Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Orzecznictwo

Powrót

Komórki organizacyjne Urzędu, które zajmują się orzecznictwem:

  • Departament Orzecznictwa (DOR)
  • Departament Prawny (DPR)

Departament Orzecznictwa (DOR) realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Realizuje zadania w zakresie orzecznictwa administracyjnego w sprawach, w których Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie orzecznictwa administracyjnego dotyczącego kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Departament Prawny (DPR) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udostępniania informacji publicznej.

 

Podstawy prawne:

  • Art. 88a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:

"Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (...)"

  • Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:

"Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".