Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Uzyskaj informację publiczną

Powrót

Jak uzyskać informację publiczną

Informację publiczną, której nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniamy na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jeżeli informacja publiczna może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba, która o nią występuje, nie musi składać wniosku na piśmie.

W innych przypadkach konieczny jest wniosek.

We wniosku prosimy sprecyzować żądanie, podać sposób, w jaki Urząd udostępni informację publiczną oraz formę, w jakiej ma być udostępniona, a także adres, na jaki informację przekażemy.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia.

Wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej składa się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

 • listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu (godz. 8.15-16.15)
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl lub na adres e-mail właściwej komórki organizacyjnej GUNB
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP Odnośnik otworzy się w nowym oknie)
 • faksem - numer 22 661 81 42 lub pod numer właściwej komórki organizacyjnej Urzędu

Informację publiczną udostępniamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, GUNB powiadomi w powyższym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek odbywa się w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje GUNB uniemożliwiają takie udostępnienie. W takim przypadku Urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie, jakie zawiera powiadomienie, GUNB umorzy postępowanie.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy GUNB w wyniku udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty, które są związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę, którą wskazuje wniosek.

GUNB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty powiadamiamy wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wtedy informację udostępniamy po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

Chyba, że wnioskodawca zmieni w tym terminie wniosek, co do sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.