Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Dane teleadresowe

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub wystąpienia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego znajdują się np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Na wystąpienia, które nie mają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.

 

NIP: 5261055132
REGON: 010849220

Korespondencję składamy bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 12P, parter) w godz. 815-1615.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość wnoszenia ich w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu, w pokoju przyjęć interesantów (parter), we wtorki-piątki w godz. 815-1615 oraz w poniedziałki w godz. 815-1800 (po godz. 1600 bez możliwości wnoszenia podań i przeglądania akt).

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiamy bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • poczta elektroniczna, którą można kierować na adres Kancelarii Ogólnej kancelaria@gunb.gov.pl lub na adresy poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt,
  • przesyłanie faksów do Kancelarii Ogólnej nr (22) 661- 81- 42 lub na numery faksów poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt.

Osoba uprawniona zgłasza chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zalecamy, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście:
ul. Nowogrodzka 43
(pon. 800 – 1800, wt.-pt. 800 – 1600).