Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Cyfryzacja

Powrót

e-budownictwo

 

 

 

 

09.02.21
Mapa drogowa projektu cyfryzacji 

Zachęcamy do zapoznania się z planowanym harmonogramem pracy związanym z projektem cyfryzacji w naszym urzędzie.

mapa drogowa cyfryzacji

 

08.02.21
Cyfrowa rewolucja w budownictwie
Zapraszamy na webinarium w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego - od 8 lutego br. na naszym kanale You Tube.

webinar

Od lutego inwestorzy będą mogli składać do urzędów wnioski w procesie inwestycyjno-budowlanym w sposób elektroniczny. Wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego, a wraz z nią planowana jest premiera nowego serwisu e-budownictwo w znacznym stopniu ułatwiająca wypełnianie i wysyłanie formularzy do organów on-line. O wprowadzanych zmianach w branży budowlanej, o przyszłości cyfryzacji, nowym Centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB i projekcie Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), w ramach którego zostanie zbudowana Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rozmawiają:

 • Dorota Cabańska - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w GUNB
 • Anita Kukawska - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Andrzej Falkowski - Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Wojciech Gwizdak - Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Spotkanie prowadzi Grzegorz Łaguna, Magazyn Builder.

Patronem medialnym webinarium jest magazyn Builder. Webinarium jest częścią programu Ministerstwa Rozwoju Pracy i technologii - Plan dla Pracy i Rozwoju

Logo Plan Dla Pracy i Rozwoju

12.01.21
Podsumowanie pilotażu - spotkanie ze starostwami

12 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 17 starostw, które uczestniczyły w programie pilotażowym serwisu e-budownictwo. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy raport z ogólnopolskich badań ankietowych nt. cyfryzacji procesu budowlano-inwestycyjnego z perspektywy urzędników.

Pilotaż serwisu e-budownictwo trwał 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia 2020 r. Pierwszy etap programu rozpoczął się 1 sierpnia 2020 r. i trwał miesiąc. Testowane były podstawowe funkcjonalności serwisu. Drugi etap rozpoczął się 1 września 2020 r. i trwał 20 tygodni. W tym czasie badane były bardziej zaawansowane funkcjonalności systemu, w tym przede wszystkim możliwość przesyłania i odbierania wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. Końcowym elementem pilotażu były przeprowadzone badania ankietowe dla inwestorów i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej. W badaniu na ok. 400 zaproszonych wzięło udział aż 275 urzędników! Zaprezentowany dzisiaj raport jest analizą wyników tego badania.

08.01.21
W tym roku ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na wysłanie informacji o tym, czym ogrzewają swój dom, będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to konieczne 14 dni po uruchomieniu źródła ciepła. Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach programu wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z CPPC o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W ramach projektu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstanie narzędzie informatyczne CEEB służące do gromadzenia i udostępniania informacji na temat ogrzewania wszystkich budynków w całym kraju. Docelowo ma to być nawet 5 mln budynków.

07.12.20
Odbiór systemu informatycznego e-CRUB

7 grudnia na spotkaniu przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z wykonawcą elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB) nastąpił oficjalny odbiór systemu.

System e-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie. Zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System będzie zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP. Od strony interakcji z użytkownikami wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić jego kwalifikacje i uprawniania. To samo od systemu otrzyma urzędnik weryfikujący dane tych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana. E-CRUB przeznaczony będzie dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prowadzenie procesu inwestycyjno - budowlanego, jak również dla organów administracji publicznej. Z tego oprogramowania będą korzystać inwestorzy, architekci, inżynierowie, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego, pracownicy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

W kolejnych krokach na podstawie przesłanego przez nas interfejsu (API) będzie następować dostosowanie systemów informatycznych izb zawodowych do komunikacji z systemem eCRUB. W przygotowaniu są też przepisy, które znacząco ułatwią proces przesyłania cyfrowych danych do GUNB.

