Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Rady, komisje

Powrót

Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych działająca na podstawie art. 3 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

  •  rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
  • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.

 W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Pan Łukasz Rymarz.

 Przewodniczącą Rady Wyrobów Budowlanych jest dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, profesor nadzwyczajny PL.

Skład Rady Wyrobów Budowlanych:

1. Paweł Babij
2. Ewa Błazik-Borowa
3. Robert Cichowicz
4. Marek Kaproń
5. Kamil Kiejna
6. Ryszard Kowalski
7. Dariusz Łazęcki
8. Zdzisław Maliszewski
9. Jacek Michalak
10. Anna Panek
11. Jerzy Putkiewicz
12. Przemysław Rasz
13. Janusz Rymsza
14. Wojciech Rzepka