Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Konferencja „konwencja.gov.pl"

Powrót

Sześcioro uczestników i prowadząca panel członkini jednego z zespołów monitorujących siedzą na podium. W środku z mikrofonem w ręku dyrektor Marcin Cudak. Z boku stoi tłumacz migowy wykonujący tłumaczenie.

Po dwóch latach realizacji projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania" w Warszawie 26 marca 2019 r. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu dokonanych działań i zdobytych doświadczeń. Projekt realizował Polski Związek Głuchych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dyrektor Biura Organizacyjnego (BOR) Marcin Cudak i główny specjalista Urszula Błażewicz. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wiceminister Małgorzata Jarosińska –Jedynak ̶ Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
GUNB został zaproszony przez organizatorów do udziału w konferencji i w panelu dyskusyjnym jako jedna z instytucji, które najszybciej i najsprawniej poradziły sobie z wdrożeniem rekomendacji w życie.

Organizatorzy przedstawili uczestnikom konferencji zbiorczy raport z monitoringu, zawierający analizę i posumowanie projektu, przedstawili dobre praktyki funkcjonujące w wybranych instytucjach przed monitoringiem, omówili wdrożone rozwiązania i bariery, na jakie napotykało wcielanie w życie zaleceń Konwencji. Za najważniejszą trudność uznano brak powszechnej świadomości, jakie potrzeby mają osoby z niepełnosprawnościami oraz jakie istnieją w tym zakresie regulacje prawne. Biorąc to pod uwagę, autorzy projektu postulowali m.in. wprowadzenie antydyskryminacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowanie jak najszerszych działań informacyjnych na rzecz zwiększania wiedzy na temat niepełnosprawności, równych praw i uniwersalnego projektowania.
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem dyrektora BOR Marcina Cudaka. Paneliści podzielili się doświadczeniami z wdrażania Konwencji oraz przedstawili niektóre planowane działania zmierzające do realizacji dobrych praktyk w tej dziedzinie.