Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Zasady prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Powrót

Podstawa prawna
Podstawą prawną prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jest art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. poz. 2342).

Cel
W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanym dalej "Wykazem" (art.15 ust.1 ustawy), są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, a w szczególności:

 1. dane umożliwiające identyfikację zakwestionowanego wyrobu budowlanego;
 2. informacje o:
  rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
  środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
  zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany wyrób budowlany, wraz z określeniem tych zagrożeń.

Zasady dokonywania wpisu do Wykazu i ich usuwania
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów do Wykazu (art. 15 ust. 2 ustawy), w przypadku wydania decyzji ostatecznych, o których mowa w:

 • art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, to jest kiedy właściwy organ, w wyniku kontroli u sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych, orzekł w drodze decyzji:
  - zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu tego wyrobu przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2);
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30 ust. 1 pkt 3);
  - zakaz obrotu wyrobem budowlanym, w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu zakazującym dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust. 2);
 • art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, to jest kiedy właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych, orzekł w drodze decyzji:
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 2);
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego, w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu zakazującym dalszego udostępniania wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 2).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu:

 1. usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych zostały usunięte, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się ostateczne (art. 15 ust. 3 pkt 1);
 2. może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu (art. 15 ust. 3 pkt 2).
 3. może usunąć wpis w Wykazie po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu (art. 15 ust. 3 pkt 3).

Ponadto, wpis w Wykazie usuwa się niezwłocznie, jeżeli właściwy organ lub sąd administracyjny w stosunku do decyzji, na podstawie których dokonano wpisu, orzekł o:

 • wstrzymaniu wykonania decyzji;
 • uchyleniu decyzji;
 • stwierdzeniu nieważności decyzji;
 • stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji.

Wzór Wykazu
Wzór Wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).  

Zasady udostępniania Wykazu
Wykaz jest publicznie dostępny, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może, w każdym czasie, podać do publicznej wiadomości informacje w nim zawarte (art. 15 ust. 4 i 5 ww. ustawy).
Wykaz jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, a dane zawarte w Wykazie są udostępniane w formie tabeli zawierającej informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz kart wyrobów budowlanych zawierających informacje szczegółowe o tych wyrobach (§ 2 ust. 1 i § 3 ww. rozporządzenia).

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dwóch częściach:

 • KWZWB - cz. 1, zawierająca wpisy zamieszczone od dnia 11.05.2011 r., prowadzona zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486).
 • KWZWB - cz. 2, zawierająca wpisy zamieszczone na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r. (część prowadzona zgodnie ze wzorem określonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Dz. U. poz. 2342)