04.11.20
Porozumienie z CPPC

W dniu 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W naszym urzędzie powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzędzie informatyczne służące do gromadzenia informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła we wszystkich budynkach w całym kraju. Porozumienie z CPPC zawarliśmy w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk. Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE przeprowadzimy etapami, a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.

Po uchwaleniu ustawy termomodernizacyjnej przez Sejm 28 października podpisanie porozumienia było ostatnim elementem potrzebnym, aby prace nad bazą mogły ruszyć pełna parą. Pierwsza funkcjonalność w CEEB będzie uruchomiona jeszcze w 2021 roku - zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. GINB.

Cały projekt rozłożony jest na lata 2020-2023.

30.10.20
"Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce". Zakończenie projektu promującego BIM

1 października odbyło się ostatnie spotkanie w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, którego celem było podsumowanie wyników prac ww. projektu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wdrażaniem metodyki BIM oraz cyfryzacją budownictwa na wybranych przykładach z Polski i ze świata oraz dalsze kroki planowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w tym m.in. utworzenie Grupy Roboczej/Komitetu Sterującego zgodnie z zaleceniami Mapy Drogowej, która stanowić będzie podstawę do opracowania strategii wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Wykonawcy oraz szerokie grono Interesariuszy. Więcej informacji wraz z pakietem interesujących materiałów dotyczących projekti do pobrania dostępnych jest na stronie MRPiT.

26.10.20
Realizacja inwestycji metodyką BIM

Polecamy lekturę opracowania BIM Standard PL. Podręcznik powstał pod patronatem Polskiego Związku Pracowników Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich, przy udziale generalnych wykonawców, projektantów, ekspertów Fundacji EccBIM oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. Celem opracowania jest wsparcie inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

BIM (Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji. BIM oznacza również cyfrowy model (Building Information Model), czyli „cyfrowego bliźniaka” obiektu budowlanego. Celem stosowania metodyki BIM jest zwiększenie efektywności oraz jakości procesu inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu „cyfrowego bliźniaka” jako kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym na każdym etapie życia obiektu: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację i ewentualne przebudowy aż do rozbiórki. BIM stanowi nowoczesną, cyfrową alternatywę procesów informacyjnych dotychczas opartych na dokumentacji papierowej i umożliwia efektywną współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Kluczowym czynnikiem niezbędnym dla skutecznego wykorzystania metodyki jest zapewnienie w modelu BIM właściwych, jednoznacznych i aktualnych informacji możliwych do odczytu i poprawnej interpretacji przez wszystkich uprawnionych uczestników procesu inwestycyjnego. O ile zamawiający bardzo precyzyjnie potrafi określić swoje wymagania dotyczące obiektu budowlanego, o tyle definiowanie wymagań co do „cyfrowego bliźniaka” jest czymś nowym i trudnym dla inwestora. Ponadto, na rynku polskim brakuje ogólnie uznanych standardów BIM, co powoduje, że zamawiający samodzielnie muszą podjąć próby definiowania w dokumentacji zamówienia zakresu i standardów danych jakich oczekują od modelu BIM. Brak standaryzacji może ograniczać korzyści płynące z metodyki BIM. Inicjatywa Bim Standard PL, obok podręcznika obejmuje także wzory dokumentów, mające wesprzeć inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Zapraszamy do lektury i do korzystania z podręcznika!  Pobierz.

BIM

20.10.20
Uruchomienie projektu Konta Inwestora

Rozpoczęliśmy prace nad bardzo ważnym projektem - Konto Inwestora. Jeszcze w tym roku każdy korzystający z serwisu e-budownictwo będzie miał możliwość założenia indywidualnego konta. Podczas wypełniania formularzy dane wprowadzone i zapisane przez użytkownika będą magazynowane w serwisie. Przy wypełnianiu kolejnych formularzy użytkownik będzie miał możliwość użycia wcześniej wprowadzonych danych. Formularze, których wypełnianie zostanie zakończone, będą dostępne w historii zgłoszeń.

