Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Komórki organizacyjne

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia, pisma, e-maile, w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Korespondencja ta może być również opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Szczegółowe informacje o bezpiecznym podpisie elektronicznym są np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl i w prospekcie Ministerstwa Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Wystąpienia, które nie mają wskazanych elementów, z wyjątkiem wystąpień w sprawie informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB

 Dyrektor Danuta Pływaczewska

 Dyrektor Grzegorz Polak

Dyrektor Dorota Klimberzin

Dyrektor Tomasz Osiecki

Dyrektor Iwona Tokarska

Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektor Marcin Cudak

Dyrektor Wioleta Krzemień

Magdalena Swoboda-Młynarczyk

  •  (22) 661-83-15

Naczelnik Anna Piotrowska

  • (22) 661-92-18