Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca

Powrót

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. W konferencji prasowej w Krakowie poświęconej temu istotnemu dla poprawy jakości powietrza tematowi wzięli udział: Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz  oraz wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

- Uruchamiamy od połowy 2021 roku mechanizm składania deklaracji o źródle niskoemisyjnego ciepła, co przyczyni się do realizacji ambitnych planów walki ze smogiem w całej Polsce – zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. - Baza danych o tym, czym ogrzewamy nasze domy, jest potrzebna przede wszystkim obywatelom. To w ich imieniu i dla ich zdrowia będą wdrażane programy wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła – dodała Dorota Cabańska.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do najważniejszych problemów środowiskowych. Według Europejskiej Agencji Środowiska, w 2018 roku tylko pył zawieszony PM 2,5 był powodem ponad 46 000 zgonów w Polsce. Za emisję toksycznych pyłów PM 2,5 i PM 10 odpowiadają przede wszystkim przestarzałe urządzenia grzewcze w domach i budynkach, np. piece węglowe.

- Wszyscy mamy świadomość jak duże znaczenie dla jakości powietrza ma emisyjność budynków. Dlatego przyjęty w 2020 roku nowy „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zakłada konieczność inwentaryzacji co najmniej 70 procent budynków w gminie do końca 2021 roku, a co najmniej 90 procent do 30 czerwca 2022 roku. Zadanie to jest już realizowane przez małopolskie gminy - podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Małopolskie gminy inwentaryzują paleniska już od 2017 roku. Baza emisyjności jest na bieżąco aktualizowana. Program ochrony powietrza zakłada przekazywanie co pół roku informacji o postępie wymiany kotłów i inwentaryzacji w gminach.

Cieszę się, że małopolskie doświadczenia mogły przysłużyć się do przygotowania rozwiązań krajowych. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza – dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Według szacunków, w ewidencji może się znaleźć nawet ok. pięciu milionów budynków.