrania danych z wniosku wypełnionego na eBudownictwie Wnioski (np. dane inwestora, pełnomocnika, lokalizacja inwestycji, opis inwestycji). Użytkownik SOPAB może edytować pobrane dane (jeśli np. złożony wniosek na papierze, który wygenerowany został na eBudownictwie Wnioski zawierał będzie dopisane dodatkowe informacje).

INTEGRACJA SOPAB Z EZD

W pilotażu SOPAB dane użytkowników są pobierane z systemu EZD PUW. Można zawęzić pobieranie użytkowników do odpowiedniej komórki lub komórek organizacyjnych.

W przypadku aktualizacji danych użytkownika w EZD PUW,  należy zgłosić ten fakt do GUNB. Docelowo dane te będą zaktualizowane w SOPAB.

W pilotażu SOPAB sprawy zakładane są w systemie EZD PUW. Następnie, sprawy są importowane do SOPAB (automatycznie lub na żądanie użytkownika). Importowane są tylko sprawy o symbolach klasyfikacyjnych z JRWA wskazanych przez organ w trakcie integracji systemu EZD PUW i SOPAB.  Znak sprawy w SOPAB jest taki sam jak w EZD PUW. Odpowiednie dane w sprawie, pisma oraz inne dokumenty są synchronizowane między tymi systemami. W najbliższym czasie, synchronizacja obejmie informacje o zawieszeniu, wznowieniu i zakończeniu sprawy oraz zadekretowaniu sprawy. Przekazywanie akt do innych organów odbywa się w dotychczasowy sposób. W pilotażu nie jest dostępna przewidziana funkcjonalność udostępniania akt stronom postępowania. Taka możliwość będzie w pełnej wersji SOPAB.

Tak, pisma dodane do sprawy w EZD PUW zostaną zaimportowane do SOPAB.

W pilotażu SOPAB nie powinny być prowadzone sprawy, które nie są rejestrowane w EZD PUW.  Pilotaż przygotowany jest w zakresie spraw dotyczących wniosków dostępnych na portalu eBudownictwo Wniosku, zarejestrowanych w EZD PUW.

Pisma wytworzone w systemie SOPAB są eksportowane do EZD PUW. W EZD PUW pisma mogą być przekazywane do akceptacji i podpisywane. W EZD PUW również następuje wysyłka pism. W SOPAB można dodać informacje o statusie pisma (m.in. wysłano, podpisano). W przyszłości planuje się wprowadzenie większego automatyzmu w tym zakresie. Pismo może być również utworzone w systemie EZD PUW. W takiej sytuacji, w wyniku synchronizacji pismo zostanie przekazane do SOPAB, tak by stan pism był identyczny w obu systemach.

Obecnie w SOPAB jest możliwość dodawania własnych szablonów pism lub wykorzystania podstawowych szablonów dostępnych w SOPAB.  W przypadku gdy urząd korzysta z własnych szablonów pism w EZD PUW, może on nadal tworzyć pisma w EZD, które zostaną automatycznie pobrane do SOPAB. Nie jest to jednak rekomendowany sposób działania, gdyż ze względy na inną organizację pism w SOPAB (podział na pisma przychodzące, wychodzące, wewnętrzne), pisma utworzone w EZD PUW mogą nie pojawić się na właściwej liście.

W pilotażowej wersji SOPAB nie jest dostępna obsługa akceptacji, podpisywania i wysyłki pism. Czynności te są wykonywane w EZD PUW. Natomiast treść pisma można zamiennie przygotowywać w SOPAB albo EZD. W SOPAB gromadzone są szczegółowe dane dotyczące lokalizacji inwestycji, obiektów, inwestorów, projektantów, które posłużą w przyszłości do generowania raportów, prowadzenia rejestrów i ewidencji, a także generowania pism.

Obecnie SOPAB działa wyłącznie z systemem EZD PUW. Wymagana jest integracja obu systemów.

Wniosek papierowy musi być zarejestrowany w systemie EZD PUW, tam też zostanie założona sprawa, a następnie przypisana do odpowiedniego pracownika. Sprawa jest importowana do SOPAB, gdzie może ją prowadzić wskazany pracownik. Zmiana prowadzącego sprawy może nastąpić również w SOPAB.

W pilotażu SOPAB dokumenty podpisywane są w EZD PUW. Taki dokument jest następnie importowany do SOPAB.

W systemie EZD PUW dokumenty powiązane są jako zawartość koszulki. Pismo przewodnie posiada numer RPW oraz informacje o dacie wpływu. Dane te są importowane do SOPAB i są odpowiednio powiązane: pismo przewodnie/wniosek oraz załączniki do niego.

Obsługa wysyłki korespondencji papierowej oraz elektronicznej  odbywa się w danym organie w dotychczasowy sposób. W SOPAB nie ma obsługi wysyłki korespondencji papierowej i elektronicznej, jest ona dostępna w EZD PUW. Utworzone pismo może być wysłane w dowolny sposób, natomiast można wprowadzić w SOPAB informację jakiego sposobu komunikacji życzy sobie inwestor, pełnomocnik lub strona postępowania.

W pilotażu SOPAB nie ma procesu akceptacji i podpisywania dokumentów. Proces ten jest przeprowadzany w EZD PUW. Użytkownik po odrzuceniu pisma przez przełożonego może je poprawić w EZD PUW albo w SOPAB. Zmienione dokumenty będą synchronizować się automatycznie pomiędzy systemami.

Pisma mogą być przygotowane w SOPAB (jest to rekomendowana droga). Natomiast w pilotażowej wersji SOPAB nie posiada obsługi procesu akceptacji, podpisywania oraz wysyłki korespondencji. Te funkcje zapewnia EZD PUW.

Pisma te powinny być rejestrowane w organie w dotychczasowy sposób. Jeśli zostaną one dołączone w EZD PUW do sprawy, która jest prowadzona w SOPAB to będą one widoczne jako nowe pismo przychodzące w tej sprawie (np. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie dołączona do sprawy pozwolenia na budowę).

SYSTEM MAPOWY

W pilotażu SOPAB jest jedynie możliwość korzystania z predefiniowanych warstw.

SOPAB jest zintegrowany z usługą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, która na chwilę obecną nie udostępnia danych o stronach postępowania. Docelowo, taka funkcjonalność zostanie wdrożona w SOPAB kiedy pojawi się usługa, umożliwiająca systemom odczyt i przekazywanie danych stron trzecich.

