Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Orzecznictwo

Powrót

Podstawa prawna

Art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:
"Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (...)",

Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:
"Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".

Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania orzecznicze

 • Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej (DOA)
 • Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego (DON)
 • Departament Skarg i Wniosków (DSW)

Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej (DOA) realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Departament Orzecznictwa Nadzoru (DON) realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

Departament Skarg i Wniosków (DSW) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie orzecznictwa administracyjnego dotyczącego kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Departament Prawny (DPR) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna

Art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:
"Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do: wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (...),

Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:
"Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".

Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania orzecznicze

 • Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego
 • Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych*
 • Departament Prawny (zmiana nazwy Departamentu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GUNB z dn. 25 stycznia 2016 r.)
 • Departament Wyrobów Budowlanych
 • Departament Skarg i Wniosków

Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego, w sprawach w których organem I instancji jest wojewódzki organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie zastrzeżonych do właściwości innych departamentów.

Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach , w których organem I instancji jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Rozstrzygnięcia administracyjne z upoważnienia GINB

 • W 2015 r. wydano, z upoważnienia GINB, 3489 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1590 w DOA i 1899 w DON. Przygotowano 1067 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym 460 w DOA i 607 w DON.
 • W 2014 r. wydano, z upoważnienia GINB, 3517 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1500 w DOA i 2017 w DON. Przygotowano 1026 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym 448 w DOA i 578 w DON.
 • W 2013 r. wydano, z upoważnienia GINB, 3341 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1454 w DOA i 1887 w DON. Przygotowano 934 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym 416 w DOA i 518 w DON.
 • W 2012 r. wydano, z upoważnienia GINB, 3402 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 1606 w DOA i 1796 w DON. Przygotowano 1019 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym 483 w DOA i 536 w DON.
 • W 2011 r. wydano z upoważnienia GINB, 3613 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1698 w DOA i 1915 w DON. Przygotowano 925 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym 462 w DOA i 463 w DON.
 • W 2010 r. wydano, z upoważnienia GINB, 3506 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1547 w DOA i 1959 w DON. Przygotowano 915 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym 450 w DOA i 465 w DON
 • W roku 2009 wydano, z upoważnienia GINB, 3556 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 1579 w DOA i 1977 w DON. Przygotowano 865 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w tym 413 w DOA, 452 w DON.
 • W roku 2008 wydano, z upoważnienia GINB, 3043 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 1196 w DOA i 1847 w DON. Przygotowano 633 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w tym 272 w DOA, 361 w DON.
 • W roku 2007 wydano, z upoważnienia GINB, 2373 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 1512 w DOA i 1961 w DON. Przygotowano 804 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w tym 377 w DOA, 427 w DON.
 • W roku 2006 wydano, z upoważnienia GINB, 3739 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 2130 decyzji i 1609 postanowień. Przygotowano 922 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 • W roku 2005 wydano, z upoważnienia GINB, 3689 rozstrzygnięć administracyjnych. Przygotowywano 895 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 2 odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Departament Wyrobów Budowlanych realizuje zadania orzecznicze w sprawach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (od dn. 01.10. 2015 r. sprawy z zakresu orzecznictwa zostały przeniesione do Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego, zgodnie z Zarządzeniem GINB Nr 8 z dn. 29 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego).

Rozstrzygnięcia administracyjne z upoważnienia GINB

 • Do 30.09.2015 r. wydano, z upoważnienia GINB, 38 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 11 decyzji i 27 postanowień. Przygotowano 6 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • W 2014 r. wydano, z upoważnienia GINB, 22 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 5 decyzji i 17 postanowień. Przygotowano 2 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • W 2013 r. wydano, z upoważnienia GINB, 15 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 6 decyzji i 9 postanowień. Przygotowano 3 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • W 2012 r. wydano, z upoważnienia GINB, 40 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 23 decyzje i 17 postanowień. Przygotowano 2 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W 2011 r. wydano, z upoważnienia GINB, 42 rozstrzygnięcia  administracyjne, w tym 30 decyzji i 12 postanowień. Przygotowano 6 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W 2010 r. wydano, z upoważnienia GINB, 35 rozstrzygnięć  administracyjnych, w tym 32 decyzje i 3 postanowienia. Przygotowano 2 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W roku 2009 w Departamencie Wyrobów Budowlanych wydano, z upoważnienia GINB, 47 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 31 decyzji oraz 16 postanowień. Przygotowano 2 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2008 w Departamencie Wyrobów Budowlanych wydano, z upoważnienia GINB, 40 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 38 decyzji oraz 2 postanowienia. Przygotowano 7 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2007 w Departamencie Wyrobów Budowlanych wydano, z upoważnienia GINB, 63 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 51 decyzji oraz 12 postanowień. Przygotowano 6 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2006 w Departamencie Wyrobów Budowlanych wydano, z upoważnienia GINB, 59 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 48 decyzji oraz 11 postanowień. Przygotowano 4 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawwie.
 • W roku 2005 w Departamencie Wyrobów Budowlanych wydano, z upoważnienia GINB, 47 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 26 decyzji oraz 21 postanowień.

