Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Przedmiot działalności

Powrót

Przedmiot działalności i kompetencje

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) wykonuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności:

 • pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 • kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • jest organem:
  właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
  wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności;
 • prowadzi:
  Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
  centralne rejestry:
  a) osób posiadających uprawnienia budowlane,
  b) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), od dnia 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Prowadzenie podobnego rejestru, w formie listy rzeczoznawców budowlanych, należy obecnie, zgodnie z treścią art. 8c ust. 1 ustawy, do kompetencji Krajowej Izby Architektów oraz Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

GINB prowadzi punkt kontaktowy do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

GINB, jako centralny organ administracji rządowej, wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
Jako organ wyższego stopnia - w stosunku do wojewodów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, jako organów nadzoru budowlanego, - GINB jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w zakresie:

 • rozpatrywania odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawane w pierwszej instancji przez wojewodów oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
 • prowadzenia postępowań w sprawach stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez ww. organy i wznawiania postępowań zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem.

GINB jest uprawniony do:

 • przeprowadzania kontroli sposobu wykonywania zadań przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego,
 • przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych istniejących i budowanych oraz wykonywanych robót budowlanych,
 • kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i stosowania.