RWDZ

Integracja SOPAB z RWDZ obejmuje na ten moment pierwszy krok - rejestrację wniosku. W systemie SOPAB pojawia się numer RWDZ. W celu rejestracji kolejnych danych, należy zalogować się bezpośrednio do systemu RWDZ. W docelowej wersji SOPAB, urzędnik prowadzący sprawy w SOPAB nie będzie musiał wprowadzać danych do RWDZ. Odpowiednie dane wprowadzone do SOPAB będą na bieżąco przekazane do RWDZ. Nie będzie konieczności wykonywania czynności w obu systemach.

ARCHIWIZACJA

Korzystanie z SOPAB nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W pilotażu SOPAB wymagana jest integracja z systemem EZD PUW, zatem archiwizacja odbywa się w tym systemie. SOPAB nic nie zmienia w tym zakresie.

POZOSTAŁE PYTANIA

Prowadząc sprawę użytkownik może wybrać z listy termin, w którym powinien rozstrzygnąć daną sprawę. Użytkownik systemu może również wskazać terminy zawieszenia czy innych powodów wstrzymania biegu sprawy, które wpływają na datę rozstrzygnięcia sprawy. SOPAB automatycznie przeliczy datę rozstrzygnięcia oraz ustawi odpowiedni status sprawy.

W ramach pilotażu, oprócz roli administratora, dostępna jest rola pracownika merytorycznego, pozwalająca na edycję spraw przypisanych dla danego pracownika oraz podgląd spraw innych pracowników.

Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań na wypadek awarii technicznej systemu SOPAB (podobnie jak w przypadku większości innych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez organy administracji publicznej). W pilotażu SOPAB, podstawowe dane o sprawie będą także w systemie EZD PUW, co pozwoli w pewnym zakresie na obsługę spraw i interesantów.

DOKUMENTACJA

Instrukcja integracji EZD PUW z SOPAB została przygotowana i przekazana mailowo wszystkim organom, które zgłosiły się do pilotażu.

Opis taki może być przygotowany po ukończeniu implementacji wszystkich funkcjonalności.

W momencie integracji SOPAB/EZD PUW określone zostaną przez organ rodzaje spraw pobierane do SOPAB. Przerejestrowanie znaku sprawy w EZD spowoduje, że sprawa zostanie zaimportowana do SOPAB z nowym znakiem. W przypadku zmiany symbolu komórki organizacyjnej lub rozszerzenia symbolu klasyfikacyjnego niezbędna będzie zmiana konfiguracji integracji systemu SOPAB/EZD PUW.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

 Książka obiektu budowlanego jest dokumentem zawierającym najistotniejsze informacje związane z utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego.

 Cyfrowa książka obiektu budowlanego (w skrócie c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

 W książce obiektu budowlanego umieszczamy:

 • Podstawowe informacje o rodzaju i funkcji obiektu.  
 • Plan sytuacyjny (zob. art. 60k ust. 2 ustawy Prawo budowlane)
 • Dane właściciela lub zarządcy lub osób działających w ich imieniu.
 • Dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia książki.
 • Informacje szczegółowe:
  • o przeprowadzonych kontrolach (o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),
  • o ekspertyzach lub opiniach technicznych,
  • o przeglądach technicznych, konserwacji lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych,
  • dotyczące robót budowlanych wykonywanych po oddaniu obiektu do użytkowania,
  • o katastrofach budowlanych,
  • o decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej

 Do 31 grudnia 2022 r. książkę mogliśmy prowadzić wyłącznie w postaci papierowej. Od  stycznia 2023 r. książkę prowadzimy w postaci papierowej lub elektronicznej (w c-KOB).

Dla obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w części na terenach zamkniętych prowadzimy książkę wyłącznie w postaci papierowej.

Książkę obiektu budowlanego zakładamy dla:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi (zob. art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane) - z wyłączeniem sieci gazowych*
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych*

*Uwaga! Sieć gazowa wymaga prowadzenia książki obiekt budowlanego. W przypadku dróg lub obiektów mostowych, istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o ile nie jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych uzyskują dostęp do systemu poprzez zalogowanie się w c-KOB z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).

Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów administracji państwowej, którzy są użytkownikami c-KOB, otrzymują dostęp od Lokalnego Administratora Systemu.

Lokalny Administrator Systemu uzyskują dostęp do systemu po wypełnieniu i przesłaniu wniosku do GUNB

 Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu w terminie 30 dni od dnia:

 • doręczenia decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie,
 • w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy od dnia upłynięcia terminu sprzeciwu organu nadzoru budowlanego albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jeżeli w wyniku tej zmiany dany obiekt musi teraz posiadać książkę.

Książkę obiektu budowlanego w c-KOB zakładamy po utworzeniu konta użytkownika.

Logujemy się poprzez usługę tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl).

Nową książkę zakładamy z poziomu „Rejestr KOB”, klikając w pole „ZAŁÓŻ KOB”.

Na etapie zakładania książki podajemy następujące informacje:

 • dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail);
 • dane dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, jeżeli występuje: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy),
 • dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie c-KOB;
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i kliknięciu przycisku „ZAŁÓŻ”, zakładamy nową książkę o unikalnym numerze.  

Założenie książki obiektu budowlanego potrwa parę minut i odbywa się bez udziału organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

 Nie. Dla jednego obiektu prowadzi się tylko jedną książkę. Zakłada ją jeden z właścicieli, natomiast pozostali mogą uzyskać do niej dostęp.

Po utworzeniu książki należy

 • Wyznaczyć w systemie osobę fizyczną upoważnioną do prowadzenia książki.

Wyznaczenia osoby upoważnionej do prowadzenia książki może dokonać właściciel lub zarządca.

Zmiana lub wyznaczenie osoby do prowadzenia książki jest możliwe również w późniejszym czasie z poziomu rejestru KOB po kliknięciu w opcję „Interesariusze KOB” a następnie „DODAJ INTERESARUSZA”.

 • Uzupełnić, zweryfikować i w razie potrzeby skorygować wprowadzone dane.

Po założeniu książki należy uzupełnić dane, przy użyciu opcji „KORYGUJ DANE”.

 • W razie potrzeby wyznaczyć pozostałych interesariuszy książki.

Po założeniu nowej książki możliwe jest dodanie uprawnień dostępowych dla innych osób. Może  to zrobić właściciel lub zarządca  z poziomu rejestru KOB po kliknięciu w opcję „Interesariusze KOB”, a następnie „DODAJ INTERESARUSZA”.

Wskazana powyżej opcja „DODAJ INTERESARUSZA” służy także do udzielania dostępu dla osób przeprowadzających kontrole, o których mowa
w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

 • Umieszczać na bieżąco wpisy dotyczące obiektu.

Wpisy w książce umieszczamy  w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. System c-KOB zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające usunięcie oraz zmianę wprowadzonych danych.

