Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

CEBC

Powrót

"Misją konsorcjum jest pomoc w promocji ideałów Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania nadzoru budowlanego"

Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego zostało utworzone w roku 1989 pod auspicjami Komisji Europejskiej. Jego powstanie zostało poprzedzone wstępnymi dyskusjami między Instytutem Nadzoru Budowlanego (IBC) i Komisją Europejską, dotyczącymi potrzeby zabezpieczenia działań nadzoru budowlanego i promowania ich znaczenia w szybko zmieniającej się Europie. W wyniku tych rozmów została wykreowana idea utworzenia instytucji o charakterze paneuropejskim zajmującej się tymi zagadnieniami. Pomysł ten spotkał się również z entuzjastycznym poparciem ze strony wielu organizacji nadzoru budowlanego z innych państw członkowskich. Przedstawiciele Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii i Anglii spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować zasady, jakie powinny być przestrzegane oraz sposób prowadzenia działań. Porozumienie to zainaugurowało powstanie Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC). Pierwszym Prezesem Konsorcjum został Tony Rackliffe z Anglii, a jego rodak Peter Hart został powołany na Sekretarza.

Od momentu powstania, Konsorcjum zwiększyło zarówno liczbę członków, jak i status. Obecnie członkami CEBC jest 26 państw:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Chorwacja
 4. Cypr
 5. Czechy
 6. Dania
 7. Estonia
 8. Finlandia
 9. Francja
 10. Hiszpania
 11. Holandia
 12. Irlandia
 13. Islandia
 14. Litwa
 15. Łotwa
 16. Niemcy
 17. Norwegia
 18. Polska
 19. Rumunia
 20. Słowacja
 21. Słowenia
 22. Szwecja
 23. Wielka Brytania - Anglia i Walia
 24. Wielka Brytania - Płn. Irlandia
 25. Wielka Brytania - Szkocja
 26. Włochy

Członkami Konsorcjum są uznane europejskie organizacje promujące interesy nadzoru budowlanego lub rządowe instytucje aktywnie zajmujące się legislacją związaną z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w obszarze budownictwa. Każde państwo europejskie może być reprezentowane przez nie więcej niż trzy organizacje. Od członków wymaga się uczestniczenia w działaniach Konsorcjum, tzn. aktywnego udziału w spotkaniach, wymiany informacji oraz wsparcia w realizacji celów i dążeń Konsorcjum.

 • Pomoc w promocji europejskich ideałów w dziedzinie działań związanych z funkcjonowaniem nadzoru budowlanego.
 • Współpraca i wspomaganie w zakresie spraw nadzoru budowlanego Komisji Europejskiej, państw członkowskich, Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA), instytucji rządowych, zawodowych i prywatnych.
 • Udział w pracach instytucji ustanawiających standardy i wyrażających interesy europejskiego nadzoru budowlanego.
 • Pomoc we wprowadzaniu dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczących budownictwa.
 • Pomoc w kwestiach wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie.
 • Promowanie nauki oraz wymiana i rozpowszechnianie informacji związanych z nadzorem budowlanym, w szczególności poprzez zapewnienie forum do dyskusji, podczas których poruszane są najistotniejsze kwestie znajdujące się we wspólnym obszarze zainteresowań.
 • Zaangażowanie w programy badawcze oraz projekty uznane za korzystne dla rozwoju europejskiego nadzoru budowlanego.

