Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległalogo Fundusze UE

Zamówienia publiczne

Powrót

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), mający na celu pozyskanie informacji dotyczących planowanego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu teleinformatycznego, pn. „Elektroniczny dziennik budowy”.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w przedmiotowym dialogu, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przekazanie Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym, w terminie do 25 czerwca br.

Uwaga
Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna).
W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ogłoszenie o dialogu technicznym, wraz z załącznikami, tj. Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego, Zgłoszeniem do udziału w dialogu technicznym oraz Opisem przedmiotu zamówienia, dostępne jest w odnośnikach poniżej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz z budową wyszukiwarki publicznej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie III etapu robót budowlanych w zakresie dedykowanych instalacji teletechnicznych sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie