Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Komunikat

Powrót

Plac budowy. Wylewany beton z betoniarki.

Komunikat
w sprawie zmiany przepisu przejściowego § 14 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

w Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1176).
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 oraz z 2018 r. poz. 1233) w § 14 wyrazy „30 czerwca 2019 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2020 r.".
W wyniku powyższej zmiany § 14 nadano następujące brzmienie:
„§ 14 Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.".
Oznacza to, że w myśl nowego brzmienia ww. przepisu § 14 rozporządzenia, producenci wyrobów budowlanych, wymienionych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, którzy zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie byli objęci obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym – nie są obowiązani do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tych wyrobów budowlanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 czerwca 2019 r.