Głównym celem Konsorcjum jest utworzenie europejskiego forum, którego zadaniem jest pomoc w wymianie i propagowaniu informacji związanych z nadzorem budowlanym. Wprowadzanie dyrektyw związanych z procesem budowlanym, szczególnie Dyrektywy dot. wyrobów budowlanych, było skutkiem zaistnienia potrzeby harmonizacji europejskich unormowań w obszarze budownictwa. Jednolitość interpretacji i zastosowania przepisów zyskuje obecnie coraz większe znaczenie. Szybki przepływ informacji, dostępność opinii ekspertów i możliwości wyrażenia konstruktywnych opinii przyczyniają się do zwiększenia efektywności w dostosowaniu się do nowych wymagań oraz lepszego wykorzystania innowacyjnych propozycji.
Szeroki zakres poruszanych kwestii, zarówno natury technicznej, jak i prawnej, skłania do dokładnej analizy, która ma wspomóc wypracowanie nowych działań zgodnych z pożądanymi, wypracowywanymi kierunkami i intencjami. Rezultatem jest znaczący wzrost liczby spraw, z jakimi Konsorcjum musi się zmierzyć, objawiający się chociażby ilością prowadzonej korespondencji i - wynikająca stąd - potrzebą omówienia najistotniejszych kwestii na spotkaniach organizowanych dwa razy do roku.
Konsorcjum, jako instytucja profesjonalna, rozpoznawalna i ciesząca się uznaniem, regularnie bierze udział w różnego rodzaju konsultacjach. W związku z wprowadzeniem Dyrektywy dot. Odpowiedzialność Dostawców Usług, Komisja Europejska zwróciła się do CEBC z prośbą o sporządzenie wyczerpującego raportu w sprawie odpowiedzialności i gwarancji w sektorze budowlanym i zaprezentowanie efektów pracy na forum Komisji. Ponadto, po rozpatrzeniu Raportu Sektorowego, Konsorcjum zaprezentowało własne rozwiązania dotyczące kwestii wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.
Departament Środowiska, Transportu i Regionów Wielkiej Brytanii zlecił przeprowadzenie badania obecnie funkcjonujących systemów nadzoru budowlanego oraz regulacji i wymogów technicznych dotyczących 14 państw EU i EFTA. Raporty będące efektem tego badania są obecnie wykorzystywane zarówno w sektorach przemysłowych, jak i w obszarze edukacji. Badania są kontynuowane poprzez monitorowanie zmian zachodzących w poszczególnych krajach.
W chwili obecnej uwaga CEBC skupiona jest przede wszystkim na problemach środowiskowych, wadach w konstrukcjach budowlanych oraz systemach nadzoru budowlanego w państwach europejskich. Efekty działań konsorcjum są publikowane w ukazujących się dwa razy w roku "Wiadomościach CEBC".

Komisja Europejska zarysowała plan działań na kilka najbliższych lat. Jej priorytetem jest dostosowanie legislacji do standardów wyznaczonych przez Dyrektywy i działanie na rzecz unifikacji jej egzekwowania. W związku z tym, Konsorcjum planuje zorganizowanie cyklu spotkań, na których omawiane będą przewidywane działania związane z Dyrektywą dot. wyrobów budowlanych mające na celu stworzenie faktycznie ujednoliconego rynku.
Istotnym zadaniem CEBC było przeprowadzanie relacji z projektów zleconych dot. standardów produktu oraz związanych z tym systemów atestacji. Obecnie mają miejsce inne powiązane z powyższym zadania, na przykład dostarczanie niezbędnych informacji towarzyszących oznakowaniu CE.
W obszarze zainteresowań CEBC nadal będą znajdować się kwestie nadal dotyczące ujednolicania rynku w sferze budowlanej oraz zdrowia i bezpieczeństwa w tym zakresie.
Należy zauważyć, że z uwagi na rozległy zakres wiedzy i doświadczenie, międzynarodową bazę i dobrą współpracę z przedstawicielami krajowych władz, Konsorcjum stało się doskonałą platformą dla nowych inicjatyw. Dlatego też wraz z rosnącym członkostwem oraz statusem CEBC zostało przekształcone w 1999 r.- z nieformalnego stowarzyszenia, jakim było na początku swojego funkcjonowania - w formalną, wiodącą paneuropejską organizację zajmującą się problemami nadzoru budowlanego.

 • Systemy nadzoru budowlanego w Europie
 • Dostępność obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych - pod hasłem "Dostęp dla wszystkich"
 • Autocertyfikacja
 • Regulacje oparte na sieci
 • Odpowiedzialność prawna
 • Wykonawstwo energetycznego w budynkach
 • Wyrównywanie kwalifikacji zawodowych
 • Zmiany klimatyczne i ich wpływ na budownictwo
 • Błędy budowlane