Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Jak uzyskać duplikat

Powrót

Uzyskanie duplikatu decyzji GINB o wpisie do:

  • centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
  • centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych

W celu uzyskania duplikatu decyzji GINB należy dostarczyć do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa) wniosek w tej sprawie wraz z dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 24 zł. Dokumenty można przesłać także pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej GUNB: w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek nie ma określonego wzoru, powinien jednak spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, podpis odręczny. Jeżeli przesyłany jest w formie dokumentu elektronicznego, powinien zawierać adres elektroniczny wnoszącego oraz być opatrzony ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.
We wniosku można dodatkowo podać numer posiadanych uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, co ułatwi weryfikację osoby w rejestrze.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070