Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Zamówienia publiczne

Powrót

 

Ogłoszenie o zamówieniu:Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji drugiej części III etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego  

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia - SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - GUNB projekt (zip)

Załącznik nr 2 - GUNB STWOIR (zip)

Załącznik nr 3 - GUNB przedmiar (zip)

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 5 - zobowiązanie (doc)

Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc)

Załącznik nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej (doc)

Załącznik nr 8 - oświadczenie  o spełnianiu warunków (doc)

Załącznik nr 9 - wykaz robót (doc)

Załącznik nr 10 - wykaz osób (doc)

Informacja z otwarcia ofert  (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)