Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do bazy e-CRUB

Powrót
e-crub

System e-CRUB uruchomiliśmy niedawno -  1 sierpnia 2022 r. - a staje się on coraz bardziej popularnym narzędziem dla inwestorów i pracowników urzędów. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach coraz więcej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów, inżynierów, kierowników budów i in.) pyta nas, co zrobić, żeby być w bazie e-CRUB. Jak i gdzie złożyć wniosek o wpis do e-CRUB? Wyjaśniamy.

Na początek dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nabyli uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Osoby te zostały już wpisane do nowej bazy i mogą się odnaleźć w naszej wyszukiwarce e-CRUB. Obecność tych osób w baziewynika z faktu, że pierwotny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB) dotyczył wyłącznie osób, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. A co z pozostałymi?

Dotychczas osoby, które nabyły uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., nie były w ogóle widoczne w rejestrze. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. otwiera im zupełnie nową perspektywę. O ile są członkami izb samorządu zawodowego mogą posiadać wpis do centralnego rejestru GINB. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwia wszystkim bardziej wiekowym projektantom, inżynierom i innym branżystom z uprawnieniami, o ile są członkami izb samorządu zawodowego, wpis do centralnego rejestru e-CRUB.

Chcę złożyć wniosek. Jak mam to zrobić?

Osoba zainteresowana wpisem może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Jakie dokumenty mam do niego dołączyć?

Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego już go posiada.  W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

Ile będę czekać na decyzję?

Okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Terminy określone są w przepisach. Istnieje jednak możliwość uproszczonego postępowania izby w przypadku, jeśli wnioskujemy tylko na podstawie tych uprawnień, które były podstawą wpisu. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku uprawnień budowlanych i procedura powinna trwać krócej.

Dlaczego warto się dopisać?

1 sierpnia br. organom administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorowi budowlanemu została udostępniona wyszukiwarka z listą ok. 130 tys. uprawnionych.  Wyszukiwarka umożliwia  szybką weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą więc od 1 sierpnia załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach.

Od 1 sierpnia także obywatele mają dostęp do bazy poprzez wyszukiwarkę publiczną na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl. Figurowanie w bazie e-CRUB jest więc pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.