Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Uprawnienia kontrolerów GINB

Powrót

Przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, realizując ustawowe obowiązki związane z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, robót budowlanych i utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, dokonują czynności kontrolnych na terenie całego kraju i w stosunku do obiektów budowlanych wszystkich kategorii. Legitymują się upoważnieniem wystawionym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do kontroli, opatrzonym pieczęcią z orłem, i legitymacją służbową ze zdjęciem.
Dokumenty te dają kontrolującym prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy, obiektu budowlanego. Jednocześnie osoby upoważnione do kontroli mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela, zarządcy i użytkownika informacji i udostępnienia dokumentów związanych z procesem budowy, robotami budowlanymi i obiektem.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do uprawnień lub autentyczności osób kontrolujących można kontaktować się z Departamentem Inspekcji i Kontroli Budowlanej (tel. 22 661 83 61) lub z Departamentem Wyrobów Budowlanych (tel. 22 661 80 68).