Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

II spotkanie grupy roboczej z przedstawicielami urzędów wojewódzkich

Powrót

18 listopada br. odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli GUNB z pracownikami urzędów wojewódzkich, którzy współpracują z nami w ramach grupy roboczej, aby wspólnie opracować wytyczne dla wszystkich urzędów, jak nanosić poprawki w cyfrowym projekcie budowlanym w II instancji w trybie odwoławczym.

Potrzeba stworzenia jednolitych rekomendacji dla wszystkich urzędów II instancji wynikała z dotychczasowej praktyki stosowanej w tradycyjnym procesie inwestycyjno-budowlanym, polegającej na wprowadzaniu ręcznych korekt w papierowych dokumentach projektów w II instancji. Inwestorzy wzywani są do poprawienia projektów zagospodarowania działku lub terenu (PZT) i projektów architektoniczno-budowlanych (PAB) przez urzędy wojewódzkie w trybie odwoławczym. W obiegu tradycyjnym inwestorzy na papierowych dokumentach często nanoszą ręcznie zmiany w projektach. W momencie uruchomienia cyfrowego projektu budowlanego  okazało się, że praktyka ta nie może mieć zastosowania. Projekt cyfrowy składany jest do organu w plikach (m. in. w plikach pdf), które projektant i organ opatrują podpisem elektronicznym, a każda zmiana w pliku unieważnia podpisy elektroniczne.

Urzędy wojewódzkie były zainteresowane wprowadzeniem wygodnego rozwiązania dla pliku cyfrowego z punktu widzenia ich pracowników. Rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami i postulatami terenowych organów udało się opracować w ramach grupy . Jakie rekomendacje zostały zaproponowane?

  • przyjęto, że organ II instancji może dokonywać pewnych drobnych zmian w projekcie, choć nie mogą to być zmiany ingerujące w istotę sprawy,
  • przyjęto, że poprawka w projekcie może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku może zawierać datę sporządzenia poprawki. Data w nazwie pliku będzie wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką.

Zatrzymajmy się na chwilę na tym ostatnim punkcie. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) definiuje sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej, zgodnie z którym, w przypadku projektu w jednym pliku, nazwa pliku ma zawierać skrót elementu projektu budowlanego (np. PZT) wraz z datą sporządzenia projektu w formacie rrrr.mm.dd (PZT_2021.05.15) – tu korekta projektu będzie zawierała w nazwie pliku datę korekty (PZT_2021.11.18). Dla projektów dostarczonych w kilku plikach w ww. rozporządzeniu przewidziano podobny wzór nazwy pliku uwzględniający numer tomu, czy pliku (np. PZT_1_2021.05.15 i PZT_2_2021.05.15) – tu korekta będzie zawierała kolejną liczbę porządkową pliku i datę sporządzenia korekty (PZT_3_2021.11.18).

Sposób oznaczania plików projektu budowlanego pokazuje poniższa tabela.

 

SPOSÓB OZNACZANIA NAZW PLIKÓW KOMPUTEROWYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO 

W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Poz.

Elementy projektu budowlanego

Nazwa pliku w przypadku zapisu*

w jednym pliku

w więcej niż jednym pliku

1

projekt zagospodarowania działki lub terenu

PZT_z

PZT_x_z

2

projekt architektoniczno-budowlany

PAB_z

PAB_x_z

3

projekt techniczny

PT_z

PT_x_y_z

4

załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznego

ZL_z

ZL_x_z

5

elementy, o których mowa w poz. 1 i 2 tabeli

PZT_PAB_z

 

6

elementy, o których mowa w poz. 1, 2 i 4 tabeli

PZT_PAB_ZL_z

 

7

elementy, o których mowa w poz. 1 i 4 tabeli

PZT_ZL_z

 

8

elementy, o których mowa w poz. 2 i 4 tabeli

PAB_ZL_z

 

 * Objaśnienie skrótów w tabeli:
1) x – oznacza kolejny numer pliku;
2) y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
a) AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
b) BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
d) BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
f) BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
g) BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
h) BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
i) IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
k) IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
l) WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
3) z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

Choć prace nad opracowaniem rekomendacji dla procedowania poprawek w projekcie cyfrowym zostały zakończone, nie jest to ostatnie spotkanie w tym gronie. Kolejne spotkanie grupy roboczej z urzędami wojewódzkimi planowane jest w jeszcze w grudniu. Do tego czasu zostaną zebrane przez urzędy nowe zagadnienia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego.