Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Cykl ciekawe interpretacje GUNB

Powrót
logo Urzędu

Dziś w naszym cyklu ciekawych interpretacji poruszamy temat kodu QR, zapraszamy do lektury:

 

Kod QR, jako odesłanie do informacji wymaganych do oznakowania wyrobu budowlanego, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych

W przypadku wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych.

Przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia określa zakres informacji, jakie muszą znaleźć się na wyrobie budowlanym znakowanym znakiem budowlanym, zwanych dalej „informacjami towarzyszącymi”. Natomiast § 11 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, gdzie należy te informacje umieścić.

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Informacje towarzyszące umieszcza się lub dołącza do wyrobu budowlanego, stosując odpowiednio przepisy § 10 ust. 2 i 3. Na mocy § 10 ust. 2 rozporządzenia znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

To oznacza, że co do zasady informacje towarzyszące powinny znaleźć się bezpośrednio na samym wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

Wyjątek od zasady określonej w § 10 ust. 2 rozporządzenia przewiduje § 10 ust. 3 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi. To samo tyczy się informacji towarzyszących.

Oznacza to, że informacje towarzyszące mogą zostać umieszczone na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi, jeżeli nie da się ich umieścić na wyrobie budowlanym z uwagi na wielkość lub charakter tego wyrobu.

Oznacza to, że nie można zastosować kodu QR jako sposobu przekazania informacji towarzyszących zamiast umieszczenia tych informacji w sposób, o którym mowa w §10 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Zgodnie § 12 rozporządzenia na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, znaki i napisy, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji towarzyszących, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd.

Tym samym nie ma zakazu umieszczania kodu QR jako dodatkowej informacji, który to kod odsyłałby do strony internetowej zawierającej informacje i dokumenty elektroniczne dotyczące wyrobu budowlanego. Jednak taki kod nie może ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji towarzyszących.

Innymi słowy, kod QR może mieć, w powyższym zakresie, co najwyżej charakter uzupełniający.