Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

VII posiedzenie Komitetu Sterującego ZONE

Powrót

14 września 2022 r. odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji). Projekt realizowany jest w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Podczas spotkania członkowie Komitetu zapoznali się z raportem z dotychczas prowadzonych i zrealizowanych w projekcie prac.

Zadania Komitetu Sterującego koncentrują się w głównej mierze na określeniu kierunku prowadzonych prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania produktów projektu.

Projekt ZONE

Problem dotyczący jakości powietrza w Polsce jest kwestią, na którą od lat poszukuje się skutecznej recepty, jednak wciąż pozostaje nierozwiązany. Dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, pokazują, że określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekraczane są regularnie na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmianę takiego stanu rzeczy  umożliwi wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. CEEB/Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, ma być bazą, gromadzącą informacje dotyczące tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. W następnym etapie baza ta ma dostarczać informacji na temat stosowanych źródeł ciepła odpowiednim organom, tak by usprawnić komunikację i ewentualne działania interwencyjne. Projekt ZONE podzielony jest na etapy, Jego najważniejszym elementem jest budowa CEEB i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań. Dzięki CEEB i systemowi ZONE będą mogli w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje domu lub budynku. Właścicielom i zarządcom CEEB pozwoli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości. Usługodawcom natomiast CEEB usprawni i zautomatyzuje proces dotarcia do klientów i komunikację w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumienia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt otrzymał dofinansowanie w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.