Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Planowane dochody i wydatki

Powrót

BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2020)

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany

DOCHODY127 tys. zł

WYDATKI

budżet państwa

26.095 tys. zł
z tego:
współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
1.210 tys. zł
budżet środków europejskich152 tys. zł

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI
budżet państwa
3 tys. zł