Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

e-SNRWB - nowy elektroniczny Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Powrót
e-SNRWB - nowy elektroniczny Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB), przygotowywany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, wszedł w fazę testów. W testach poza pracownikami GUNB bierze udział dwudziestu przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z 16 województw. Mamy do przetestowania ponad 20 scenariuszy, przy czym w każdym scenariuszu zawartych jest od 5 do 15 przypadków testowych. Obecnie pracujemy nad testami 9 modułów.  Na początku grudnia liczba ta zostanie uzupełniona o dodatkowe 4 moduły. Zakończenie etapu testów planujemy na połowę grudnia.

Główną funkcją systemu e-SNRWB jest gromadzenie informacji o działaniach prowadzonych przez WINB w zakresie badania i kontrolowania wyrobów budowlanych.

Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego mogą poprzez system przekazywać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacje o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach. Poprzez e-SNRWB przekazywane są też opinie dla organów celnych. System umożliwia zatwierdzanie i opublikowanie w zewnętrznym module (dostępnym publicznie) wyników badań próbek wyrobów budowlanych oraz danych i informacji dotyczących wyrobów budowlanych podlegających wpisowi do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Zebrane dane służą do generowania sprawozdań i monitorowania realizacji planu kontroli.

System jest bardzo pomocny w codziennej pracy inspektorów. Informacje wprowadzone przez jednego WINB są widoczne dla pozostałych.  Dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i  raportowemu system pomaga w usprawnieniu czynności kontrolnych. Posiada także funkcje przydatne w planowaniu codziennej pracy inspektora.

e-SNRWB powstaje w ramach projektu „Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.