Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Cyfryzacja

Powrót

Cyfryzacja procedur budowlanych

Usprawnienie procesu inwestycyjnego wymaga cyfryzacji procedur budowlanych.  Cyfryzacja umożliwi obywatelom składanie wniosków oraz dokonywanie zgłoszeń i w postaci elektronicznej, bez wychodzenia z domu.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa forma składania dokumentacji do organów administracji budowanej, czyli forma papierowa.

Obywatel będzie miał możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w formie elektronicznej czy papierowej. 

Proces inwestycyjny dziś

 • Wyłącznie papierowa forma dokumentacji wymaganej w procesie inwestycyjnym, w tym projektu budowlanego
 • Oficjalna komunikacja z urzędem oparta na kontakcie osobistym, korespondencji listownej
 • Długi czas obiegu dokumentów
 • W przypadku projektu budowlanego – konieczność złożenia wielu egzemplarzy wielotomowego projektu, spełniającego specyficzne wymagania, takie jak numeracja każdej strony, odręczne podpisy na wszystkich rysunkach
 • Proces czasochłonny, kosztowny dla inwestora, kłopotliwy w archiwizacji dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego

Cele cyfryzacji:

 • Ułatwienie inwestorom przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w sposób zrozumiały i przyjazny
 • Płynna współpraca urzędów, synchronizacja działań poszczególnych jednostek
 • Integracja systemów istniejących i projektowanych.
 • Cyfryzacja możliwie szerokiego zakresu czynności składających się na proces inwestycyjny przy użyciu powszechnie stosowanych, współczesnych narzędzi cyfrowych

Uwarunkowania cyfryzacji procedur budowlanych i wynikające z nich etapowanie wprowadzania zmian

 • Złożony i wielowątkowy proces
 • Wiele wzajemnie powiązanych podmiotów  (organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego i inne organy administracji publicznej)
 • Cyfryzacja wymaga inwestycji finansowych, zmian legislacyjnych, organizacyjnych, technologicznych na skalę krajową
 • Wprowadzana etapami, tak by każdy krok był realną korzyścią i by zmiany można było wprowadzać prędzej
 • Perspektywa krótko-, średnio- i długoterminowa

Etap I – perspektywa krótkoterminowa

 1. Opracowanie generatora formularzy wniosków cyfrowych dla pierwszych 8 wybranych procedur – oprogramowanie gotowe w lipcu 2020 r.
 2. Zmiany legislacyjne umożliwiające elektroniczne złożenie wniosku wraz z załącznikami - zakładane wejście w życie stosownych przepisów - wrzesień 2020 r.

Generator wniosków elektronicznych

 • Jeden serwis, gdzie zebrane będą aktualnie obowiązujące wzory wniosków dla procedur składających się na proces inwestycyjny
 • Początkowo 8 procedur, stopniowo dodawane kolejne
 • Przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces wyboru właściwego wniosku, w sposób prosty i nie wymagający wiedzy prawniczej
 • Umożliwia wygenerowanie wniosku poprzez wypełnianie opisanych pól tekstowych. Formularz zawierał będzie komentarze i podpowiedzi dla użytkownika, pomagające we właściwym wypełnieniu wniosku
 • Docelowo umożliwia dołączenie kopii wymaganych załączników i przesłanie ich drogą elektroniczną do właściwego urzędu, przy weryfikacji profilem zaufanym

Lista procedur do cyfryzacji w I etapie:

 1. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę
 2. Przeniesienie pozwolenia na budowę
 3. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych
 4. Zgłoszenie rozbiórki
 5. Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia
 6. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 7. Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Etap II – perspektywa średnioterminowa

 1. Stworzenie nowego elektronicznego Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
 2. Wprowadzenie elektronicznego Dziennika budowy
 3. Opracowanie i wejście w życie zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie obu narzędzi

Wdrożenie w 2020 / 2021 r.

Nowy elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

 • Zastąpienie starego rejestru nowym rejestrem zbudowanym we współczesnej technologii cyfrowej
 • Umożliwienie szybszego rozpoczęcia przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Rzetelne, wiarygodne i aktualne źródło informacji
 • Docelowo integrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych

Elektroniczny Dziennik budowy

 • W wersji podstawowej Dziennik budowy realizowany jako serwis internetowy, udostępniany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej uczestnikom procesu budowlanego
 • Wszystkie wpisy do dziennika dokonywane drogą elektroniczną
 • Możliwość generowania raportów PDF zgodnie z wybranymi kryteriami
 • W kolejnych etapach rozwoju systemu: aplikacja mobilna, wersja offline, integracja z pozostałymi systemami

Etap III – perspektywa długoterminowa

Cyfryzacja pozostałych procedur, w tym:

 • Zgłoszenie z projektem
 • Pozwolenie na budowę
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Wdrożenie planowane w 2021 r.

Współpraca ze środowiskiem branżowym w celu konsultowania i testowania przyjętych rozwiązań

Zakładane zmiany poprzedzą na wczesnym etapie konsultacje, w zakresie poszczególnych rozwiązań, z interesariuszami zewnętrznymi, czyli środowiskiem budowlanym, architektami i inżynierami.

Będą oni zaproszeni do współpracy przy procesie cyfryzacji, w tym do testowania i opiniowania.

Zakładane etapy cyfryzacji

Etap

Cel

Termin

 Etap I

Generator wniosków elektronicznych

 Lipiec 2020

Zmiany legislacyjne

 Wrzesień 2020

 Etap II

Elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

 2020/2021

Elektroniczny Dziennik budowy

 Etap III

Cyfryzacja pozostałych procedur, w tym Pozwolenia na budowę

 2021

 Etap IV

Cyfryzacja pozostałych elementów procesu inwestycyjnego

Dalszy rozwój i integracja systemów istniejących

 →