Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Ruch budowlany w pierwszej połowie 2019 r.

Powrót

Widok na dźwig na budowie.

W I półroczu 2019 roku wydano ogółem 95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów budowlanych. Jest to więcej niż w pierwszych półroczach dwu wcześniejszych lat. Wzrost wynosi 2,9% w stosunku do I półrocza 2018 r. i 6,2% w stosunku do I półrocza 2017 r.
W pierwszej połowie bieżącego roku wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. W tej kategorii wydano 48 730 pozwoleń. Jest to więcej o 5,3% w stosunku do I połowy 2018 r. (46 258 pozwoleń) i o 13% w stosunku do I połowy 2017 r. (43 114 pozwoleń). Natomiast w stosunku do obu wcześniejszych badanych okresów spadła liczba pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych (odpowiednio o 5,8% i o 11,5%). Jednak sumaryczna liczba pozwoleń wydanych na budowę obiektów mieszkalnych jest wyższa od liczby pozwoleń w tej kategorii wydanych w obu badanych okresach lat poprzedzających, odpowiednio o 4,7% i o 11,6%. Ogółem w I półroczu 2019 r. na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) wydano 51 166 pozwoleń. Stanowi to 53,6% ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę.

W I połowie 2019 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęły także 10 572 zgłoszenia budowy dla 11 042 obiektów. W tej liczbie jest 948 budynków jednorodzinnych, a także są 9 834 obiekty sieci oraz 260 budynków stacji transformatorowych.
Spadła liczba zezwoleń wydawanych na realizację obiektów drogowych i obiektów przeciwpowodziowych. W I półroczu bieżącego roku wydano 697 zezwoleń na 1 370 obiektów drogowych. Jest to mniej o 14,1% w stosunku do I połowy 2018 r. i o 3,7% do I połowy 2017 r. A na budowle przeciwpowodziowe wydano 5 zezwoleń dla 37 obiektów. W porównaniu do obu wcześniejszych lat jest to spadek wydawanych zezwoleń, odpowiednio o 37,5% i o 72,2%.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku przekazano do użytkowania 87 624 obiekty budowlane. Jest to wzrost o 8,8% do pierwszego półrocza 2018 r. i o 15,1% do I pół. 2017 r. Wśród oddanych obiektów prawie połowę (47,7%) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 41 760. Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. (40 450) o 3,2% oraz o 5,8% więcej niż w I połowie 2017 r. (39 470).
Wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie tego roku oddano takich obiektów 2 313. W pierwszej połowie ubiegłego roku było to 2 128 obiektów, a w I półroczu 2017 r. 2 048. Kolejny rok odnotowujemy też znaczący wzrost w kategorii rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, których w I połowie bieżącego roku oddano do użytkowania 17 770. W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku (14 162 obiekty) jest to więcej o 25,5% i o 48,3% więcej niż w 2017 r. (11 986).
W I półroczu bieżącego roku zalegalizowano 204 obiekty budowlane. Natomiast w analogicznym okresie 2018 r. zalegalizowano 116 obiektów (wzrost o 75,9%), a w 2017 r. – 144 (wzrost o 41,7%). Wśród zalegalizowanych obiektów były m.in. 54 budynki jednorodzinne i 6 budynków wielorodzinnych. Organy nadzoru budowlanego wydały też 2 022 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych. Jest to więcej o 3% w stosunku do badanego okresu 2018 r. i mniej o 7,4% do 2017 r.
857 nakazów (42,4% ogólnej liczby nakazów) wydano z art. 48 Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowolnej realizacji obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem lub pomimo sprzeciwu organu. Jest to więcej o 4,6% niż w porównywanym okresie poprzedniego roku i mniej o 26,1% niż w pierwszym półroczu 2017 r. A 608 nakazów (30,1%) wydano z art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych, mniej o 2,6% i 9,3% w stosunku do obu badanych okresów lat wcześniejszych.
W badanym półroczu 2019 r. wykonano też w Polsce 1 151 nakazów rozbiórki obiektów i wszczęto 413 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem przez zobowiązanych nakazów rozbiórki.

Pełen tekst opracowania Ruch budowlany w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczami lat 2018 i 2017