Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Powrót

Warunki ponownego wykorzystywania

Informacja sektora publicznego, którą udostępniamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz którą udostępniamy na wniosek, może być ponownie wykorzystana pod warunkiem:

 • poinformowania o źródle pozyskania informacji ponownie wykorzystywanej w formie dopisku „źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego”;
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 • niemodyfikowania treści pozyskanej informacji;
 • informowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • zamieszczenia jej treści w tekście w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania podobnego oznaczenia – jeżeli treść pozyskanej informacji (lub jej fragment) ma stanowić część całości.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odpowiada za przekazywane informacje, które wytworzył, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia te warunki.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.

Dzieje się tak, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Urzędu.

Koszty, które wpływają na ustalenie opłaty to m.in.:

 • koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, wskazanych we wniosku
 • inne czynniki, gdy wiosek jest nietypowy, a które mogą mieć wpływ na koszt lub czas, w którym Urząd przygotowuje lub przekazuje informacje.

W przypadku, gdy Urząd umożliwi ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.

Opłata ta uwzględni koszty, które wynikną z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Nie dotyczy to danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API, zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej.

Taki wniosek zawiera:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie:
 1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
 2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywamy wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, i pouczamy, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje, że pozostawimy wniosek bez rozpoznania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza
  38/42 00-926 Warszawa,
 • osobiście w kancelarii w godzinach pracy Urzędu (godz. 8.15 – 16.15),
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl lub na adres e-mail właściwej komórki organizacyjnej GUNB,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP Odnośnik otworzy się w nowym oknie),
 • faksem na nr 22 661 81 42 lub na nr właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.

Rozpatrywanie wniosków i prawo do sprzeciwu

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatrują komórki organizacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, właściwe w zakresie sprawy, której informacja dotyczy.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli nie możemy rozpatrzyć wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek.

Termin ten nie przekracza wtedy nie 2 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosków o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego):

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w tym terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku sprzeciwu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, i odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych w systemie teleinformatycznym:

 • składa ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; przepisy art. 41 ust. 4-6 stosuje się.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku odmowy na wniosek o ponowne wykorzystywanie

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę odbywa się w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.).