Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Wyniki kontroli budowy budynku przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie

Powrót
kontrola na budowie

8 maja br. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął kontrolę na terenie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie. Mokotowską inwestycję GUNB kontrolował w trybie natychmiastowym na wniosek Ministra Waldemara Budy. Kontrola wykazała uchybienia, w tym dwa o charakterze istotnym.

 

Wyniki kontroli

Czynności, które podjęli kontrolerzy GUNB, wykazały dwa istotne uchybienia.

Wynikały one ze zmian, które wprowadzono w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego. Były to:

  • zamiana komórek lokatorskich w wybranych lokalach na II i III kondygnacji na garderoby. Zmiana polega na włączeniu powierzchni przeznaczonych na komórki lokatorskie do lokali mieszkalnych. Powstałe w ten sposób nowe pomieszczenia mają być przeznaczone na garderoby i zwiększą tym samym powierzchnię mieszkalną. Dodatkowo zostały w nich wykonane okna, które w przypadku wykorzystania tych pomieszczeń na pobyt ludzi, nie spełniają wymogów warunków technicznych dotyczących przesłaniania;
  • zmiana w zagospodarowaniu garażu podziemnego, która zwiększyła powierzchnię użytkową garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą do ponad 0,5 ha. Zwiększenie powierzchni użytkowej garażu do ponad 0,5 ha oznacza, że wykonanie tego garażu stanowi przedsięwzięcie, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja ta powinna być poprzedzona stwierdzeniem przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

 

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili ponadto, że poza zmianami wymienionymi powyżej, w miejsce 11 komórek lokatorskich zlokalizowanych na I kondygnacji, zrealizowano 1 lokal na pierwszej kondygnacji. Dalsze zmiany (doprowadzenie instalacji, wykonanie okien i drzwi balkonowych) powodują, że lokal ten może być łatwo przystosowany do funkcji mieszkalnej. W dokumentacji wykonawczej budynku lokal ten jest opisywany, jako „pomieszczenie rezerwowe”.

 

Podjęte i planowane działania

GUNB po przeprowadzonej kontroli przekazał:

  1. Do Prezesa UOKiK informacje o podejrzeniu stosowania przez inwestora praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z wątpliwościami, czy uzyskali oni rzetelną, prawdziwą i pełną informację o lokalach.
  2. Informacje o wynikach kontroli, w szczególności stwierdzonych istotnych odstępstwach, do PINB dla m.st. Warszawy, który jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w pierwszej instancji, celem podjęcia dalszych działań.
  3. Informacje o wynikach kontroli do Prezydenta m.st. Warszawy celem wykorzystania w ewentualnych przyszłych działaniach dotyczących budynku (organ ten może w przyszłości prowadzić np. postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę lub w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku).
  4. Informacje o wynikach kontroli do RDOŚ, jako organu właściwego do stwierdzenia czy jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnej odpowiedzialności zawodowej w stosunku do projektanta, który dokonywał kwalifikacji odstępstw od projektu (po podpisaniu protokołu kontroli będzie możliwe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tym zakresie).