Konto inwestora wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stałych klientów, którzy zazwyczaj prowadzą wiele spraw w urzędach w różnych lokalizacjach i chcą mieć dostęp do wszystkich dokumentów w jednym miejscu.

12.10.2020
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2020

6 października 2020 r. podczas drugiego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie odbył się panel samorządowy, w którym uczestniczyła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dyskusji na temat kluczowych zagadnień w polityce samorządowej, którą poprowadził mec. Jarosław Jóźwiak, wzięli także udział:

 • Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • Krzysztof Burda - Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilości,
 • Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznań,
 • Krzysztof Kosiński - Prezydent Miasta Ciechanów,
 • Michał Litwiniuk - Prezydent Miasta Biała Podlaska,
 • Krzysztof Wolny - Burmistrz Gminy Międzychód,
 • dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

  Podczas godzinnego spotkania najwięcej uwagi poświęcono lokalnym działaniom na rzecz poprawienia jakości powietrza polskich miast. W Polsce to domowe piece i lokalne kotłownie są głównym czynnikiem powodującym smog, a “kopciuchy” stanowią ponad 50% udziału w emisji pyłu PM 2,5. Ich pełna wymiana wymaga powstania elektronicznej ewidencji.

  Dorota Cabańska opowiedziała o rozwiązaniach CEEB - Systemowa wymiana pieców jest możliwa tylko przy pełnej wiedzy na temat ich lokalizacji. Wszystkie rządowe i samorządowe programy finansowe wspierania ekologicznych rozwiązań termomodernizacyjnych muszą działać w oparciu o tę wiedzę. Informacja będzie gromadzona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie ponadto “koordynatorem” wydatkowania środków publicznych w tym zakresie. Ponadto, każdy obywatel poprzez zgłoszenie będzie widział, o ile wzrośnie jego efektywność energetyczna, z jakich programów finansowych najlepiej skorzystać.

  W dalszej części spotkania, podczas dyskusji na temat inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Dróg Samorządowych, padło pytanie o cyfryzację.

  Dział budownictwa jest tym, który jako jedyny chyba nie został jeszcze scyfryzowany. Dlatego w GUNB podjęliśmy tę inicjatywę. Uruchomiliśmy aplikację e-budownictwo do składania elektronicznych wniosków, gdzie na początku wprowadziliśmy 10 formularzy. Potrzebujemy jeszcze zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję, że nowe prawo jeszcze jesienią wejdzie w życie i będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności e-budownictwa - powiedziała Dorota Cabańska.

  29.09.2020
  Pilotaż wysyłania wniosku z załącznikiem projekt budowlany

  Trwa pilotaż wysłania elektronicznego wniosku z załącznikiem projektu budowlanego do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Na dzisiejszym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z firmą realizującą badanie satysfakcji strony e-budownictwo, potwierdzono, że 15 pracowni architektonicznych w 12 starostwach powiatowych proceduje już swoje wnioski. Kolejni chętni zgłaszają się do pomocy w przetestowaniu tej bardzo ważnej dla inwestorów procedury.

  Przypominamy, że firmy chętne do wzięcia udziału w programie, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego znaku firmowego, odsyłacza do strony internetowej i krótkiego tekstu o sobie na stronie internetowej GUNB-u.

  Z góry dziękujemy wszystkim chcącym włączyć się w tworzenie wspólnej platformy e-usług w budownictwie. Więcej informacji na temat pilotażu przeczytacie Państwo na tej stronie w informacji z dn. 16.09.2020, E-budownictwo. Włącz się!

  17.09.2020
  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

  W GUNB rozpoczniemy budowę nowego systemu, który pomoże w walce ze smogiem.

  Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana 17 września przez Sejm, a dzień wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574). CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

  16.09.2020
  E-budownictwo. Włącz się!

  Trwa nabór chętnych do zaangażowania się w pilotaż przesłania projektu budowlanego do urzędu elektronicznie. Pilotaż jest badaniem opinii i ma na celu zebranie doświadczeń użytkowników nowej strony  e-budownictwo. Firmy chętne do wzięcia udziału w programie, jako nasi partnerzy, otrzymają możliwość publikacji swojego znaku firmowego, odsyłacza do strony internetowej i krótkiego tekstu o sobie na stronie internetowej GUNB-u. Uczestnicy dostaną także świadectwo ukończenia pilotażu wydane przez urząd.

  Podczas pilotażu uczestnicy otrzymają wsparcie techniczne w zakresie przesłania dokumentów do swojego powiatowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w formie elektronicznej należy skontaktować się z badaczką UX, która na podstawie przeprowadzonego wywiadu dobierze odpowiedni scenariusz testowy. Na spotkanie można zapisać się telefonicznie (tel. 792046409), mailowo (pisząc na adres roksana.jedruch@gmail.com) lub za pomocą kalendarza .

  Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
  17. Starosta Olsztyński.

  10.09.2020
  Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

  9 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbył się panel E-budownictwo - przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym. W dyskusji, którą poprowadził red. Bartosz Bednarz, wzięli udział następujący paneliści:

  • Robert Nowicki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
  • Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB
  • Wojciech Gwizdak, Sekretarz, Krajowa Rada Izby Architektów RP
  • Mirosław Boryczko, Przewodniczący, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
  • Andrzej Falkowski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Podczas spotkania poruszano kwestię zakresu prowadzonych prac w obszarze cyfryzacji, współpracy z innymi podmiotami, barier dla rozwoju projektu, roli jaką ma do odegrania GUNB, czasu i warunków potrzebnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej budownictwa.

  Pani Dorota Cabańska opowiedziała o tym, co udało się zrobić i nad czym obecnie pracujemy w ramach projektu cyfryzacji - Uruchomiliśmy serwis e-budownictwo, na którym dostępnych jest 10 formularzy wniosków i który ma pozytywną ocenę wśród użytkowników. Teraz rozpoczynamy drugi etap pilotażu serwisu, który jest dużo większym wyzwaniem i przedsięwzięciem, czyli przeprocedowanie scyfryzowanego projektu budowlanego. To jest nasz główny priorytet realizowany przy wsparciu inżynierów i architektów, za co tutaj bardzo dziękuję. Wiemy, że to jest jedna z najważniejszych dla inwestorów procedur. Prowadzimy pilotaż z ich udziałem i zaangażowaniem organów samorządowych, a wnioski płynące z badań będziemy w najbliższych miesiącach wdrażać, aby w przyszłym roku scyfryzowany projekt budowlany wprowadzić. To będzie ogromny krok naprzód!  

  W dalszej części wypowiedzi Pani Dorota Cabańska przedstawiła pozostałe elementy układanki - konto inwestora, integrację serwisu e-budownictwo z systemem RWDZ, Elektroniczny Dziennik Budowy, elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane eCRUB, a na koniec nasze największe wyzwanie -  koncepcję Platformy Informacji Przestrzennej.

  Chcemy, aby wszystkie dane, które są gromadzone w dzisiejszych rejestrach i ewidencjach będących w posiadaniu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które będziemy modernizować, były pokazywane na mapie przestrzennej. Chcemy w końcu upowszechnić informacje, które są dzisiaj zamknięte w tych systemach - powiedziała Pani Dorota Cabańska.

  07.09.2020
  Zakończenie prac analitycznych e-CRUB

  7 września odbyła się prezentacja analiz wymagań, specyfikacji potrzeb oraz projektu koncepcji e-CRUB. Tym samym rozpoczynamy prace programistyczne nad elektronicznym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane.

  W spotkaniu uczestniczyli pracownicy GUNB, wykonawca serwisu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Omówiliśmy szczegółowo zakres systemu, podstawowy obieg i wymianę informacji, zasady bezpieczeństwa i dostępu do danych. Istotną częścią prezentacji była propozycja interfejsu wyszukiwania rekordów danych i wygląd kart osobowych rejestru.