Departament Prawny (zmiana nazwy Departamentu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GUNB z dn. 25 stycznia 2016 r.) realizuje i przygotowuje zadania w zakresie obsługi prawnej i legislacyjnej Urzędu, w tym m.in:

 • rozpatruje i przygotowuje odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienia GINB, a także reprezentuje go przed sądami administracyjnymi,

Rozstrzygnięcia administracyjne z upoważnienia GINB

 • W 2015 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 98 pism procesowych.
 • W 2014 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 59 pism procesowych..
 • W 2013 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 80 pism procesowych.
 • W 2012 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 64 pisma procesowe.
 • W 2011 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 59 pism procesowych.
 • W 2010 r., z upoważnienia GINB, przygotowano 9 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz 28 pism procesowych. Wydano 19 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej (do 1 czerwca 2010 r.)
 • W roku 2009 wydano, z upoważnienia GINB, 56 postanowień w przedmiocie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano 12 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 47 pism procesowych.
 • W roku 2008 wydano, z upoważnienia GINB, 35 postanowień w przedmiocie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę ( w tym 6 postanowień o nałożeniu kary za niewydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w obowiązującym terminie). Przygotowano 16 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 11 pism procesowych.
 • W roku 2007 wydano, z upoważnienia GINB, 121 postanowień w przedmiocie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę ( w tym 15 postanowień o nałożeniu kary za niewydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w obowiązującym terminie). Przygotowano 47 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 11 skarg kasacyjnych.
 • W roku 2006 wydano, z upoważnienia GINB, 77 postanowień o nałożeniu kary w przedmiocie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przygotowano 32 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2005 wydano, z upoważnienia GINB, 51 postanowień o nałożeniu kary w przedmiocie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym 6 za niewydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w obowiązującym terminie). Przeprowadzono 13 postępowań dotyczących odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie.

Departament Skarg i Wniosków realizuje (od 1 czerwca 2010 r.) zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego dotyczącego kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także reprezentuje GINB przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących nakładania kar.

Rozstrzygnięcia administracyjne z upoważnienia GINB

 • W 2015 r. wydano, z upoważnienia GINB, 38 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i przygotowano 16 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienia GI w sprawach nakładania kar na wojewódzkie organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 • W 2014 r. wydano, z upoważnienia GINB, 29 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej i przygotowano 18 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienia GI w sprawach nakładania kar na wojewódzkie organy administracji architektoniczno-budowlanej.
 • W 2013 r. wydano, z upoważnienia GINB, 15 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i przygotowano 7 odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • W 2012 r. wydano, z upoważnienia GINB, 13 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej i przygotowano 17 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W 2011 r. wydano, z upoważnienia GINB, 17 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej i przygotowano 18 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • W 2010 r. wydano, z upoważnienia GINB, 16 orzeczeń w sprawie kar nałożonych na organy administracji architektoniczno-budowlanej i przygotowano 4 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych - zniesiony zgodnie z Zarządzeniem nr 4 GINB z dn. 6 maja 2011 r,. sprawy prowadzone przez DBZ przejęły DIK, DON i DOA

Archiwum DBZ

 • W roku 2009 w Departamencie do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wydano, z upoważnienia GINB, 108 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 103 decyzje oraz 5 postanowień. Przygotowano 12 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2008 w Departamencie do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wydano, z upoważnienia GINB, 57 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym 47 decyzji oraz 10 postanowień. Przygotowano 2 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2007 w Departamencie do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wydano, z upoważnienia GINB, 44 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 37 decyzji oraz 7 postanowień. Przygotowano 10 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2006 w Departamencie do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wydano, z upoważnienia GINB, 83 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 69 decyzji oraz 14 postanowień. Przygotowano 16 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • W roku 2005 w Departamencie do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych wydano, z upoważnienia GINB, 43 rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 35 decyzji oraz 8 postanowień. Przygotowywano 7 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.