Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Współfinansowane ze środków UE

Powrót

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019 ­ 2020

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 19 039 615,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 16 183 672,75 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia [dot] POISatmiir [dot] gov [dot] pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 Logo funduszy europejskich

 

 

 

Tytuł projektu: „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego
 • Okres realizacji projektu: 24.04.2015 r. – 29.09.2017 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, dokonana przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), przewiduje od dnia 1 stycznia 2016 r. upublicznienie i rozbudowę „Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę” (RWD-2). W związku z powyższym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego opracowano projekt modyfikacji obecnie eksploatowanego oprogramowania RWD-2, dostępnego dotychczas wyłącznie dla organów administracji architektoniczno - budowlanej.

cel projektu
Celem finansowanego z funduszy europejskich projektu – „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB” jest :

 • upublicznienie dostępu do danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, polegające na możliwości wyszukiwania informacji o wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz o zgłoszeniach, poprzez: zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania tekstowego, zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania wykorzystującego mapę (tj. wskazanie na mapie adresu nieruchomości, o której potencjalny odbiorca chce uzyskać informację);
 • zmodernizowanie rejestru (aplikacji sieciowej);
 • podniesienie kompetencji pracowników organów, którzy obsługują rejestr (aplikację sieciową);
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB

planowane efekty
Efektem realizacji projektu jest:

 • uzyskanie przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie Polski;
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 • podniesienie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno - budowlanej i GUNB, zajmujących się rejestrem wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrem zgłoszeń.

wartość projektu
wg wniosku o dofinansowanie projektu - 465.000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich
dofinansowanie ze środków europejskich – 392.323,40 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu

 

"e - Nadzór Budowlany" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

flaga Unii Europejskiejlogo Unia dla przedsiębiorczych

W grudniu 2007r. została zakończona w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego realizacja zadań objętych projektem „e - Nadzór Budowlany” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.

Zrealizowano w szczególności:

 1. budowę komputerowego „Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych”,
 2. budowę systemu nadzoru terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę komputerowego „Rejestru Wniosków i Decyzji o Pozwoleniu na Budowę”,
 3. rozbudowę systemu „Centralnych Rejestrów Osób z Uprawnieniami Budowlanymi, Rzeczoznawców oraz Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej”,
 4. rozbudowę komputerowego „Systemu Zarządzania Dokumentami”,
 5. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Kontroli Obowiązkowych”,
 6. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Katastrof Budowlanych”.

Ponadto zrealizowano przewidziane w projekcie zakupy sprzętu informatycznego, licencji itp.