Wpisów i aktualizacji można dokonywać wyłącznie w książkach o statusie „otwarta”.

 • Zamknąć książkę po dokonaniu rozbiórki obiektu.

W terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki zamykamy prowadzoną w c-KOB książkę poprzez zmianę jest statusu na: „zamknięta”.

W książce obiektu budowlanego zamieszczamy informacje o przeprowadzonych kontrolach obiektu budowlanego, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Są to kontrole:

 • okresowe, przeprowadzane co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne[SS1]  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • okresowe, w zakresie wskazanym w powyżej, przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
 • okresowe, przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, obejmujące:
  • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia,

  • badanie instalacji elektrycznej,

  • badanie instalacji piorunochronnej,

 • przeprowadzane każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, np. wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi i in.
 • przeprowadzane w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny o nieuzasadnionych ingerencjach bądź naruszeniach.

Wpisy o przeprowadzonych kontrolach zawierają dane określone w art. 62a ustawy Prawo budowlane. Należą do nich:

 • data przeprowadzenia kontroli,
 • imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością,
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy,
 • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację,
 • zakres kontroli,
 • ustalenia w tym wskazanie nieprawidłowości,
 • zalecenia z terminem ich realizacji, jeśli stwierdzono nieprawidłowości,
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Użytkownicy systemu mogą dokonywać wpisów w książkach, w których pełnią jedną z możliwych ról, np.  właściciel/zarządca, osoba upoważniona do prowadzenia książki lub osoba przeprowadzająca kontrole.

Właściciel, zarządca lub osoba upoważniona mogą umieszczać wpisy w zakresie:

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • swoich danych osobowych,
 • ekspertyz i opinii technicznych,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • robót budowlanych,
 • katastrof budowlanych,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

 Wpisy o przeprowadzonych kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo, mogą wprowadzać wyłącznie osoby, które te kontrole przeprowadzą.

 Dostęp do danych (czasowy bądź stały) w c-KOB mają:

 • organy nadzoru budowlanego,
 • inne organy lub służby uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.

 Dostęp do c-KOB o charakterze czasowym może przydzielić:

 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek,
 • organ, któremu przydzielono dostęp o charakterze stałym w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego, do których organ ten ma dostęp stały, lub niektórych z tych książek obiektu budowlanego;
 • właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Użytkownicy wymienionych organów lub służb mając dostęp do danych gromadzonych w c-KOB wyłącznie jako czytelnicy.

Właściciel lub zarządca przekazuje nowemu właścicielowi książkę obiektu budowlanego w c-KOB. W przypadku nieprzekazania, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek nowego właściciela, przekazuje mu książkę w systemie.

Zamknięcie książki oznacza, że obiekt budowlany fizycznie nie istnieje i nie pełni już swej funkcji (nastąpiła jego rozbiórka).

Książkę prowadzoną w systemie c-KOB zamyka się w terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki. Dokonuje tego właściciel lub zarządca nieruchomości..

Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia książki dane zgromadzone w systemie c-KOB są automatycznie usuwane, z uwzględnieniem przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 Osoba przeprowadzająca kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązana:

 • umieścić w c-KOB wpis o przeprowadzonej kontroli,
 • przesłać, za pomocą systemu, zawiadomienie o kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu wielkopowierzchniowego (tj. budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2),
 • przesłać, za pomocą systemu, protokół z kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego – jeżeli stwierdziła uszkodzenia lub braki, które mogą spowodować zagrożenie.

Tak, m in. za brak książki lub brak odpowiedniego wpisu grozi grzywna w wysokości do 500 zł. (zob. art. 93 ust. 9. ustawy Prawo budowlane).

W zależności od konkretnego przypadku niespełnianie obowiązku związanego z książką obiektu budowlanego, będzie dotyczyć właściciela, zarządcy, osoby upoważnionej do jej prowadzenia bądź osoby przeprowadzającej kontrolę obiektu.

Wyżej wskazana grzywna jest nakładana w drodze mandatu karnego przez uprawnionych pracowników organów nadzoru budowlanego.

Pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu. Zgodnie z art. 96 § 1 ustawy Kodekspostępowania w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wyżej wymienionej wysokości.

 Nie. Przenoszenie do systemu książek istniejących wcześniej w wersjach papierowych nie będzie wymagane.

 Elektroniczny Dziennik Budowy

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót (art. 47a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia dziennika budowy. Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.

Strona informacyjna EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Aplikacja EDB: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl

 

Aplikacja w wersji na komputer (tzw. aplikacja webowa) dostępna jest pod adresem: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Aplikacji nie trzeba instalować na komputerze. Do jej obsługi wystarczy przeglądarka internetowa.

Aplikacja na smartfony (tzw. aplikacja mobilna) dostępna jest w sklepach Google Play i Apple Store. Aplikacja jest darmowa i wymaga zainstalowania na telefonie.

 Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem kierownika budowy. W związku z tym, obowiązek posiadania dziennika budowy dotyczy robót budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy.

 Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy lub pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz w przypadku niektórych robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 42 ust. 1 pkt 2).

W przypadku zwolnienia z obowiązku ustanowienia kierownika budowy, nie -ma również obowiązku posiadania dziennika budowy.

 Zgodnie z przepisami są to upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego uprawnieni do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych (art. 47e ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

 Dziennik budowy trafia do właściwego terytorialnie organu nadzoru budowlanego (nb) automatycznie w systemie EDB po jego wydaniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanego (aab). Wszystkie dzienniki widoczne są w danym organie w „Rejestrze EDB”.

Pracownik przed kontrolą wybiera dziennik, którym będzie się zajmował poprzez opcję „Przypisz do mnie” z menu aplikacji, a następie potwierdza przyjęcie obowiązków. Dziennik trafia na jego koncie do zakładki „Moje dzienniki budowy”. Od tego momentu pracownik może już umieszczać wpisy w dzienniku.    

Uczestnicy procesu budowlanego (inwestor, kierownik budowy i inn.) mogą założyć konto w systemie tylko po uwierzytelnieniu w usłudze Węzła Krajowego. To oznacza, że muszą korzystać z jednej z dostępnych w usłudze metod uwierzytelnienia, którą jest profil zaufany, e-Dowód bądź bankowość elektroniczna.

Pracownicy administracji państwowej otrzymują dostęp do systemu w wewnętrznym systemie nadawania loginów i haseł. Dostęp do systemu nadają Lokalni Administratorzy Systemu. Dla organów AAB administratorami są wyznaczone osoby w organie aab w Urzędach Wojewódzkich, a dla PINB -jest nim Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organ odpowiada za wydanie dziennika budowy wtedy, gdy prawo inwestora do wykonywania robót wynika z decyzji tego organu.

