Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Komunikat GINB

Powrót

Zapoznaj się z naszym komunikatem dotyczącym obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

 

 

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi

w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

 W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak
i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje
i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

 W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

 

 

                                                                                                                                                                                           p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                                                                                                      Anita Oleksiak