Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Kontrole

Powrót

Kontroli GUNB podlegają:

 • organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • obiekty i roboty budowlane
 • wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

 

Komórki organizacyjne Urzędu, które realizują zadania kontrolne

 • Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej (DIK)
 • Departament Wyrobów Budowlanych (DWB)

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej (DIK) wykonuje zadania w zakresie kontroli oraz inspekcji obiektów i robót budowlanych oraz kontroli działalności terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

Departament Wyrobów Budowlanych (DWB) wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, w tym przeprowadza kontrole wyrobów budowlanych. Departament Wyrobów Budowlanych (DWB) prowadzi kontrole u producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców, stosując ogólny schemat procedury kontroli Odnośnik otworzy się w nowym oknie, stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646).

Uprawnienia kontrolerów

Przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdy realizują ustawowe obowiązki związane z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, robót budowlanych i utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, dokonują czynności kontrolnych na terenie całego kraju i w stosunku do obiektów budowlanych wszystkich kategorii.

Legitymują się upoważnieniem wystawionym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do kontroli, opatrzonym pieczęcią z orłem, i legitymacją służbową ze zdjęciem.

Dokumenty te dają kontrolującym prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy, obiektu budowlanego. Jednocześnie osoby upoważnione do kontroli mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela, zarządcy i użytkownika informacji i udostępnienia dokumentów związanych z procesem budowy, robotami budowlanymi i obiektem.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do uprawnień lub autentyczności osób kontrolujących prosimy o kontakt z:

 • Departamentem Inspekcji i Kontroli Budowlanej (tel. 22 661 83 61)
 • lub z Departamentem Wyrobów Budowlanych (tel. 22 661 80 68).

 

Podstawy prawne:

 • Art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:

"Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego".

 • Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:

"Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego".

 • Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:

"Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".