Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Złóż wniosek o ustalenie warunków zabudowy w serwisie e-Budownictwo

Powrót
budowa

Od dzisiaj w serwisie e-Budownictwo dostępny jest formularz Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, który umożliwia Inwestorom uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w 100% online.

W Polsce stosunkowo niewielka powierzchnia gmin jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których m. in. są określone sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W  przypadku braku planu miejscowego Inwestorzy muszą wystąpić do właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Składanie wniosku odbywało się dotychczas w tradycyjny sposób: listownie lub bezpośrednio w urzędzie. Zmieniła to ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) umożliwiając wszystkim od dnia 3 stycznia 2022 r. złożenie wniosków w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu urzędowych wzorów formularzy. Kwestię wzoru formularza wniosku precyzuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462), które określa obowiązujący w całym kraju jeden, spójny wzór formularza. Od dzisiaj można go wygenerować w serwisie e-Budownictwo. Ustawa umożliwiła dodatkowo złożenie mapy w postaci elektronicznej. Wprowadzenie kolejnych etapów cyfryzacji, w tym możliwość realizacji tego wniosku online, jest częścią reformy planowania przestrzennego przygotowywanej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Z perspektywy obywateli wyszukanie odpowiedniego wzoru wniosku w danej gminie bywało problematyczne. Dodatkowo dotychczasowe formularze wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkach zabudowy w wielu urzędach gmin różniły się od siebie. Inwestorzy działający w różnych lokalizacjach wypełniali często inne formularze wniosków dla zamierzenia polegającego na realizacji takiej samej inwestycji. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego polegająca na składaniu w formie elektronicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy wykorzystuje w pełni ubiegłoroczne doświadczenia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  W 2021 r. przeprowadziliśmy cyfryzację dla 22 procedur  budowlanych m.in. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie robót budowlanych czy wniosku o pozwolenie na budowę.

Inwestorzy czekali na cyfryzację tkz. wniosku WZ od dawna i w pakiecie otrzymują dodatkową korzyść. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy skraca się termin na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 nawet do 21 dni. Ustawa ograniczyła także zasięg obszaru analizowanego do maksymalnie 200 m od granic terenu inwestycji.

Więcej o zmianach prawnych dotyczących domów  o powierzchni do 70 m2.

Strona e-Budownictwo.