Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Perspektywy budownictwa na Konferencji Naukowej "Krynica 2016"

Powrót

W Krynicy w dn. 11-16 września odbyła się 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Współorganizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W Konferencji w dn. 13-14 września uczestniczył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, który objął konferencję honorowym patronatem.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Konferencja rokrocznie gromadzi licznych przedstawicieli środowisk akademickich, ośrodków naukowo-badawczych i praktyków działających w branży budowlanej.

Podczas inauguracji tegorocznej Konferencji wystąpił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, który przedstawił postęp prac nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz nad projektem rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W części problemowej Konferencji poruszano zagadnienia dotyczące stanu i perspektyw budownictwa prefabrykowanego w Polsce.