Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

e-CRUB

Powrót

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpiłodotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwala inwestorom, zatrudniającym inżyniera czy projektanta, szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzymuje urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, mogą szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest zautomatyzowana.

Zalety nowego systemu e-CRUB dla organów:

Nowy system e-CRUB przede wszystkim usprawnia sposób postępowania administracji budowlanej oraz uczestników procesu budowlanego.

  • Wszystkie organy administracji architektoniczno‑budowlanej i nadzoru budowlanego otrzymują dostęp do e-CRUB w celu kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dostęp do systemu będzie możliwy za pomocą dedykowanej aplikacji dla organów administracji budowlanej.

  • Pracownicy organów mogą sprawdzać uprawnienia budowlane oraz przynależność do izby samorządu zawodowego w systemie e-CRUB. System e-CRUB gwarantuje, że weryfikacja będzie skuteczna.

  • Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które zostały wpisane do sytemu e-CRUB, nie muszą przedkładać organom administracji budowlanej kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, przy czym aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Osoby nie znajdujące się w systemie e-CRUB będą miały obowiązek legitymowania się kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do izby w formie dotychczasowej. Znowelizowane przepisy umożliwiają jednak osobie, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy e-CRUB.

  • Aplikacja e-CRUB dla organów zawiera również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, z wyłączeniem kar upomnienia i upomnienia połączonego z obowiązkiem zdania egzaminu oraz kar zatartych. To oznacza, że widoczne są te kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego zrezygnowano z wydawania przez GINB decyzji o wpisie do e-CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. Powyższe rozwiązanie bez wątpienia przyspiesza możliwość rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uprawnionych.

Zalety e-CRUB dla Inwestora

Pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl została uruchomiona nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwia zainteresowanym obywatelom weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele mają możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB – ale tylko z tymi, którzy wyrazili chęć udostępnienia danych osobowych publicznie i przesłali do GUNB zgodę na wprowadzenie danych kontaktowych do systemu

Cechy systemu

  • przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs graficzny

  • bogate zaplecze słownikowe

e-CRUB został uruchomiony publicznie 1 sierpnia 2022 r.