  Na końcu - harmonogram. 7 grudnia b.r. planujemy zakończenie prac nad rejestrem e-CRUB.

  04.09.2020
  Inauguracja II etapu pilotażu

  4 września odbyło się spotkanie inaugurujące drugi etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy zespołu ds. cyfryzacji w GUNB oraz nasi partnerzy: Stowarzyszenie Architektów Polskich,  Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

  Celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Przez następne 6 tygodni będziemy analizować między innymi proces składania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę. Szczególne znaczenie ma test możliwości przesłania załącznika, jakim jest projekt budowlany we wniosku o pozwolenie na budowę i w zgłoszeniu z projektem.

  03.09.2020
  Podsumowanie I etapu pilotażu generatora wniosków

  Na dzisiejszym spotkaniu z udziałem zespołu ds. cyfryzacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami 17 organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także z naszymi partnerami: Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa podsumowaliśmy I etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych dostępnych na stronie e-budownictwo.

  Przypomnijmy, celem pilotażu był test systemu wygenerowania i przesyłania wniosków do urzędu dla 10 wybranych procedur w procesie inwestycyjno-budowlanym, zbadanie potrzeb z punktu widzenia inwestora, sprawdzenie podstawowych ścieżek użytkownika pod kątem stworzenia panelu konta inwestora, a także zebranie propozycji rozwiązań i ulepszeń dla serwisu.

  Podczas spotkania wykonawca serwisue-budownictwo zaprezentował wyniki badań z 282 wejść na stronę łącznie i 100 nagrań przeprocesowania wniosków. Każdy z badanych spędził ok. 20 minut na stronie e-budownictwo i wygenerował przynajmniej 3 elektroniczne wnioski. W dalszej części badań przeprowadzono wywiady pogłębione z użytkownikami na temat wad i zalet serwisu oraz tworzenia konta użytkownika. Wszyscy badani stwierdzali, że wygląd i nawigacja serwisu jest bardzo dobra, a system składania wniosków - czytelny. Ich ogólne odczucia względem aplikacji były przeważająco dobre. Oczywiście, system wymaga usprawnień. Badani wskazywali elementy funkcjonalne w samych formularzach, które wymagają zmiany lub poprawy. Powstała na tej drodze lista rozwiązań, które zostaną wprowadzone do systemu w najbliższym miesiącu.

  31.08.2020
  Testy integracji aplikacji e-budownictwo z Węzłem Krajowym

  Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą strony e-budownictwo otrzymaliśmy potwierdzenie zakończenia prac nad integracją systemu z Węzłem Krajowym - rejestrem systemu identyfikacji elektronicznej, w którym za pomocą jednego loginu (login.gov.pl) użytkownicy mogą korzystać jednocześnie z bardzo wielu usług państwowych dostępnych on-line. Obecnie przechodzimy do fazy testów działania integracji.

  Podczas spotkania omawiany był szczegółowo plan wdrożenia drugiego etapu pilotażu, który startuje już 4 września. Przypomnijmy, celem pilotażu jest zebranie opinii użytkowników na temat nowych funkcjonalności strony e-budownictwo - zarówno składających, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. Od najbliższego piątku, przez następne 6 tygodni, będziemy analizować doświadczenia inwestorów w składaniu pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w wersji elektronicznej oraz urzędników - w ich odbieraniu.

  Jesteś architektem lub inżynierem, planujesz wysłanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia z projektem we wrześniu lub w październiku? Zgłoś się do programu pilotażowego. Pomożemy w poprawnym przesłaniu dokumentów. Prześlij informację na adres e-budownictwo@gunb.gov.pl.

  Program pilotażowy dotyczy wybranych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
  Sprawdź, czy będziesz składał/-a wniosek w następujących organach biorących udział w pilotażu:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,
  17. Starosta Olsztyński.

