Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie

Powrót

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), w związku z wykonywaniem zadań Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju, w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe. 

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gunb.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie:
  1. zadań organu administracji rządowej – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikających z:
 • ustawy Prawo budowlane,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy;
 • zawarcia i wykonania warunków zawartej umowy, bądź porozumienia, jeżeli  jest Pani/Pan stroną takiej umowy zawartej z Administratorem, bądź jego przedstawicielem prawnym  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);
 • realizacji działań w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • związanym z realizacją Pani/Pana wniosków, zgłoszeń lub innych zapisów zawierających Pani/Pana dane osobowe przesłanych dobrowolnie do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ale  niewynikających  z obowiązku prawnego Administratora. Przesłanie wniosku, zgłoszenia lub innego zapisu zawierającego Pani/Pana dane osobowe traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu podjęcia czynności na podstawie wniosku lub zgłoszenia, a w przypadku przesłania innych  zapisów zawierających  Pani/Pana dane osobowe – na ich utrwalenie i przechowywanie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. Kolejną kategorią odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

  5. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  – przez czas określony w tych przepisach.

  6. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach wskazanych w art. 21 RODO,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ich przetwarzanie może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub warunkiem zawarcia umowy, bądź porozumienia lub warunkiem realizacji wniosku, bądź zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane przez Administratora.