Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

V Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

Powrót

Fot. Organizator Konferencji GINB Norbert Książek (w środku) wraz z zastępcą Krzysztofem Piątkiem i prowadzącymi pierwszą sesję: przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji dr inż. Jackiem Szerem oraz prof. dr hab. inż. Jerzym Hołą

W Warszawie 11 i 12 kwietnia 2019 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, której organizatorem był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W skład Komitetu Naukowego Konferencji, któremu przewodniczył dr inż. Jacek Szer, weszli: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, dr inż. Robert Geryło, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz, prof. dr hab. inż. Henryk Nowak.
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu uczelni technicznych, m.in. Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiego Centrum Akredytacji, Komendy Głównej Policji, urzędów wojewódzkich, samorządu inżynierów budownictwa, przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

Konferencję otworzył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek. Podziękował za wkład w konferencję autorom referatów i członkom Komitetu Naukowego, którzy recenzowali złożone prace, a wszystkich uczestników zaprosił do dyskusji.
Komitet Naukowy Konferencji zakwalifikował do udziału w Konferencji 23 referaty. Podczas dwu dni obrad, w ramach czterech sesji, autorzy zaprezentowali 13 referatów o różnorodnej tematyce. Referat wiodący konferencji „Ocena istniejących konstrukcji budowlanych według Normy ISO 13822-2010" wygłosiła prof. dr hab. inż. Anna Halicka. W sesji poświęconej utrzymaniu i stanom technicznym obiektów uczestnicy wysłuchali referatu omawiającego problemy zarządców obiektów hydrotechnicznych, referatu dotyczącego bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych oraz wystąpienia prezentującego przesądy i zwyczaje w budownictwie. W sesji „Aspekty techniczne" referenci omówili wyniki badań stanu bezpieczeństwa budynków wielkopłytowych, właściwości ogniochronne ścian gipsowych i wybrane problemy eksploatacji instalacji płynowych w budynkach. Podczas sesji poświęconej kwestiom formalnym, autorzy referatów przedstawili aspekty prawne nieuzasadnionych względami technicznymi ingerencji dotyczących budynków mieszkalnych oraz problemy związane z żądaniem przedstawienia ekspertyzy technicznej obiektu lub jego części.
W ostatniej sesji, „Wyroby budowlane i technologie w budownictwie", znalazły się referaty prezentujące zagadnienia oceny wyrobów budowlanych, pierwszy omawiał kryteria klasyfikacyjne i normy badawcze odnoszące się do badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych, a drugi wyniki badań wyrobów budowlanych w zakresie izolacyjności cieplnej. Dwa kolejne prezentowały uregulowania wynikające z norm i przepisów prawa dla betonu jako wyrobu budowlanego oraz trudności interpretacyjne dotyczące stosowania norm zharmonizowanych w kontekście przepisów rozporządzenia (UE) 305/2011 na przykładzie normy dotyczącej elementów murowych ceramicznych.
Zarówno sesje, jak i dyskusje, które zamykały każdą sesję były okazją do konfrontowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktyków oraz wymiany doświadczeń i poglądów w poruszanych kwestiach.

Program merytoryczny Konferencji został uzupełniony przez medialnego patrona Konferencji – miesięcznik techniczno-ekonomiczny Materiały Budowlane – który przedstawiła zastępca redaktora naczelnego Danuta Kostrzewska-Matynia.

Konferencji towarzyszyła specjalnie przygotowana przez organizatorów publikacja, zawierająca wszystkie zgłoszone referaty.

Galeria zdjęć z konferencji