  26.08.2020
  Promocja serwisu e-budownictwo wspólnie z Izbami

  Na cyklicznym spotkaniu ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa omówiliśmy między innymi kwestię kampanii informacyjnej aplikacji e-budownictwo, która rozpocznie się jesienią po wprowadzeniu zmian w ustawie Prawo budowlane, a co za tym idzie pełnej funkcjonalności serwisu umożliwiającej wysłanie wniosku do urzędu elektronicznie. Wszyscy nasi partnerzy wyrazili zainteresowanie włączeniem się w kampanię. Upowszechnienie cyfryzacji od samego początku stworzy pole do bardziej efektywnego wprowadzenia rozwiązań o wyższym stopniu zaawansowania.

  Innymi omawianymi zagadnieniami podczas spotkania była kwestia słowników występujących w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, a także harmonogram dalszych prac przy wdrażaniu rejestru. Na 7 września br. zaplanowaliśmy spotkanie, podczas którego zaprezentujemy interfejs użytkownika tej aplikacji.

  Materiały promocyjne do pobrania.

  25.08.2020
  Dobry plan. Kolejne kroki w zakresie pilotażu generatora wniosków

  Na dzisiejszym spotkaniu z wykonawcą generatora wniosków ustaliliśmy harmonogram prac na najbliższe dwa tygodnie w zakresie wprowadzanych zmian w serwisie. Główny nacisk w najbliższym czasie będzie położony na integrację systemu z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej. 3 września zamykamy I etap pilotażu w wybranych 17 starostwach, które podpisały z nami porozumienie, a od 4 września rozpoczynamy II etap pilotażu, w którym użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia funkcji przesłania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej.

  Jednocześnie będziemy prowadzić intensywne prace nad wprowadzeniem zmian w systemie na podstawie wyników badań doświadczeń użytkowników po I etapie pilotażu. Wyniki badań, realizowane metodą HotJar i wywiadów pogłębionych, będą znane już w tym tygodniu.

  24.08.2020
  Bardzo blisko zakończenia prac analitycznych dla e-CRUB

  Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji GUNB z wykonawcą elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB omówiono status projektu. Trwają ostatnie prace analityczne dotyczące modelu danych i scenariuszy użycia. Zwieńczeniem intensywnych prac wykonanych w ostatnim miesiącu będzie projekt interfejsu programistycznego. Przedstawiciele izb samorządu zawodowego będą mieli możliwość zapoznać się z nim 4 września, po czym nastąpi rozpoczęcie prac programistycznych.

  Elektroniczny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB, wprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy ze  Stowarzyszeniem Architektów Polskich,  Izbą Architektów RP i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, będzie gotowy dla użytkowników jeszcze w tym roku.

  20.08.2020
  Kontynuacja prac nad nowym e-CRUB

  Na cyklicznym spotkaniu zespołu ds. cyfryzacji w GUNB z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa omówiono przypadki użycia i scenariusze użycia dla systemu e-CRUB. Kontynuowano także prace nad słownikami specjalności dla kart zawodowych osób, które uzyskały uprawnienia przed 1995 r. oraz kwestię zasad korzystania z systemu nadawania uprawnień budowlanych przez uprawomocnienie kart w naszym przyszłym systemie.

  Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej e-CRUB będzie wdrożony w ramach projektu cyfryzacji przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  jeszcze w tym roku.

  19.08.2020
  Porozumienie ze starostwami podpisane

  Podpisaliśmy porozumienie z 17 starostwami w zakresie pilotażu zarówno nowego serwisu e-budownictwo jak i cyfrowego projektu budowlanego. Serwis ten będzie obsługiwał pełen cyfrowy obieg wniosków po wejściu w życie na jesieni nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. W pilotażu biorą udział następujące organy samorządowe:

  1. Starosta Legionowski,
  2. Starosta Pruszkowski,
  3. Starosta Powiatu Mieleckiego,
  4. Starosta Pucki,
  5. Prezydent Gdyni,
  6. Starosta Gliwicki,
  7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,
  8. Prezydent Miasta Kielce
  9. Starosta Poznański,
  10. Prezydent Miasta Poznania,
  11. Starosta Bocheński,
  12. Starosta Świdwiński,
  13. Prezydent Miasta Sopotu,
  14. Starosta Radomszczański,
  15. Prezydent Miasta Gdańska,
  16. Prezydent m. st. Warszawy,
  17. Starosta Olsztyński.

