Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Ruch budowlany w 2018 r.

Powrót

Widok na dźwig budowlany

Dane liczbowe zebrane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wskazują, że w 2018 r. w liczbie wydanych pozwoleń na budowę utrzymała się umiarkowana tendencja wzrostowa obserwowana już w obu poprzednich latach.
W 2018 r. wydano 196 232 pozwolenia na budowę dla 226 469 obiektów. Oznacza to niewielki wzrost liczby pozwoleń na budowę, w porównaniu do 2017 r. o 0,8% (o 1 457 pozwoleń), a w porównaniu do 2016 r. o 4,7% (o 8 734 pozwolenia).
Wzrosła także liczba obiektów objętych pozwoleniami na budowę: w stosunku do 2017 r. o 1% (o 2 315 obiektów), w stosunku do 2016 r. o 5% (o 10 798 obiektów).
W stosunku do 2017 r. więcej wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę odnotowano w 2 (z 10 badanych) kategoriach obiektów: budynków jednorodzinnych – o 3% oraz obiektów pozostałych – o 5,5%. W pozostałych 8 kategoriach liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła, od 13,8 do 1,2%.
W odniesieniu do 2016 r. wzrost został odnotowany w 4 kategoriach: budynków wielorodzinnych – o 17,8%, budynków jednorodzinnych – o 13,1%, rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 11,1%, obiektów pozostałych – o 1,8%.

Na budowę budynków mieszkalnych w 2018 r. wydano ogółem 98 915 pozwoleń, co stanowi 50,4% ogólnej liczby pozwoleń. Liczba ta jest większa o 2,4% w odniesieniu do 2017 r. i o 13,3% w stosunku do 2016 r.
Wzrosła również liczba obiektów objętych wydanymi pozwoleniami. Na obiekty jednorodzinne o 3,3% w odniesieniu do 2017 r. i o 15,6% do 2016 r. A na wielorodzinne o 9,3% do 2017 r. i o 31,4% do 2016 r.
94,7% ogółu pozwoleń na budynki mieszkalne stanowiły pozwolenia dla budynków jednorodzinnych. W 2018 r. wydano ich 93 714, czyli więcej o 3% niż w 2017 r. (90 968 pozwoleń) i o 13,1% niż w 2016 r. (82 852 pozwolenia).
Ze względu na to, że od połowy 2015 r. istnieje także możliwość realizowania wolno stojących budynków jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia, dane te należy uzupełnić o liczbę takich zgłoszeń, tj. o 2 253. W sumie w 2018 r. na budynki jednorodzinne łącznie przypada 95 967 pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy.
Na budynki wielorodzinne w ubiegłym roku wydano 5 201 pozwoleń, czyli mniej o 7,8% (440) niż w 2017 r., ale więcej o 17,8% (786) niż w 2016 r.

W ubiegłym roku organy administracji architektoniczno-budowlanej przyjęły ogółem 19 001 zgłoszeń budowy, mniej o 3,2% do 2017 r. i o 0,5% w stosunku do 2016 r. W tym, oprócz 2 253 zgłoszeń budowy domów jednorodzinnych, 382 zgłoszenia budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz 16 366 zgłoszeń budów sieci.

W stosunku do obu badanych lat, w 2018 r. wydano mniej pozwoleń na obiekty infrastruktury transportu, odpowiednio o 10% i o 19,2%. Ogólna liczba wydanych pozwoleń w ubiegłym roku wynosi 3 545 dla 4 136 obiektów. Na inwestycje drogowe wydawane są również zezwolenia. W minionym roku wydano ich 1 685 dla 2 967 obiektów. Łącznie daje to 5 230 decyzji obejmujących 7 103 obiekty. Jest to mniej w stosunku do obu wcześniejszych lat, o 8,2% do 2017 r. i o 11,4% do 2016 r.

Obiekty budowlane przekazane do użytkowania
W ubiegłym roku oddano do użytkowania 176 468 obiektów, w tym 85 504 budynki jednorodzinne i 5 137 budynków wielorodzinnych. Jest to więcej o 5,9% niż w 2017 r. i o 7,9% niż w 2016 r.
W stosunku do obu badanych lat wcześniejszych wzrost odnotowano w 6 kategoriach, budynków jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz obiektów pozostałych. Spadek do obu tych lat zarejestrowano tylko w kategorii budynków gospodarczo-inwentarskich, odpowiednio o 10% i o 8,7%.

Zalegalizowane obiekty budowlane
W 2018 r. ogółem zalegalizowano 280 obiektów budowlanych. Tak jak w latach poprzednich, duża część legalizacji dotyczyła budynków jednorodzinnych (114 obiektów, czyli 40,7% wszystkich obiektów zalegalizowanych). Jednak jest to liczba niższa odpowiednio o 23% i o 14,9% w stosunku do obu poprzedzających lat.

Rozbiórki obiektów budowlanych
W ubiegłym roku wydano 4 127 nakazów rozbiórki, mniej niż w obu poprzedzających latach odpowiednio o 2,9% i o 12,2%.
Z tytułu budowy obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
z projektem w ubiegłym roku wydano 1 733 nakazów, 548 nakazów wydano z tytułu budowy bez wymaganego zgłoszenia, 564 nakazy z tytułu budowy realizowanej niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, a 1 282 z powodu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych.
773 nakazy rozbiórki dotyczyły budynków mieszkalnych (18,7% ogółu nakazów rozbiórki). W stosunku do roku poprzedzającego jest to mniej o 2,6%, a do 2016 r. o 9,2%.
W minionym roku wykonano także 2 436 rozbiórek, w tym 188 (7,7% wszystkich) rozbiórek budynków mieszkalnych, większość z powodu niewłaściwego utrzymania obiektu (123 rozbiórki).
Wszczęto też 1 119 postępowań egzekucyjnych. Z tego 582 postępowania dotyczyły obiektów zbudowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem.
W ogólnej liczbie wszczętych postępowań egzekucyjnych znajdują się 204 postępowania dotyczące budynków mieszkalnych. W stosunku do obu wcześniejszych lat jest to mniej o 19,7% i o 12,1%.
Pełna informacja do pobrania: Ruch budowlany w 2018 r.