Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Kolejny kamień milowy w drodze do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Powrót
Logo GUNB

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii - został przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt to kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Dalsze zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, to podstawowe założenia tego projektu. Dotyczy to także cyfryzacji  procedur oraz działalności organów administracji publicznej. Projekt zakłada również zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, powyżej 70 m2, które inwestor będzie wznosił na własne potrzeby mieszkaniowe.

Najważniejsze rozwiązania

  • Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych, na własne potrzeby mieszkaniowe,  o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia.

      - Oznacza to, że budynki jednorodzinne, także te o powierzchni ponad 70 m2,, będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to usprawni budowę domów na potrzeby własne.

  • Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostaną także przydomowe schrony do 35 m2, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej oraz budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną.

     - Oznacza to, że obiekty te będą mogły powstawać jedynie na podstawie zgłoszenia.

     - Do obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, lecz wymagających zgłoszenia, zostanie także dodana budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3.

     - Budowa zbiorników do 5 m2 nie będzie wymagała zgłoszenia.

  • Przechodzimy na w pełni cyfrowy obieg dokumentów procesie budowlanym - zniesiona zostanie możliwość składania dokumentów w postaci papierowej na rzecz pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. Organy administracji publicznej będą wydawały w tym zakresie dokumenty jedynie w postaci elektronicznej.
  • Dla całego kraju wprowadzony zostanie jeden system teleinformatyczny, który będzie  służył do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie. Będzie to SOPAB

     - W ramach systemu  utworzona zostanie Baza Projektów Budowlanych. Będzie gromadziła projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, sporządzone w postaci elektronicznej.

     - O zamieszczeniu projektu budowlanego w bazie będzie decydował użytkownik konta na portalu e-Budownictwo, czyli inwestor lub projektant.

     - Projekt budowlany, który zostanie zamieszczony w bazie otrzyma indywidualny, unikalny identyfikator – inwestor będzie mógł go podać we wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego.

Nowe przepisy mają wejść w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.