Dlatego w przypadku decyzji o legalizacji budowy albo o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za wydanie dziennika odpowiada organ nadzoru budowlanego (nb). Organ administracji architektoniczno-budowalnej (aab) odpowiada za wydanie dziennika w pozostałych przepadkach: decyzji o pozwolenie na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz budowy bądź przebudowy domu jednorodzinnego, a także rozbiórki.

W systemie EDB Inwestor wskazuje typ podstawy prawnej do wykonywania robót. Ten wybór determinuje, jaki organ zostanie mu wskazany [JN1] do wyboru w kolejnym kroku. Dzięki temu rozwiązaniu, wniosek o wydanie dziennika trafia zawsze do właściwego organu.

Organem właściwym do wydania dziennika jest zawsze organ pierwszej instancji, nawet jeśli uprawnienie do wykonywania robót wynika z decyzji organu drugiej instancji (postanowienie NSA z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt II OW 60/05).


Wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej polega na zapewnieniu inwestorowi dostępu w systemie EDB. Odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę „Zatwierdź” w folderze „Wnioski o wydanie dziennika budowy”.

Inwestor składając wniosek podaje swój adres e-mail, co umożliwia przesłanie mu danych, za pomocą których uzyska on dostęp do dziennika.

Na wydanie dziennika w systemie organ ma 3 dni – tak samo jak dla wersji papierowej.

Wydanie dziennika budowy przez właściwy organ administracji publicznej należy do czynności dotyczących uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Oznacza to, iż opieszałość w wydaniu dziennika budowy może być zwalczana poprzez skargę na bezczynność (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.). Potwierdza to wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2021 r. (sygn. akt II SAB/Go 316/20). Podobnie przyjął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt II SAB/Łd 44/16) w odniesieniu do zwrotu dokumentacji po zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie lub po przyjęciu bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Najkorzystniejsze dla wszystkich jest prowadzenie sprawy w systemie EDB, w którym wydanie dziennika odbywa się jednym kliknięciem, a zwrot dokumentu nie jest wymagany.

Inwestor, który prowadzi dziennik papierowej może wystąpić o wydanie dziennika elektronicznego w EDB. Po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik papierowy.

Uwaga! Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej w EDB, musi być w tej formie kontynuowany (Art. 47k. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane).

Jak wiadomo, dziennik budowy jest jednym z podstawowych dokumentów załączanych do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Gdy dziennik budowy prowadzony jest w postaci elektronicznej, Inwestor przekazuje organowi nadzoru budowlanego jedynie numer dziennika, dzięki któremu organ będzie mógł odszukać dziennik w systemie EDB. W takim przypadku po zakończeniu postępowania organ nie zwraca dziennika inwestorowi.

Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. Dokonuje tego kierownik budowy po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu dziennika budowy w postaci elektronicznej, Inwestor może w systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.

W przypadku dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ponowne nadanie uprawnień przez Inwestora w systemie EDB umożliwia właściwy organ nadzoru budowlanego (poprzez zmianę statusu dziennika na „aktywny”).

W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie właściwy organ nadzoru budowlanego w systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

Inwestor wskazuje tylko jedną decyzję we wniosku i jest nią pierwotnie nadana decyzja oraz jej data -  niezależnie od tego, że poprzednia decyzja dotyczyła innego inwestora (przed przeniesieniem).  

Tak. Inwestor w ramach jednego pozwolenia na budowę stawia czasem kilka budynków. W takiej sytuacji musi wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy dla każdego obiektu budowlanego osobno.

W przypadku wystąpienia z tylko jednym wnioskiem dla kilku obiektów, organ odrzuci taki wniosek.

 Inwestor bądź pełnomocnik, po autoryzacji i uwierzytelnieniu, loguje się do aplikacji EDB. W aplikacji składa wniosek o wydanie dziennika budowy. Wydanie dziennika polega na akceptacji wniosku przez organ. Wnioskujący otrzymuje maila z informacją, że dziennik został wydany.

 Wydany dziennik jest dostępny w aplikacji w zakładce „Dzienniki budowy”.

Organ wydaje Inwestorowi dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych, ale nie wcześniej niż przed dniem, w którym:

1) wykonalna stała się decyzja o:

 • pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • legalizacji budowy
 • pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

2) inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

Podstawa prawna: art. 47g ust. 5 Prawa budowlanego.

Nie ma możliwości wycofania wniosku. Podobnie jak ma to miejsce we wszystkich innych procedurach wniosek, który trafia do urzędu, jest od razu podejmowany i rozpoczyna się procedura jego rozpatrzenia. Jedyną możliwością jest bezpośredni kontakt z urzędem w celu odrzucenia wniosku przez organ.

Dziennik budowy prowadzony w postaci elektronicznej może być kontynuowany tylko w postaci elektronicznej. Nie ma możliwości przejścia na wersję papierową, natomiast dopiero dokonanie przez pierwszego wpisu w dzienniku oznacza rozpoczęcie jego prowadzenia. Do tego momentu można jeszcze zmienić zdanie. Organ powinien w takiej sytuacji zmienić status dziennika na nieaktywny.

Podstawa prawna: art. 47k ust. 3 Prawa budowlanego

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dołącza się do wniosku o wydanie dziennika. Jest na to miejsce w formularzu. Wcześniej zaznacza się, czy jest się zobowiązanym do dokonania takiej opłaty (np. małżonek inwestora jako pełnomocnik nie jest, a adwokat już tak).

Jeśli pełnomocnik nie dołączył potwierdzenia opłaty skarbowej, mimo że był do tego zobowiązany, to może je dosłać dowolną drogą np. mailem, przez ePUAP, nawet osobiście czy pocztą.

Opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę organu.

Istnieje możliwość przejścia na elektroniczna formę dziennika budowy poprzez zamknięcie papierowego dziennika budowy, czyli umieszczenie w nim odpowiedniego wpisu końcowego, informującego o zakończeniu prowadzenia dziennika w formie papierowej. Można to zrobić w dowolnym momencie w trakcie trwania budowy.

Po zamknięciu papierowego dziennika można wysłać wniosek o wydanie dziennika w EDB.

Nie , to nie jest GUNB. Organem wydającym dziennik jest:

 • dla  wniosków wskazujących jako podstawę prawną wydania dziennika budowy pozwolenie na budową, pozwolenie na rozbiórkę bądź zgłoszenie robót budowlanych  - powiatowy bądź wojewódzki organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • dla wniosków wskazujących jako podstawę prawną wydania dziennika budowy pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub decyzję o legalizacji - powiatowy bądź wojewódzki organ nadzoru budowlanego.

