Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia

Powrót

 

Informacja na temat prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej z budownictwie

Podstawa prawna prowadzenia rejestrów
Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie prowadzone są przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Sposób prowadzenia rejestrów, dokumenty dołączane do wniosku o wpis oraz wzory rejestrów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Kogo dotyczy wpis
W związku z tym, że centralne rejestry powstały na podstawie przepisów aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane, to zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, dotyczą wyłącznie tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie tej ustawy. Rejestry nie obejmują uprawnień nadanych przed datą wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. oraz kar nałożonych przed tą datą.

Dokonywanie wpisów
Wpisy dokonywane są na podstawie ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz ostatecznych decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przekazanych przez właściwy organ do GINB wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu oraz wypełnionym formularzem osobowym (w przypadku centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane) bądź formularzem osobowym i kary (w przypadku centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie) zgodnie z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. Wpisy do rejestrów nie są prowadzone na wniosek osoby zainteresowanej (czyli posiadającej uprawnienia budowlane albo ukaranej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie), jak również na wniosek osoby trzeciej. Wpisy do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dokonywane są drodze decyzji GINB, natomiast wpis do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest czynnością materialno-techniczną.

Decyzje o wpisie
Do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – decyzje GINB o wpisie do rejestru wydawane są od czasu nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Przed nowelizacją, wpisy do rejestru miały charakter czynności materialno-technicznej. W związku z tym, obowiązek legitymowania się ww. dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu.
Do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych – wpisy od początku prowadzenia rejestru (czyli od 1 stycznia 1995 r.) do 9 sierpnia 2014 r. włącznie, a więc do zaprzestania prowadzenia rejestru w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane wprowadzoną ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, dokonywane były w drodze decyzji GINB. W związku z tym każdy rzeczoznawca, który w ww. okresie został wpisany do centralnego rejestru GINB, powinien posiadać decyzję o wpisie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wydawanie duplikatów decyzji o wpisie
W przypadku zagubienia lub zniszczenia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane można wystąpić do GUNB z wnioskiem o wydanie jej duplikatu. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 Kpa.
Jak uzyskać duplikat

W ten sam sposób rzeczoznawca budowlany może wystąpić o uzyskanie duplikatu decyzji o wpisie do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Należy jednak podkreślić, że od dnia wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą izbę samorządu zawodowego - podstawą do wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego jest wpis na tę listę.

Wydawanie zaświadczeń o wpisie
Każda osoba, która figuruje w rejestrze, może również wystąpić na podstawie art. 217 Kpa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu do rejestru. W szczególności dotyczy to osób, które zostały wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie wspomnianej powyżej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane i w konsekwencji tego, nie legitymujących się decyzją GINB o wpisie do rejestru.
Jak uzyskać zaświadczenie

Udostępnianie danych osobowych z centralnych rejestrów

I. Udostępnianie danych na pisemny wniosek
Na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane, dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz z centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają udostępnianiu. Dane są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem tych danych, złożony w formie pisemnej. Wniosek nie ma określonego wzoru, powinien jednak spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kpa (czyli zawierać imię i nazwisko osoby występującej, adres do korespondencji - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz podpis odręczny. W przypadku wnoszenia wniosku w formie elektronicznej powinien on być opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Należy podkreślić, że udostępnienie danych na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy zawiera jednak pewne ograniczenia. Przepis umożliwia GUNB udostępnianie informacji tylko o tych osobach z centralnych rejestrów, które zostały wpisane do nich po wejściu w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane wprowadzającej ten przepis - czyli od 13 grudnia 2008 r. Udostępnianie danych osób wpisanych do centralnych rejestrów przed 13 grudnia 2008 r. jest możliwe jedynie na ich wniosek.

Zakres danych udostępnianych przez GUNB w ten sposób obejmuje:

  • imiona i nazwisko,
  • numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych,
  • informację o przynależności do okręgowej izby samorządu zawodowego (o ile jest w posiadaniu GUNB),

ponadto:

  • w przypadku osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie: informacje o nałożonej karze tj. datę i miejsce wydania decyzji, wskazanie organu wydającego decyzję, funkcje uczestnika, datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu, rodzaj kary, datę upływu kary, status kary.

W odniesieniu do rzeczoznawców budowlanych udostępnieniu podlegają ww. dane oraz zakres rzeczoznawstwa wyłącznie z tego okresu, gdy GINB prowadził centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych. Informacje udostępniane są na podstawie danych archiwalnych.

II. Publikowanie danych na stronie internetowej GUNB
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na stronie internetowej GUNB publikowane są w formie listy dane (imię, nazwisko, adres, nr ewidencyjny uprawnień budowlanych, pozycja rejestru, zakres i specjalność uprawnień budowlanych oraz nr telefonu i adres e-mail - o ile zostały podane) z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Lista nie obejmuje wszystkich osób figurujących w centralnym rejestrze, lecz wyłącznie te osoby, które wyraziły zgodę na opublikowanie swoich danych, poprzez przesłanie do GUNB stosownego oświadczenia.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane, które figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane i są zainteresowane zamieszczeniem swoich danych na stronie internetowej GUNB, proszone są o przesyłanie wypełnionych i podpisanych OŚWIADCZEŃ na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE PRZEZ OSOBY, KTÓRYCH NIE DOTYCZY WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W konsekwencji tego, że centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane nie dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., osoby te pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane oraz - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - na podstawie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Więcej informacji na temat centralnych rejestrów można uzyskać pod nr telefonów: (22) 661-81-97, 661-94-18

 

 

Informacja dotyczaca zaprzestania z dniem 10 sierpnia 2014 r. prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (zwanej dalej ustawą „deregulacyjną”), od 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy „deregulacyjnej”, GINB przekazał dane rzeczoznawców budowlanych, wpisanych do centralnego rejestru do 9 sierpnia 2014 r., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych osób posiadających tytuł w specjalności architektonicznej oraz Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – w zakresie danych osób posiadających tytuł w pozostałych specjalnościach, w celu wpisania ich, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy „deregulacyjnej”, na listy aktualnie prowadzone przez ww. Izby. Oznacza to, że obecnie Izby te dysponują danymi rzeczoznawców budowlanych, zawartymi do 9 sierpnia 2014 r. w centralnym rejestrze prowadzonym przez GINB. W związku z powyższym, od 10 sierpnia 2014 r. na stronie internetowej GUNB nie jest już dostępna publikowana dotychczas lista rzeczoznawców budowlanych wpisanych do centralnego rejestru, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie ich danych w tej formie.

 

 

 

Lista osób posiadających uprawnienia budowlane wpisanych do centralnego rejestru, które wyraziły zgodę na udostępnienie danych osobowych