Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Powołanie Komitetu Sterującego Projektu ZONE

Powrót

24 listopada br. odbyło się spotkanie inicjujące powołanie Komitetu Sterującego projektu ZONE (Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji), który realizowany będzie w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. Podczas spotkania Dorota Cabańska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego, przedstawiła członków Komitetu oraz zakres prowadzonych i planowanych prac w projekcie. W spotkaniu uczestniczyła Anna Kornecka, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zadania Komitetu Sterującego koncentrują się w głównej mierze na określeniu kierunku prowadzonych prac, koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań w zakresie wdrażania produktów projektu.

 • Dorota Cabańska, Przewodnicząca Komitetu Sterującego, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Czystego Powietrza
 • Anita Kukawska, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu
 • Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
 • Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Skawina
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
 • Andrzej Guła, Prezes Polskiego Alarmu Smogowego
 • Paweł Myjak, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk. Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE przeprowadzimy etapami, a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.

Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumienia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt otrzymał dofinansowanie w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.