Organ szczebla wojewódzkiego jest adresatem wniosków w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.

Elektroniczny Dziennik Budowy (dodatkowe pytania o obsługę w organach)

Organ otrzyma powiadomienie w:

 • systemie EDB. Po wejściu do systemu wyświetlone będą powiadomienia systemowe, a także
 • drogą mailową - w mailu przesłanym przez aplikację EDB.

Zalecane jest wyznaczenie osoby w organie do obsługi aplikacji. Wyznaczona osoba mogłaby odpowiadać za wydawanie e-dzienników i sprawdzanie wniosków.

 Nie przewidujemy papierowych wniosków o rejestrację elektronicznego dziennika. W systemie jest opcja dla organu "Wprowadź DB", która została dodana jako awaryjna, gdyby były problemy z przesłanym wnioskiem drogą elektroniczną, czyli np. wniosek trafiłby nie do tego organu, do którego powinien.

 Jeśli decyzja nie jest wykonalna, należy  poczekać aż stan prawny się zmieni. Organ może powiadomić o tym fakcie Inwestora na wskazany we wniosku adres e-mail.

Jeśli ktoś decyduje się prowadzić dziennik budowy na starych zasadach, tj. na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, wówczas strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne - składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Natomiast jeśli ktoś decyduje się prowadzić dziennik budowy zgodnie z nowymi przepisami to strony dziennika muszą być ponumerowane, a dziennik budowy zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Nie ma tutaj podziału na oryginał i kopię.

Do 27 stycznia 2024 r. mamy możliwość wydania dziennika budowy zarówno na nowych zasadach (i nowym rozporządzeniu), jak i na starych zasadach (i starym rozporządzeniu). Oba te rozwiązania będą zgodne z prawem.

Dziennik jest automatycznie udostępniany organom PINB po akceptacji wniosku przez organ AAB. Dziennik pojawia się w rejestrze właściwego terytorialnie NB natychmiast po wydaniu.

Pracownik PINB przed kontrolą i dokonaniem w nim wpisów wybiera opcję z menu narzędziowego Przypisz do mnie. Po wybraniu tej opcji potwierdza przyjęcie obowiązków, pojawia się odpowiedni wpis, a dziennik wpada na jego koncie do folderu Moje dzienniki budowy.

 W EDB pełnomocnik dołącza dokumenty pełnomocnictwa (kopię) i powiedzenie uiszczenia opłaty skarbowej (też kopię) osobno w każdym wniosku o wydanie dziennika budowy w systemie. Dokumenty weryfikuje organ wydający dziennik budowy.

Organ jest uprawniony do skorygowania wniosku w każdej sytuacji, kiedy wniosek zawiera drobne błędy, np. literówki. Chodzi o korekty czysto techniczne, np. w nazwisku, czy numerze decyzji. To narzędzie jest przeznaczona dla organu, aby był porządek w dokumentacji, aby np. ten wniosek mógł być potem odszukany w systemie. Nie ma tu żadnej podstawy prawnej. Korekta jest tylko związana z funkcjonalnością systemu.

 Informacja o odrzuceniu wniosku pojawia się na koncie Inwestora. Można użyć adresu mailowego inwestora i poinformować go pocztą mailową..

 W wyjątkowych sytuacjach, np. jeśli wpłynęło odwołanie, jest możliwość zmiany statusu dziennika na "nieaktywny". Natomiast, jeśli organ pomylił się i wydał dziennik za wcześnie, nie powinien cofać wydania. Podobnie rzecz się ma w przypadku dokumentacji papierowej - organ aab wycofuje dziennika z placu budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy (zakładanie kont w organach)

Data publicznego uruchomienia systemu to: 27 styczeń 2023 r.

 Tak, można taki formularz złożyć, niemniej jednak proponujemy aby LAS w urzędzie było maksymalnie dwoje.

 • Problem techniczny związany z zakładaniem kont i uprawnieniami: e-budownictwo@gunb.gov.pl

 • Pytania i sugestie: e-budownictwo@gunb.gov.pl plus fraza w tytule [EDB]

Lokalny Administrator Systemu występuje wyłącznie na szczeblu wojewódzkim a więc w WINB lub UW.

Powiadomienia odnośnie otrzymania Elektronicznego Dziennika Budowy będą przychodziły na adres mailowy podany podczas zakładania konta.

Tak, uprawnienia które otrzymujemy w systemie są nadawane podczas wybierania organu i są one adekwatne dla jednostki w której pracujemy.

Proszę zgłaszać problem z linkiem do restartu hasła do Lokalnych Administratorów Systemu w przypadku dalszych problemów prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym e-budownictwo@gunb.gov.pl.

Prosimy o weryfikację konta użytkownika na jaką jednostkę organizacyjną zostało założone konto oraz czy użytkownik podjął próbę założenia konta. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym e-budownictwo@gunb.gov.p

 Prosimy o wypełnienie wniosku na stronie https://www.gunb.gov.pl/formularz/wniosek-o-dostep-dla-lokalnego-administratora-systemu i oznaczenie tam, z jakiego powodu następuje rezygnacja oraz o podanie danych osoby która przejmie funkcję LAS w zamian za nas.

Prosimy o zablokowanie takiego użytkownika w sekcji Zarządzanie użytkownikami>wybieramy uzytkownika> narzędzia>Zablokuj / Odblokuj>Czy chcesz zablokować konto xxxxxxxx@xxxxxx.pl?>TAK.

Następnie przesyłamy zablokowany adres mailowy do usunięcia na adres e-budownictwo@gunb.gov.pl z opisem sytuacji dlaczego konto wymaga usunięcia.

Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

 Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące wszystkich pozycji w tabeli:

Pozycja Wskazówka
Imię i nazwisko Imię i nazwisko umieszczone w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Nazwisko może być inne niż to, którym dana osoba posługuje się obecnie (np. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po ślubie).
Tytuł zawodowy Tytuł uzyskany przez absolwenta studiów I lub II stopnia, widniejący w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (np. inżynier, magister inżynier, magister inżynier architekt).
 Tytuł lub stopień naukowy Stopniami naukowymi jest tytuł doktora bądź doktora habilitowanego. Tytułem naukowym jest profesor. Tytuły i stopnie naukowe nie są wymagane, by wykonywać zawód inżyniera budownictwa lub architekta (by pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie).
 Województwo zamieszkania Województwo zamieszkania odnotowane w systemie e-CRUB.
Dane korespondencyjne Dane korespondencyjne dostępne są tylko w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę.
 Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych Numer nadany przez organ, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, przy czym decyzję wydaje okręgowa izba samorządu zawodowego (np. architektom z Dolnego Śląska - Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP, a inżynierowm - Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa).
 Dziedzina Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi.
 Zakres Zakres uprawnień budowlanych określony w art. 15a ustawy Prawo budowlane. Należy pamiętać o tym, że osoba uprawniona może mieć prawo do wykonywania danej specjalności bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (np. tylko dla określonej wielkości obiektów).
 Specjalność Specjalność określona w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku architektów mamy specjalność architektoniczną, natomiast w przypadku inżynierów jest ich więcej (np. specjalność konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna).
Przynależność do izby samorządu zawodowego Przynależność do izby samorządu zawodowego (np. Izby Architektów RP) jest wymagana do wykonywania zawodu, czyli pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uwaga! Znak „-„ może (choć nie musi) oznaczać zawieszenie bądź skreślenie z listy członków izby. Znak "-" może też oznaczać brak przynależności bądź brak informacji o przynależności w systemie e-CRUB.

 

Tak, różnice w zakresie danych mają wpływ na skuteczność weryfikacji uprawnień. Różnice opisuje poniższa tabela.

Wyszukiwarka publiczna e-CRUB Wyszukiwarka dla organów e-CRUB
Karta osobowa:
Imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy, województwo, dane korespondencyjne (o ile osoba wpisana do rejestru wyrazi zgodę na udostępnianie tych danych), przynależność do izby samorządu zawodowego (pojawia się tylko przypadku aktywnej przynależności tj. „wpisu”).   Imię/imiona i nazwisko, przynależność do izby samorządu zawodowego uszczegółowiona o konkretne daty wpisu/zawieszenia/skreślenia.
Karta zawodowa:
Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność. Widok całej karty, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność, szczegółowy opis (dotyczy zakresu uprawnień), specjalizacja, data nadania specjalizacji, status uprawnień, zmiany dotyczące wpisu, skan uprawnień - w tych przypadkach, gdy jest dołączany, w pozostałych – rozpisany szczegółowo zakres uprawnień.
Karta kary:
 brak Widok całej karty z wyłączeniem upomnień oraz kar zatartych, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, kwalifikacja prawna popełnionego czynu, funkcja uczestnika, data popełnienia czynu, miejsce popełnienia czynu, rodzaj kary, pierwszy termin egzaminu, drugi termin egzaminu, data upływu kary, status kary, uwagi dotyczące kary.

Dostęp do szerszych zasobów e-CRUB możliwy jest po zalogowaniu się pod tym linkiem: https://e-crub.gunb.gov.pl/users/sign_i

Nie, należy korzystać z wyszukiwarki dla organów.

W celu weryfikacji uprawnień i przynależności powstała specjalna wyszukiwarka dla organów w systemie e-CRUB, która różni się bardzo od wyszukiwarki publicznej. Wyszukiwarka publiczna, dostępna dla obywateli, nie zawiera wszystkich danych wymaganych do skutecznej weryfikacji, a są nimi:

 • dostęp do rejestru ukaranych,
 • dostęp do skanów uprawnień,
 • przynależność do izby poszerzona o daty, czyli historia przynależności, w której możemy prześledzić historyczne wpisy, zawieszenia i skreślenia z listy członkowskiej

Na podstawie danych wyświetlanych w wyszukiwarce publicznej nie sposób stwierdzić, czy dana osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wyszukiwarka publiczna zawiera jedynie ogólne dane. Dostęp zapewniony organom aab i nb do danych przez dedykowaną im wyszukiwarkę e-CRUB jest bardzo istotny. Mogą w ten sposób zweryfikować zarówno posiadanie przez daną osobę uprawnień budowlanych oraz zakresu tych uprawnień, jak również przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego wraz z historią.

 Prosimy o zgłaszanie się do właściwego UW lub WINB w celu uzyskania dostępu do systemu eCRUB

 Wnioski powinny być kierowane przez organy powiatowe do wojewódzkim, przy czym organizacja leży tutaj po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Można użyć wzoru wniosku na stronie GUNB.

 • Problem techniczny związany z zakładaniem kont i uprawnieniami: e-budownictwo@gunb.gov.pl

 • Pytania i sugestie: e-budownictwo@gunb.gov.pl plus fraza w tytule [eCRUB]

 Sytemu e-CRUB powstał, aby:

 • Udostępnić i upowszechnić jak najpełniejszą listę osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • zwiększyć skuteczność weryfikacji uprawnień w urzędach (organach nadzoru budowlanego i w administracji architektoniczno-budowlanej),
 • przyśpieszyć możliwość wykonywania zawodu osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • zastąpić poprzedni, stary rejestr CRUB systemem, który może współpracować z innymi systemami (np. systemami izb samorządu zawodowego),
 • umożliwić przesyłanie przez izby danych w formie elektronicznej, a nie papierowej jak dotychczas.

Izby przekazują tę informację od razu po tym, jak decyzja o nadaniu uprawnień staje się ostateczna za pomocą systemu e-CRUB.

Izby przekazują informacje o wpisach, zawieszeniach i wykreśleniach z listy członkowskiej za pomocą systemu e-CRUB.

Tak. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwiła wszystkim, o ile są członkami izb samorządu zawodowego, wpis do centralnego rejestru GINB. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek w tej sprawie do właściwej izby.

Osoba zainteresowana wpisem powinna wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych wraz z kopią uprawnień, w tym informacji o dotychczasowych wpisach na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka. Organem izby właściwym do przyjęcia takiego wniosku jest okręgowa komisja kwalifikacyjna.

 

W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r.

albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego go posiada..

Wniosek kierujemy do okręgowej izby. Można go przesłać listem poleconym lub drogą elektroniczna poprzez e-PUAP.

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka,

przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej weryfikacji:

 • za pomocą systemu e-CRUB przekazuje dane i informacje wraz z kopią uprawnień budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
 • wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i oraz kopii uprawnień budowlanych. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do krajowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego.

Przekazanie przez izbę Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, wraz z kopią uprawnień budowlanych, następuje bez przeprowadzenia weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, jeżeli przedmiotem wniosku są uprawnienia budowlane, które były podstawą wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku o wpis do e-CRUB uprawnień budowlanych.

We  wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r. albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego go posiada..

Wniosek kierujemy do okręgowej izby. Można go przesłać listem poleconym lub drogą elektroniczna poprzez e-PUAP.

Organom administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorowi budowlanemu została udostępniona wyszukiwarka z listą ok. 130 tys. uprawnionych.  Wyszukiwarka umożliwia  szybką weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą więc załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach. Także obywatele mają dostęp do bazy poprzez wyszukiwarkę publiczną na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl. Figurowanie w bazie e-CRUB jest więc pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.

