Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

CEEB – możliwości pełnej wersji systemu ZONE

Powrót

Trwają ostatnie prace związane z uruchomieniem wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Długofalowym efektem projektu ma być poprawa jakości powietrza w Polsce.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

To działająca już internetowa baza danych, na chwilę obecną budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków.

 

Rzetelne informacje dla gmin

Dzięki bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Dzięki temu gmina:

  • w przypadku funkcjonowania na obszarze gminy dużej liczby nieekologicznych urządzeń cieplnych, tzw. „kopciuchów”, może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza;
  • może ubiegać się o pozyskiwanie dotacji na termomodernizację budynków czy wymianę w nich źródeł ciepła;
  • może też planować programy wspierające te inicjatywy na szczeblu lokalnym;
  • usprawni i ułatwi działania interwencyjne – baza będzie bowiem stanowić podstawę do planowania lokalnej i ogólnokrajowej przyszłej polityki niskoemisyjnej.

 

Z czego składa się ewidencja

Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw. Dane te zbierane są z deklaracji wypełnianych przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

 

Funkcjonalności CEEB

Dzięki ewidencji wpływ na czystość powietrza będą mieli obywatele. Otrzymają możliwość skorzystania z dedykowanych e-usług, które pozwolą np. zamówić inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

E-usługi dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Dzięki bazie CEEB przedsiębiorcy otrzymają narzędzie, które umożliwi im dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów, zwiększając tym samym dostępność ich usług dla obywateli.

 

E-usługi

  • Inwentaryzacja budynku, uproszczony audyt termoenergetyczny

„Zamów inwentaryzację budynku” - to e-usługa skierowana do właścicieli i zarządców budynków. Dzięki niej obywatel będzie mógł on-line zamówić inwentaryzację budynku. Po dokonanej inwentaryzacji właściciel lub zarządca budynku otrzyma elektroniczny dokument z jej wynikiem. System umożliwi na jego podstawie wygenerowanie uproszczonego audytu termoenergetycznego konkretnego budynku czy lokalu. Dane zostaną zapisane w CEEB i będą podstawą przy ewentualnym ubieganiu się o dofinansowanie termomodernizacji i/lub wymiany źródła ciepła budynku.

 

  • Przegląd przewodów kominowych

Kolejna z e-usług pozwoli, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego. Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji budynku, właściciel lub zarządca nieruchomości otrzyma na podany w systemie adres e-mail elektroniczny dokument z wynikiem przeglądu. W razie potrzeby będzie mógł również taki e-protokół w każdej chwili pobrać z systemu. Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu elektroniczny protokół przeglądu przewodów kominowych będzie jedyną ważną formą dokumentu. Dokument ten umożliwi użytkownikowi budynku rozpoczęcie starań o termomodernizację i/lub wymianę źródła ciepła nieruchomości, a także będzie stanowił potwierdzenie spełnienia wymogów określonych dla polis ubezpieczeniowych.

 

  • Rejestracja w wykazie osób uprawnionych

E-usługa skierowana do przedsiębiorców, kominiarzy lub osób z uprawnieniami budowlanymi oraz pracowników administracji publicznej. Pozwoli zapisać się im do wykazu osób uprawnionych. –Zapisanie się do wykazu umożliwi wspomnianym grupom wprowadzanie danych do CEEB. Warto zaznaczyć, że rejestracji nie będą podlegać audytorzy energetyczni oraz osoby przeprowadzające kontrolę stanu technicznego systemu ogrzewania. Ich uprawnienia zostaną przeniesione z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

 

  • Obsługa CEEB

Ostatnia z e-usług, które zostaną uruchomione w ramach Projektu ZONE, to obsługa bazy CEEB. Będzie ona stanowić wsparcie dla działań organów administracji rządowej w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza i kreowania polityki ograniczania niskiej emisji.

W gronie odbiorców usługi znajdą się funkcjonariusze publiczni, m.in. pracownicy ministerstw, urzędów, strażnicy miejscy i gminni, czy inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Osoby te otrzymają dostęp do danych zgromadzonych w CEEB, co umożliwi im optymalne planowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce, dotacji i przedsięwzięć modernizacyjnych.