Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności
baner - link -  szczepimy sie

Zamówienia publiczne

Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie koncepcji systemu teleinformatycznego oraz świadczenie usług asysty eksperckiej związanych z realizacją projektu pn. "Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)".

 

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

Uwaga: Wykonawca przystępując do postępowania musi posiadać akredytację laboratorium badawczego w zakresie badań wskazanych w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - w częściach na które składa ofertę (jednocześnie nie może być akredytowaną jednostką własną producenta).

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowy.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl

Uwaga:

Wykonawcy, w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium "Doświadczenie zespołu", zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w celu oceny przez Zamawiającego pozacenowych kryteriów oceny oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie internetowego serwisu służącego do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych wraz z dostawą i instalacją systemu zarządzania treścią (CMS)

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), mający na celu pozyskanie informacji dotyczących planowanego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu teleinformatycznego, pn. „Elektroniczny dziennik budowy”.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przedmiotowym dialogu, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przekazanie Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym, w terminie do 25 czerwca br.

Uwaga
Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna).
W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ogłoszenie o dialogu technicznym, wraz z załącznikami, tj. Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego, Zgłoszeniem do udziału w dialogu technicznym oraz Opisem przedmiotu zamówienia, dostępne jest w odnośnikach poniżej.