  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować powyższym jednostkom za zaangażowanie w budowę nowej funkcjonalności serwisu.

  11.08.2020
  Testy działania nowego systemu strony e-budownictwo w programie pilotażowym

  We wtorek 11 sierpnia odbyło się spotkanie zespołu ds. cyfryzacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanej, które podjęły współpracę w zakresie testów systemu e-budownictwo. Spotkanie zainaugurowało uruchomienie programu pilotażowego, w trakcie którego przetestowane zostaną przyszłe funkcjonalności generatora wniosków. Osoby biorące udział w badaniu będą miały styczność z wersją generatora dostępną dla wszystkich zainteresowanych po wprowadzeniu nowelizacji ustawy-Prawo budowlane, która ma wejść w życie po 19 września 2020 r.

  Celem pilotażu jest zbadanie doświadczenia użytkownika, zarówno składającego, jak i odbierającego wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej, jak również zbadanie sprawności i prawidłowości działania generatora pod względem technicznym. Zebrane podczas pilotażu opinie użytkowników będą podstawą do wprowadzania zmian i opracowania końcowej wersji narzędzi służących do cyfrowego składania wniosków w postępowaniu administracyjnym w ramach procesu inwestycyjnego.

  Badanie działania serwisu e-budownictwo z użytkownikami realizowane jest za pomocą narzędzi HotJar oraz wywiadów pogłębionych i podzielone na dwie fazy. Realizacja pierwszej z nich planowana jest na najbliższe 6 tygodni.

  07.08.2020
  Ruszyły prace nad elektronicznym rejestrem eCRUB

  W piątek 7 sierpnia odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad elektronicznym centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane. Omówiono status prac z wykonawcą i plan działania na najbliższy czas.

  Przypomnijmy, nowy rejestr e-CRUB będzie zaprojektowany we współczesnej technologii cyfrowej i umożliwi szybsze rozpoczęcie przez uprawnionych wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zastąpi stary rejestr CRUB i docelowo będzie zintegrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

  05.08.2020
  Kolejne spotkanie z Izbami

  Na kolejnym spotkaniu przedstawicieli GUNB z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, zebrani zapoznali się z zasadami, planem i harmonogramem planowanego pilotażu w zakresie cyfryzacji wybranych procedur uregulowanych w Prawie budowlanym. W szczególności omówione zostały poszczególne etapy pilotażu. Przedstawiciele izb potwierdzili gotowość do wspierania pilotażu przez zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do korzystania w ramach testów z nowych elektronicznych narzędzi.

  Omówione również zostały zasady działania serwisu e-budownictwo pierwszym etapie jego działania oraz po wejściu w życie zmian legislacyjnych, dzięki którym serwis osiągnie pełnię swoich możliwości technicznych. W drugiej części dyskutowano nad zmianami ustawy – Prawo budowlane zgłoszonymi przez Izbę Architektów RP.

  02.08.2020
  Serwis e-budownictwo już działa

  Dziś ruszył serwis e-budownictwo - rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. W serwisie zamieszczonych jest pierwszych 10 formularzy dotyczących wybranych procedur budowlanych. W pierwszej fazie po uruchomieniu serwis będzie służył inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek będzie na razie dostarczany do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Jednocześnie pozostanie dotychczasowa możliwość składania dokumentów w formie papierowej, tak jak do tej pory. O tym, który sposób wybrać, tradycyjny czy elektroniczny, będą decydować inwestorzy.

