Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Jesienno-zimowy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót

Najczęstsze przyczyny zatrucia czadem, wybuchu gazu czy pożarów są związane z nieszczelnymi urządzeniami spalającymi paliwa, instalacjami kominowymi i gazowymi. Zatrucia często wynikają także z niedrożności przewodów wentylacyjnych. W związku z tym oraz z otwarciem sezonu grzewczego GINB kieruje apel do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Utrzymywanie i użytkowanie obiektów budowlanych w sposób zgodny z przepisami jest obowiązkiem właścicieli lub zarządców tych obiektów. Oznacza to, że obiekty budowlane powinny być kontrolowane. Przeprowadzanie tych kontroli i realizacja zaleceń, które mogą być formułowane w ich wyniku, zapewniają odpowiedni stan techniczny obiektu. W efekcie w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tych obiektów.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek co najmniej raz w roku poddawać obiekt kontroli. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego m.in.:

  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • instalacji gazowych.

Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

W przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  lub  braków w stanie technicznym obiektu, mają obowiązek je usnąć lub uzupełnić. Reguluje to art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Dodatkowo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych jest systematyczne, szczególnie jesienią, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. W istotny sposób zmniejsza to ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, tj. czadem.

Upoważnieni do kontroli

  • Kontrole stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • Kontrole stanu technicznego kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę mogą przeprowadzić także osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.