Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Powrót

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1243 z 2018 r.).

Informacje ogólne
Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, wskazanych w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwanych dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) lub w inny sposób;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań, przekraczających proste czynności.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Jednakże, podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Niemniej jednak podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Warunki ponownego wykorzystywania

Informacja sektora publicznego, udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz udostępniana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na wniosek, może być ponownie wykorzystana pod warunkiem:

 1. poinformowania o źródle pozyskania informacji ponownie wykorzystywanej w formie dopisku „źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego”;
 2. poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 3. niemodyfikowania treści pozyskanej informacji;
 4. informowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 5. zamieszczenia jej treści w tekście w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania podobnego oznaczenia – jeżeli treść pozyskanej informacji (lub jej fragment) ma stanowić część całości.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odpowiada za przekazywane informacje, które zostały wytworzone przez Urząd, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności:

 1. koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, wskazanych we wniosku;
 2. inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

W przypadku umożliwienia przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Zawiera on wtedy także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie ich w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

 • listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza
  38/42 00-926 Warszawa,
 • osobiście w kancelarii w godzinach pracy Urzędu (godz. 8.15 – 16.15),
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl lub na adres e-mail właściwej komórki organizacyjnej GUNB,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP),
 • faksem na nr 22 661 81 42 lub na nr właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.

Rozpatrywanie wniosków i prawo do sprzeciwu

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatrują komórki organizacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, właściwe w zakresie sprawy, której informacja dotyczy.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie w tym terminie zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek będzie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosków o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego, gromadzonych w systemie teleinformatycznym) składa ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji oraz informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (jeśli zostały ustalone), bądź może odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w tym terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych w systemie teleinformatycznym składa ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (jeśli zostały ustalone). Przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia w tym terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.