W nowych przepisach obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. zrezygnowano z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Nie, osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą  już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

Urzędy otrzymały bezpośredni dostęp do e-CRUB przez dedykowaną dla nich wyszukiwarkę, co umożliwia weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb.

W przypadku błędów w danych z znajdujących się w wyszukiwarce publicznej prosimy o kontakt pod adresem ecrub@gunb.gov.pl.

 Należy wysłać do GUNBzgodę wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego. Zgoda może dotyczyć wszystkich danych adresowych, bądź tylko wybranych np.: e-mail.

Zmiany wprowadzone ostatnio w systemie e-CRUB uprościły wyszukiwanie nazwisk dwuczłonowych. Obecnie niezależnie od tego, czy użyje się łącznika, czy spacji - system wyszuka osobę.

Jednak nadal rekomendowanym sposobem jest wyszukiwanie po numerze uprawnień budowlanych bądź po numerze decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W przeciwieństwie do nazwisk, są to dane co do zasady niezmienne.


Cyfrowy projekt budowlany

Dla projektantów najważniejsze jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących nazw plików zawartych w Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ostateczna ocena poprawności należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który w tej sytuacji może zakwestionować poprawność dokumentacji na etapie analizy wniosku o pozwolenie na budowę.

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

Część rysunkową także należy zapisać w pliku .pdf. Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

 

Istnieją bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące nazw plików, które są opisane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

cyfrowy projekt

 1) x – oznacza kolejny numer pliku;
2) y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
a) AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
b) BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
d) BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
f) BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
g) BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
h) BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
i) IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
k) IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
l) WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
3) z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

 

Projekty (zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wchodzące w skład projektu budowlanego, muszą zawierać następujące elementy:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa.

Zmianą ułatwiającą życie projektantom, które weszła w życie po 1 lipca 2021 r., jest likwidacja Karty tytułowej, która była obowiązkowa dla całego projektu budowlanego.

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego , jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

Plik  - z jednym wyjątkiem - zawierający  projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

Nie ma konieczności dodawania klauzuli do podpisu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny sam w sobie stanowi klauzulę.

Inwestor może wykorzystać wszystkie 3 formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

oraz

https://obywatel.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Na naszej stronie w zakładce Instrukcje możesz zobaczyć w paru krokach, jak to zrobić.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-w-dloni-edo-app-w-telefonie

 Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

 Plik z projektem budowlanym musi być bezpośrednio podpisany podpisem kwalifikowanym, osobistym bądź zaufanym.

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną to pismo organ doręczy mu poprzez operatora wyznaczonego w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Projekt w formie papierowej a projekt w formie elektronicznej to są dwa różnie sporządzone dokumenty o tej samej doniosłości prawnej i nie jest możliwa konwersja przez organ papierowego w elektroniczny ani na odwrót.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że organ II instancji może dokonywać pewnych drobnych zmian w projekcie, ale nie mogą to być zmiany ingerujące w istotę sprawy. Poprawka w projekcie może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku może zawierać datę sporządzenia poprawki. Data w nazwie pliku będzie wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką. Więcej informacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzają możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonania zgłoszenia z projektem architektoniczno – budowlanym przez Internet. W dniu 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające formę i zakres projektu budowlanego, który od tego dnia może być przygotowany i złożony do organów w pliku .pdf.

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z projektem architektoniczno-budowlanym można składać elektronicznie z wykorzystaniem strony e-Budownictwo. Po zalogowaniu się należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz, a następnie zapisać plik .pdf, przesłać do urzędu w systemie ePUAP z podpisanym elektronicznie projektem oraz innymi wymaganymi załącznikami.

Można skorzystać z instrukcji wypełniania wniosków na tej stronie.

Przepisy przejściowe opisuje bardzo szczegółowo par. 2  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169).

Podpis elektroniczny

Z technicznego punktu widzenia podpis w ePUAP obejmuje wskazane w piśmie ogólnym załączniki. Oczywiście, jeśli wniosek przesyła pełnomocnik, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) musi być osobno podpisane przez inwestora podpisem elektronicznym.  

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ostateczna ocena prawidłowości przedłożonej przez inwestora dokumentacji w sprawie zgłoszenia budowy należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. GUNB w materiałach informacyjnych informuje organy o tym, jak wygląda kwestia techniczna podpisu ePUAP, ale formalnie nie możemy narzucić oceny za zobowiązany do tego miejscowy organ. 

Rekomendowanym podpisem jest: podpis kwalifikowany. Podpis posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

W sekcji "Do pobrania" znajdziesz podręcznik dla organu AAB dotyczący podpisu elektronicznego. Koniecznie go przeczytaj.

 Oryginałami są wszystkie dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (poprzednio zwanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można nabyć u  jednego z certyfikowanych dostawców podpisów, których nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji  Narodowe Centrum Certyfikacji (nccert.pl)

e-Budownictwo

Wprowadzenie cyfryzacji nie zmienia organizacji pracy urzędów. Należy postępować zgodnie z przyjętymi dotychczas regułami dla obsługi elektronicznej korespondencji. Odpowiedzialność za pobranie korespondencji elektronicznej spoczywa, zgodnie z k.p.a., po stronie organu AAB.

Nie wprowadziliśmy obowiązku podawania adresu inwestycji w formularzu celem maksymalnego uproszczenia dokumentu. Informacje o adresie znajdują się w decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę

Pracownicy urzędu postępują zgodnie z przyjętymi procedurami dla obiegu korespondencji elektronicznej przyjętymi w danej jednostce. Wniosek w procesie budowlano-inwestycyjnym powinien być załatwiony z zachowaniem tych samych reguł, co dotychczas.

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

Wprowadzanie danych można znacznie przyśpieszyć wpisując w systemie RWDZ dane identyfikacyjne wniosku. Szczegółowo opisuje to instrukcja w sekcji "Do pobrania".

O ile taka korespondencja posiada jeden z podpisów elektronicznych, organ powinien rozpoznać wniosek. W przypadku braku takiego podpisu może nastąpić wezwanie do usunięcia braku formalnego. Istotne przy tym jest, czy wnioskodawca zobowiązany był do zachowania terminu. Jeśli tak, termin uważa się za zachowany w dacie wpływu wiadomości do organu, a nie w dniu wysłania.

Organ jednak nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na adres e-mail (nie dotyczy skarg i udostępnienia informacji publicznej), a wnioskodawca powinien wskazać adres pocztowy lub ePUAP.

