Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Kontrole

Powrót

Podstawa prawna

Art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:
"Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego".

Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane:
"Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego".

Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych:
"Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".

Zakres działalności kontrolnej

Kontroli sprawowanej przez GUNB podlegają:

 • organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • obiekty i roboty budowlane,
 • wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania kontrolne

 • Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej (DIK),
 • Departament Wyrobów Budowlanych (DWB).

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej (DIK) realizuje zadania w zakresie kontroli oraz inspekcji obiektów i robót budowlanych oraz kontroli działalności terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Departament Wyrobów Budowlanych (DWB) realizuje zadania w zakresie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, w tym przeprowadza kontrole wyrobów budowlanych.
Departament Wyrobów Budowlanych (DWB) prowadzi kontrole u producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców, stosując ogólny schemat procedury kontroli, stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646).

Uprawnienia kontrolerów

Przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, realizując ustawowe obowiązki związane z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, robót budowlanych i utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, dokonują czynności kontrolnych na terenie całego kraju i w stosunku do obiektów budowlanych wszystkich kategorii. Legitymują się upoważnieniem wystawionym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do kontroli, opatrzonym pieczęcią z orłem, i legitymacją służbową ze zdjęciem.
Dokumenty te dają kontrolującym prawo wstępu na teren budowy, zakładu pracy, obiektu budowlanego. Jednocześnie osoby upoważnione do kontroli mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela, zarządcy i użytkownika informacji i udostępnienia dokumentów związanych z procesem budowy, robotami budowlanymi i obiektem.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do uprawnień lub autentyczności osób kontrolujących można kontaktować się z Departamentem Inspekcji i Kontroli Budowlanej (tel. 22 661 83 61) lub z Departamentem Wyrobów Budowlanych (tel. 22 661 80 68).

Podstawa prawna

Art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane: "Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego"

Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: "Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego"

Art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych: "Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego".

Zakres działalności kontrolnej
Kontroli sprawowanej przez GUNB podlegają:

 • organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • obiekty i roboty budowlane,
 • wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Komórki organizacyjne Urzędu realizujące zadania kontrolne

 • Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej,
 • Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych (do 06.05.2011 r.)
 • Departament Wyrobów Budowlanych.

Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej realizuje zadania w zakresie kontroli działalności terenowych (wojewódzkich i powiatowych) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie zastrzeżone do właściwości innych departamentów, a także kontroli oraz inspekcji obiektów i robót budowlanych.

W 2015 r. przeprowadzono kontrole 45 organów, w tym:

 • 21 kontroli problemowych organów AAB szczebla powiatowego,
 • 6 kontroli problemowych organów AAB szczebla wojewódzkiego,
 • 2 kontrole problemowe organów NB szczebla wojewódzkiego,
 • 2 kontrole kompleksowe organów AAB i NB szczebla wojewódzkiego,
 • 10 kontroli sprawdzających organów NB szczebla wojewódzkiego i powiatowego,
 • 4 kontrole doraźne organów szczebla powiatowego.

Przeprowadzono 230 inspekcji, w tym m.in. 23 inspekcje zlecone, 40 inspekcji utrzymania obiektów wielkopowierzchniowych, 8 inspekcji utrzymania obiektów na terenach zamkniętych, 11 inspekcji utrzymania obiektów kolejowych i 10 inspekcji utrzymania obiektów hydrotechnicznych.

W 2014 r. przeprowadzono 43 kontrole organów, w tym:

 • 17 kontroli problemowych organów AAB szczebla powiatowego,
 • 1 kontrolę problemową organu NB szczebla wojewódzkiego,
 • 10 kontroli problemowych organów NB szczebla powiatowego,
 • 4 kontrole kompleksowe organów AAB i NB szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • 6 kontroli sprawdzających organów szczebla powiatowego.

Wykonano także 4 kontrole doraźne organów połączone z 2 inspekcjami.
Przeprowadzono 228 inspekcji, w tym 23 inspekcje zlecone i 16 inspekcji utrzymania obiektów hydrotechnicznych.
Poza planem przeprowadzono 1 kontrolę problemową organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego oraz koordynowano na zlecenie NIK kontrole 59 ferm trzody chlewnej, zwierząt futerkowych i drobiu.

W 2013 r. przeprowadzono planowo 43 kontrole organów, w tym:

 • 2 kontrole problemowe organów NB szczebla wojewódzkiego,
 • 16 kontroli problemowych organów AAB szczebla podstawowego,
 • 14 kontroli problemowych organów NB szczebla podstawowego,
 • 1 kontrolę kompleksową organu AAB szczebla wojewódzkiego,
 • 7 kontroli sprawdzających organów szczebla podstawowego, w tym 2 organów AAB i 5 organów NB.

Poza planem przeprowadzono dodatkowo 3 kontrole, w tym: kompleksową kontrolę organu wojewódzkiego NB, problemową kontrolę powiatowego organu NB i sprawdzającą kontrolę powiatowego organu NB.

Przeprowadzono planowo 196 inspekcji, w tym:

 • 80 inspekcji połączonych z kontrolami organów AAB szczebla podstawowego,
 • 85 inspekcji połączonych z kontrolami organów NB szczebla podstawowego,
 • 16 inspekcji utrzymania obiektów hydrotechnicznych,
 • 11 inspekcji utrzymania obiektów kolejowych,
 • 4 inspekcje utrzymania obiektów straży granicznej.