  W pierwszym etapie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w serwisie znajdują się następujące formularze: 

  • zgłoszenie robót budowlanych,
  • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłoszenie rozbiórki, 
  • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  W serwisie zamieszczone są także najczęściej padające pytania wraz z odpowiedziami, które mogą być pomocne podczas wypełniania formularzy.  

  Cyfryzacja upraszcza i przyspiesza procedury administracyjne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Jest to ułatwienie nie tylko dla inwestorów, lecz także architektów i inżynierów. W kolejnych etapach będzie możliwość składania m.in. wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

  29.07.2020
  Spotkanie z Izbami

  Kolejna odsłona konsultacji ze środowiskiem budowlanym za nami. Przedstawiciele branży zaproszeni do współpracy przy procesie cyfryzacji procesu budowlanego, w tym do testowania i opiniowania poszczególnych rozwiązań na etapie ich tworzenia, wzięli udział w spotkaniu 29.07.2020 r.

  W ramach spotkania uczestnicy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich omówili ramowy harmonogram prac nad nowym elektronicznym Centralnym rejestrem osób posiadających uprawnienia budowlane e-CRUB. Poruszono zagadnienia związane ze zmianami przepisów i zmianami technologicznymi, dotyczącymi nowego Centralnego rejestru.

  31.07.2020
  Rozpoczęliśmy cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego

  W ramach pilotażu od poniedziałku w serwisie e-budownictwo można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Już jesienią możliwe będzie również przesyłanie dokumentacji budowlanej online. A na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

  Już teraz drogą elektroniczną można:

  • zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
  • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłosić rozbiórkę, 
  • wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
  • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   

  Przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny.  - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz

  A wiceminister Robert Nowicki wyjaśnia: – Działania na rzecz cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym kroku uruchamiamy serwis e-budownictwo. Już od najbliższego poniedziałku pilotażowo będzie na nim dostępnych pierwszych 10  formularzy elektronicznych. Będzie można wypełnić je online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Ale to dopiero początek. Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożyć bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

  Zaś p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazuje: – Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19. Na pierwszy ogień pójdzie dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet. Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od samego początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia.

  - Cyfryzacja w budownictwie to idea, która nie sprowadza się tylko do zastąpienia drukowanych dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz możliwość stosowania funkcjonalnych rozwiązań, usprawniających procesy administracyjne i budowlane. To potrzebne narzędzia w projektowaniu, komunikowaniu się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. Towarzyszące im przemyślane regulacje prawne pozwolą na duży skok w „cyfrową przestrzeń budowlaną”.  Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów. Projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

  I podkreśla: - Środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych, która jest naturalną konsekwencją powszechnego obecnie projektowania przy użyciu komputerów, a elektroniczna decyzja o pozwoleniu, dopełnieniem tak realizowanej aktywności.

  - Cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna. Dziś mówimy o procedurach administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Polska Izba Inżynierów Budownictwa traktuje podjętą inicjatywę jako bardzo ważny impuls do dalszych i kompleksowych działań, dotyczących także naszego zawodowego warsztatu. Chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i samorządowym doświadczeniem na bieżącym i kolejnych etapach szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego budownictwa - dodaje Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

   

  Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

  Ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami naszych działań będą:

  • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy
  • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;
  • konto inwestora w serwisie e-budownictwo
  • umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego. 

  Dla przykładu w 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu przygotowywanych przez nas rozwiązań ulegnie to zmianie. Będzie to również duże ułatwienie dla obłożonych pracą urzędników.

  W połowie sierpnia rozpocznie się pilotaż w 15 starostwach powiatowych, które będą testować zdigitalizowany formularz pozwolenia na budowę oraz projekt budowlany. Sprawdzane będą narzędzia i rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procesu. 

  Jakie korzyści płyną z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

  Postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

  Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

  Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej. 

  Jeśli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje na temat cyfryzacji, zapisz się do naszego NEWSLETTERA !

  Materiały promocyjne związane z kampanią serwisu e-budownictwo do pobrania.