Pliki xml generowane przez ePUAP są pobierane przez system EZD i poprzez ten system może być generowana odpowiedź, ponieważ EZD jest zintegrowany z ePUAP. Natomiast same dane z wniosku obecnie nie są wczytywane do systemu obiegu wewnętrznej korespondencji, choć wprowadzenie takiej funkcjonalności będzie możliwe w przyszłości. Obecnie wszystkie dane należy wprowadzać ręcznie do systemu EZD.

Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Inwestor powinien dostarczyć kopię, która jest czytelna również po jej wydrukowaniu.
W przypadku nieczytelnego zdjęcia organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

Istnieją dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne. Są nimi:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 2. Pełnomocnictwo. 
 3. Projekt budowlany.
 4. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego inwestorzy muszą składać wnioski na nowych wzorach opublikowanych na stronach BIP i dostępnych na e-budownictwie.

W zakresie procedur, które obowiązują od 4 lutego 2021 r. , a które nie wymagają pracy z dużymi załącznikami, obsługa elektronicznych wniosków w procesie budowlano–inwestycyjnym niczym nie różni się od innej korespondencji elektronicznej dostarczanej do urzędu w systemie ePUAP. Komputer o podstawowych parametrach, np. takich jak niżej wymienione jest wystarczająco wydajny:

Intel Core i3-8100
8 GB RAM DDR4 2666 MHz
Intel® UHD Graphics 630 (zintegrowana)
Rozmiar ekranu: 21,5”
Pojemność dysku: 256 GB SSD
OS– Windows 10

W zakresie procedur, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. można przyjąć, że nowszy sprzęt komputerowy lepiej poradzi sobie z pracą z plikami do 50 MB przewidzianymi jako maksymalna pojemność dla cyfrowego projektu budowlanego, jednak należy uznać, że nie istnieją żadne wymagania sprzętowe, które wykraczałyby poza aktualny, zupełnie podstawowy standard do ich odczytania.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego testujemy sprawność działania komputerów dla projektów budowlanych o wielkościach 3,5MB i 75MB. W wyniku przeprowadzanych dotychczas testów możemy przyjąć, że komputery z procesorami Intel Core i3dyskiem SSD, 8 lub 16 GB RAM będą otwierały plik 75MB w czasie <1 sek. Komputery o gorszych parametrach, np. z dyskiem HDD i procesorem i3-7100 CPU otwierają plik także w tym czasie, niemniej do płynnej pracy z plikiem wymagany jest dysk SSD.

Biorąc jednak pod uwagę, że będziemy wprowadzać możliwość pracy z plikami w chmurze, istotne w tym przypadku będzie posiadanie stałego łącza internetowego lub łącza mobilnego 4G lub 5G. Rodzaj lokalnego dysku może mieć znaczenie w przypadku pobrania pliku na dysk komputera (preferowany dysk SSD).

Przepisy nie zobowiązują, by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Decyzję o warunkach zabudowy można dołączyć jako skan lub cyfrowe zdjęcie wykonane dowolną techniką.  Treść takiego dokumentu powinna być w formie czytelnej, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią i  zrozumienie.

Prowadzenie elektronicznej korespondencji

Strony, które nie wyraziły zgody na komunikację drogą elektroniczną, otrzymają korespondencję pocztą lub w inny przewidziany w k.p.a. sposób.

Przepisy k.p.a. stawiają sprawę jednoznacznie – dokument podpisany powinien być niezwłocznie wysłany z urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli decyzja jest podpisana pod koniec dnia, wysyłka może nastąpić dnia następnego, przy czym decyzje wydawane w ramach sprzeciwu dla zachowania terminu będą nadane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin.

Kwestię tę rozstrzyga art. 393 k.p.a. Pocztą wysyłane są wydruki decyzji podpisanej elektronicznie. Na decyzji znajduje się informacja o podpisie (np. „dokument podpisany elektronicznie"). Do przesyłki obligatoryjnie załączane jest uwierzytelnienie podpisu (identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane).

Warunek doręczenia pism drogą elektroniczną jest spełniony, gdy pismo trafi na skrzynkę podawczą (np. na ePUAP) organu bądź inwestora.  Inwestor może wystąpić do urzędu o doręczenie pisma drogą elektroniczną ze wskazaniem swojego adresu ePUAP. Taka opcja jest dostępna w formularzu każdego wniosku o w serwisie e-Budownictwo.

Tak, formularze wniosków inwestor może również wypełnić za pomocą aplikacji e-Budownictwo (lub w inny, dowolny sposób), a następnie wydrukować, wysłać pocztą lub zanieść do urzędu).

Nie. Dokumenty elektroniczne, w tym akta, należy udostępnić stronom postępowania w systemie teleinformatycznym urzędu. W tym celu może być wydzielone stanowisko komputerowe.

Dokumenty należy udostępnić stronom postępowania do zapoznania się na ekranie monitora.  Jeśli jednostka nie posiada wydzielonego stanowiska komputerowego, można wyznaczyć w kalendarzu pracy urzędu terminy udostępniania na stanowisku jednego z pracowników.   W tej drugiej sytuacji należy zamknąć dokumenty swojej bieżącej pracy oraz zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych i przepisy RODO w odniesieniu do nazw plików znajdujących się na pulpicie oraz w łatwo dostępnych katalogach.

Wnioski w serwisie e-Budownictwo mogą zawierać nieaktualną podstawę prawną. Pomimo tego należy z nich korzystać - są jedynymi obowiązującymi wzorami. Podstawa prawna (np. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) została umieszczona we wzorach w dniu ich publikacji można ją zmienić tylko w drodze oficjalnej nowelizacji wzorów.

Udostępnianie dokumentów w trybie informacji publicznej często wiąże się z anonimizacją. W projekcie architektoniczno-budowlanym muszą być w tej procedurze ukryte dane osobowe i inne dane wynikające z przepisów RODO.

Przy anonimizacji dokumentu pdf, który miałby być potem przesłany przez Internet, należy spłaszczyć warstwy pliku do pliku bitmapowego. 

Na naszej stronie dostępna jest instrukcja dotycząca anonimizacji.

INNE

W GUNB prowadzimy prace związane z wdrożenie Systemu Obługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Planowany czas uruchomienia oprogramowania w organach - 30 czerwca 2023 r.

Wprowadzenie cyfryzacji procedur budowlanych nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi. Postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwia wdrożenie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją, w tym bezpłatnego systemu EZD PUW. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/

 

 

 

 


Czy prowadzenie spraw w SOPAB jest obecnie obowiązkowe, czy jest to tylko wersja testowa i pełne wdrożenie nastąpi w 2029?