Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

SOPAB

Powrót

SOPAB, czyli System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Projekt polega na zapewnieniu pełnej spójności cyfrowych procesów w budownictwie i na scaleniu wszystkich udostępnionych administracji budowlanej rozwiązań. System będzie oferował także dalece idące ułatwienia także dla Inwestora. Pełne wdrożenie ma zrealizować ideę jednego okienka i wyeliminować powszechny obecnie obowiązek indywidualnego komunikowania się przez inwestora z różnymi urzędami. System zapewni, że taka komunikacja będzie następowała bezpośrednio między urzędami bez konieczności angażowania Inwestora.

Cele systemu SOPAB:

• Gromadzenie dokumentacji spraw w formie elektronicznej,
• narzędzie do pracy z cyfrowym projektem budowlanym,
• automatyzacja i ponowne wykorzystanie danych,
• prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej z poziomu jednego interfejsu,
• automatyzacja w procesie raportowania na potrzeby organów centralnych (GUNB, GUS),
• transparentność i wsparcie funkcji kontrolnych przez organy wyższego szczebla,
• zapewnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy organami i obywatelami,
• jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw w całym kraju.

System SOPAB będzie pierwszym tego typu narzędziem udostępnianym bezpłatnie organom w jednostkach samorządu terytorialnego. Aktualnie jedynie niewielka część organów korzysta z komercyjnych systemów dziedzinowych, co pozwoli jednak na wykorzystanie nawet skromnych doświadczeń do budowy systemu powszechnego.

Wdrożenie systemu pozwoli:

• Zapewnić jeden interfejs do obsługi wszystkich systemów w budownictwie – jednolite zasady prowadzenia postępowań w całym kraju,
• wdrożyć platformę komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami w całym kraju, a tym samym znieść konieczność przekazywania sobie dokumentów papierowych przez organy,
• umożliwić częściową automatyzację postępowań administracyjnych, zmniejszyć liczby błędów, zmniejszyć liczbę przesyłek listowych, a tym samym przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych w budownictwie
• uzyskać rzeczywiste i dokładne dane na cele raportów GUNB i GUS, w oparciu o prowadzone w systemie postepowania, a nie ręcznie wypełniane raporty - będzie to też znaczna oszczędność czasu dla organów,
• obniżyć koszty archiwizacji dokumentacji postępowań administracyjnych,
• zgromadzić dane z obszaru budownictwa w jednym miejscu, co da możliwość tworzenia zestawień, prognozowania trendów,
• poprawić komunikację z urzędem dając dostęp do statusu sprawy dla obywatela w czasie rzeczywistym (na jego indywidualnym koncie w portalu e-Budownictwo),
• na płynną pracę organów w przypadku pandemii – możliwa będzie praca zdalna (system chmurowy) oraz elektroniczna komunikacja z obywatelami,
• zapewnić prosty dostęp do informacji dla obywateli o postępowaniach toczących się na wyszukiwanych działkach/terenach,
• obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców działających w branży budowlanej (szczególnie dotyczy to projektantów: architektów i inżynierów budownictwa) – poprzez zniesienie przesyłek a przede wszystkim druku wielotomowych projektów budowlanych,
• obniżyć kosztów inwestycji dla obywateli (inwestorów prywatnych) – koszty druku projektów czy obsługi przesyłek/wizyt w urzędzie spadają na inwestora bezpośrednio lub pośrednio w przypadku pełnomocnictwa.

Budowa systemu SOPAB jest planowana na etapy. W I etapie, do końca czerwca 2023 r., powstanie wersja MVP oprogramowania pozwalająca na:

• Obsługę przez System SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
• integrację z EZD RP
• integrację z aplikacją e-Budownictwo
• integrację z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń
• uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz podstawowych raportów generowanych w organach aab i nb.

W kolejnych etapach rozwijane będą bardzoej zaawansowane funkcjonalności:

• Pełna integracja z pozostałymi systemami,
• pełna integracja z usługami GUiGK wraz z budową Platformy Informacji Przestrzennej,
• budowa Portalu e-Budownictwo – interaktywny Portal wszystkich usług w budownictwie dla obywateli jak i systemów dla organów AAB i NB oraz instytucji publicznych tzw. brama dostępowa (jedno okienko) do wszystkich usług w budownictwie,
• budowa od podstaw rejestrów w ramach Systemu SOPAB które dotychczas funkcjonowały jako niezależne narzędzia (m.in. RKO, RKB, RWDZ) wraz z pełną migracją zgromadzonych w nich danych,
• budowa modułu analityczno – raportowego w wersji MVP,
• uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, które zostały zidentyfikowane podczas funkcjonowania SOPAB w wersji MVP
• doposażenie organów w sprzęt informatyczny.

Projekt SOPAB jest finansowany z Funduszy Europejskich.

Loga Polski cyfrowej, RP, Fundusz eozwoju regionalnego