Wykonano też 15 inspekcji zleconych na rzecz DSW i DON oraz 1 inspekcję na wniosek Senatora RP. Poza planem pracy wykonano również 20 inspekcji połączonych z kontrolami organów NB.

W 2012 r. przeprowadzono planowych kontroli, w tym:

 • 2 kontrole problemowe organów AAB szczebla wojewódzkiego,
 • 3 kontrole problemowe organów AAB szczebla podstawowego,
 • 16 kontroli problemowych organów NB szczebla podstawowego, połączonych ze 151 inspekcjami,
 • 2 kontrole problemowe organów NB szczebla wojewódzkiego, połączone z 6 inspekcjami,
 • 10 kontroli problemowych organów NB szczebla wojewódzkiego,
 • 5 kontroli sprawdzających organów NB szczebla podstawowego, połączonych z 16 inspekcjami,
 • 1 kontrolę sprawdzającą organów NB szczebla wojewódzkiego.

Przeprowadzono także 36 inspekcji, w tym:

 • 16 inspekcji obiektów hydrotechnicznych,
 • 4 inspekcje w zakresie utrzymania obiektów stadionów,
 • 12 inspekcji utrzymania obiektów na terenach dworców kolejowych,
 • 4 inspekcje utrzymania 10 obiektów terminali lotniczych i na terenach lotnisk.

Poza planem przeprowadzono 8 kontroli problemowych, w tym 7 kontroli organów AAB szczebla wojewódzkiego, 1 kontrolę organu NB szczebla podstawowego. Wykonywano też dodatkowe kontrole na zlecenie - 2 kontrole organów NB oraz 5 inspekcji w terenie.

W 2011 r. przeprowadzono 45 planowych kontroli, w tym:

 • 1 kontrolę problemową terenowego organu AAB;
 • 15 kontroli problemowych terenowych organów AAB szczebla podstawowego;
 • 15 kontroli problemowych terenowych organów NB szczebla podstawowego, połączonych z inspekcjami 136 budów;
 • 6 kontroli sprawdzających terenowe organy NB szczebla podstawowego, połączonych z inspekcjami 24 obiektów socjalnych;
 • 4 kontrole sprawdzające terenowe organy NB szczebla podstawowego;
 • 4 kontrole stadionów EURO 2012
 • oraz 1 kontrolę doraźną organu NB.

Poza planem przeprowadzono 2 kontrole stadionów EURO 2012 oraz 1 kontrolę kompleksową organu NB szczebla podstawowego.

W 2010 r. przeprowadzono 28 planowych kontroli, w tym:

 • 1 kontrolę kompleksową organu NB szczebla wojewódzkiego;
 • 1 kontrolę problemową terenowego organu AAB;
 • 1 kontrolę problemową terenowego organu NB;
 • 8 kontroli sprawdzających terenowych organów AAB;
 • 9 kontroli sprawdzających terenowych organów NB;
 • 8 kontroli doraźnych, w tym 1 kontrolę organu AAB, 5 kontroli doraźnych organów NB i 2 kontrole obiektów.

Ponadto, w związku ze zmianą Planu Pracy zatwierdzoną decyzją GINB, przeprowadzono kontrole budowy 4 obiektów sportowych EURO 2012 oraz oceniono stan techniczny 87 obiektów hydrotechnicznych i 3597 obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi.

Departament Wyrobów Budowlanych realizuje zadania w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

W 2015 r. przeprowadzono:

 • kontrole 168 wyrobów budowlanych w tym 56 wyrobów na 10 budowach i 112 wyrobów u 25 przedsiębiorców,
 • 2 kontrole problemowe działania organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego.

W 2014 r. przeprowadzono:

 • kontrole problemowe 122 wyrobów na 16 budowach,
 • kontrole 10 wyrobów budowlanych u 4 sprzedawców,
 • 7 kontroli problemowych działania organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego.

Pobrano do badań próbki 8 wyrobów budowlanych.

W 2013 r. planowo przeprowadzono:

 • kontrole problemowe 120 wyrobów na 16 budowach obiektów budowlanych,
 • kontrole 15 wyrobów budowlanych u 4 sprzedawców,
 • 6 kontroli planowych działania WINB.

Pobrano próbki 15 wyrobów budowlanych.

W 2012 r. planowo przeprowadzono:

 • kontrole problemowe wyrobów na budowach 30 obiektów budowlanych,
 • kontrole 192 wyrobów budowlanych wbudowanych lub przeznaczonych do wbudowania,
 • 9 kontroli u 8 sprzedawców, w toku których skontrolowano 23 wyroby,
 • 6 kontroli planowych działania WINB.

Pobrano 21 próbek wyrobów do badań.

W 2011 r. planowo przeprowadzono:

 • na budowach 30 obiektów kontrole 195 wyrobów budowlanych wbudowanych lub przeznaczonych do wbudowania;
 • 5 kontroli działania WINB.
 • oraz 2 kontrole doraźne u sprzedawców wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych.

W 2010 r. planowo przeprowadzono:

 • na budowach 31 obiektów budowlanych kontrole 220 wyrobów budowlanych wbudowanych lub przeznaczonych do wbudowania;
 • 4 kontrole działania WINB.

Ponadto, w związku ze zmianą Planu Pracy, przeprowadzono ocenę stanu 537 budynków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi.

Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych - zniesiony zgodnie z Zarządzeniem nr 4 GINB z dn. 6 maja 2011 r,. sprawy prowadzone przez DBZ przejęły DIK, DON i DOA