Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

VIII posiedzenie Komitetu Sterującego ZONE

Powrót

14 grudnia 2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Projekt realizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023, w ramach którego powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, ma docelowo oddać w ręce użytkowników systemu pakiet narzędzi, które wspomogą nas, jako społeczeństwo, we wspólnej walce o lepszą jakość powietrza w Polsce.

Podczas spotkania członkowie Komitetu zapoznali się z raportem z dotychczas prowadzonych i zrealizowanych w projekcie prac, podsumowali zrealizowane zadania.

Rola Komitetu Sterującego koncentruje się na określeniu kierunku prowadzonych prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania produktów projektu.

Projekt ZONE i funkcjonalności CEEB

Problem dotyczący jakości powietrza w Polsce jest kwestią, na którą remedium poszukiwane jest od lat. Mimo usilnych starań wielu środowisk, wciąż jednak pozostaje nierozwiązany. Dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, wskazują, że normy stężenia rakotwórczych pyłów przekraczane są regularnie na prawie całej powierzchni kraju. Stężenie szkodliwych substancji powodujące smog jest największe w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

Ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna. Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji i powstająca w ramach projektu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków mają oddać w ręce użytkowników narzędzia, które umożliwią zmianę takiego stanu rzeczy. Wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach – CEEB - ma z jednej strony wspomóc kształtowanie polityki niskoemisyjnej, a z drugiej strony ma pomóc obywatelom uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w zakresie polepszenia efektywności energetycznej swoich nieruchomości.

CEEB ma być bazą, która gromadzić będzie informacje dotyczące tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. W następnym etapie ma dostarczać informacji na temat stosowanych źródeł ciepła odpowiednim organom, tak by usprawnić komunikację i ewentualne działania interwencyjne.

Projekt ZONE podzielony jest na etapy. Najważniejszym elementem jest budowa CEEB i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań. Dzięki CEEB i systemowi ZONE obywatele będą mogli w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje domu lub budynku. Właścicielom i zarządcom CEEB pozwoli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości. Usługodawcom natomiast usprawni i zautomatyzuje proces dotarcia do klientów i komunikację w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

Projekt ZONE otrzymał dofinansowanie w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”, na mocy porozumienia podpisanego 4 listopada br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.