Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Współfinansowane ze środków UE

Powrót

 flaga Unii Europejskiejfundusze europejskie logo

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego
 • Okres realizacji projektu: 24.04.2015 r. – 29.09.2017 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, dokonana przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), przewiduje od dnia 1 stycznia 2016 r. upublicznienie i rozbudowę „Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę” (RWD-2). W związku z powyższym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego opracowano projekt modyfikacji obecnie eksploatowanego oprogramowania RWD-2, dostępnego dotychczas wyłącznie dla organów administracji architektoniczno - budowlanej.

cel projektu
Celem finansowanego z funduszy europejskich projektu – „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB” jest :

 • upublicznienie dostępu do danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, polegające na możliwości wyszukiwania informacji o wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz o zgłoszeniach, poprzez: zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania tekstowego, zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania wykorzystującego mapę (tj. wskazanie na mapie adresu nieruchomości, o której potencjalny odbiorca chce uzyskać informację);
 • zmodernizowanie rejestru (aplikacji sieciowej);
 • podniesienie kompetencji pracowników organów, którzy obsługują rejestr (aplikację sieciową);
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB

planowane efekty
Efektem realizacji projektu jest:

 • uzyskanie przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie Polski;
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 • podniesienie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno - budowlanej i GUNB, zajmujących się rejestrem wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrem zgłoszeń.

wartość projektu
wg wniosku o dofinansowanie projektu - 465.000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich
dofinansowanie ze środków europejskich – 392.323,40 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu

 

 

"e - Nadzór Budowlany" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

flaga Unii Europejskiejlogo Unia dla przedsiębiorczych

W grudniu 2007r. została zakończona w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego realizacja zadań objętych projektem „e - Nadzór Budowlany” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.

Zrealizowano w szczególności:

 1. budowę komputerowego „Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych”,
 2. budowę systemu nadzoru terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę komputerowego „Rejestru Wniosków i Decyzji o Pozwoleniu na Budowę”,
 3. rozbudowę systemu „Centralnych Rejestrów Osób z Uprawnieniami Budowlanymi, Rzeczoznawców oraz Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej”,
 4. rozbudowę komputerowego „Systemu Zarządzania Dokumentami”,
 5. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Kontroli Obowiązkowych”,
 6. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Katastrof Budowlanych”.

Ponadto zrealizowano przewidziane w projekcie zakupy sprzętu informatycznego, licencji itp.