Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Starter dla organów AAB i NB

Powrót

Informacje techniczne dla integratorów serwisów e-Budownictwo i RWDZ z oprogramowaniem dostępnych w starostwach powiatowych i Urzędach Wojewódzkich

API RWDZ Specyfikacja https://dev.wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

API serwisu e-Budownictwo Specyfikcja https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/api/v1/#/

Zapis szkolenia z cyfryzacji, które odbyło się 7 czerwca 2021 r.

Pytania i odpowiedzi związane z cyfryzacją

Sekcja pytań i odpwiedzi dla inwestorów znaduje się na stronie e-Budownictwo.

Najczęście zadawane pytania ze strony organów.

CYFROWY PROJEKT BUDOWLANY

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

Część rysunkową także należy zapisać w pliku .pdf. Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

 

Istnieją bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące nazw plików, które są opisane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

cyfrowy projekt

 1) x – oznacza kolejny numer pliku;
2) y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
a) AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
b) BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
d) BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
f) BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
g) BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
h) BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
i) IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
k) IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
l) WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
3) z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

 

Projekty (zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wchodzące w skład projektu budowlanego, muszą zawierać następujące elementy:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa.

Zmianą ułatwiającą życie projektantom, które weszła w życie po 1 lipca 2021 r., jest likwidacja Karty tytułowej, która była obowiązkowa dla całego projektu budowlanego.

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego , jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

Plik  - z jednym wyjątkiem - zawierający  projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

Nie ma konieczności dodawania klauzuli do podpisu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny sam w sobie stanowi klauzulę.

Inwestor może wykorzystać wszystkie 3 formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

oraz

https://obywatel.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Na naszej stronie w zakładce Instrukcje możesz zobaczyć w paru krokach, jak to zrobić.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-w-dloni-edo-app-w-telefonie

 Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

 Plik z projektem budowlanym musi być bezpośrednio podpisany podpisem kwalifikowanym, osobistym bądź zaufanym.

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną to pismo organ doręczy mu poprzez operatora wyznaczonego w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Projekt w formie papierowej a projekt w formie elektronicznej to są dwa różnie sporządzone dokumenty o tej samej doniosłości prawnej i nie jest możliwa konwersja przez organ papierowego w elektroniczny ani na odwrót.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że organ II instancji może dokonywać pewnych drobnych zmian w projekcie, ale nie mogą to być zmiany ingerujące w istotę sprawy. Poprawka w projekcie może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku może zawierać datę sporządzenia poprawki. Data w nazwie pliku będzie wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką. Więcej informacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzają możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonania zgłoszenia z projektem architektoniczno – budowlanym przez Internet. W dniu 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające formę i zakres projektu budowlanego, który od tego dnia może być przygotowany i złożony do organów w pliku .pdf.

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z projektem architektoniczno-budowlanym można składać elektronicznie z wykorzystaniem strony e-Budownictwo. Po zalogowaniu się należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz, a następnie zapisać plik .pdf, przesłać do urzędu w systemie ePUAP z podpisanym elektronicznie projektem oraz innymi wymaganymi załącznikami.

Można skorzystać z instrukcji wypełniania wniosków na tej stronie.

Przepisy przejściowe opisuje bardzo szczegółowo par. 2  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169).

PODPIS ELEKTRONICZNY

Rekomendowanym podpisem jest: podpis kwalifikowany. Podpis posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

W sekcji "Do pobrania" znajdziesz podręcznik dla organu AAB dotyczący podpisu elektronicznego. Koniecznie go przeczytaj.

 Oryginałami są wszystkie dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (poprzednio zwanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można nabyć u  jednego z certyfikowanych dostawców podpisów, których nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji  Narodowe Centrum Certyfikacji (nccert.pl)

WNIOSKI NA STRONIE E-BUDOWNICTWO

Wprowadzenie cyfryzacji nie zmienia organizacji pracy urzędów. Należy postępować zgodnie z przyjętymi dotychczas regułami dla obsługi elektronicznej korespondencji. Odpowiedzialność za pobranie korespondencji elektronicznej spoczywa, zgodnie z k.p.a., po stronie organu AAB.

Nie wprowadziliśmy obowiązku podawania adresu inwestycji w formularzu celem maksymalnego uproszczenia dokumentu. Informacje o adresie znajdują się w decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę

Pracownicy urzędu postępują zgodnie z przyjętymi procedurami dla obiegu korespondencji elektronicznej przyjętymi w danej jednostce. Wniosek w procesie budowlano-inwestycyjnym powinien być załatwiony z zachowaniem tych samych reguł, co dotychczas.

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

Wprowadzanie danych można znacznie przyśpieszyć wpisując w systemie RWDZ dane identyfikacyjne wniosku. Szczegółowo opisuje to instrukcja w sekcji "Do pobrania".

O ile taka korespondencja posiada jeden z podpisów elektronicznych, organ powinien rozpoznać wniosek. W przypadku braku takiego podpisu może nastąpić wezwanie do usunięcia braku formalnego. Istotne przy tym jest, czy wnioskodawca zobowiązany był do zachowania terminu. Jeśli tak, termin uważa się za zachowany w dacie wpływu wiadomości do organu, a nie w dniu wysłania.

Organ jednak nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na adres e-mail (nie dotyczy skarg i udostępnienia informacji publicznej), a wnioskodawca powinien wskazać adres pocztowy lub ePUAP.

Pliki xml generowane przez ePUAP są pobierane przez system EZD i poprzez ten system może być generowana odpowiedź, ponieważ EZD jest zintegrowany z ePUAP. Natomiast same dane z wniosku obecnie nie są wczytywane do systemu obiegu wewnętrznej korespondencji, choć wprowadzenie takiej funkcjonalności będzie możliwe w przyszłości. Obecnie wszystkie dane należy wprowadzać ręcznie do systemu EZD.

Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Inwestor powinien dostarczyć kopię, która jest czytelna również po jej wydrukowaniu.
W przypadku nieczytelnego zdjęcia organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

Istnieją dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne. Są nimi:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 2. Pełnomocnictwo. 
 3. Projekt budowlany.
 4. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego inwestorzy muszą składać wnioski na nowych wzorach opublikowanych na stronach BIP i dostępnych na e-budownictwie.

W zakresie procedur, które obowiązują od 4 lutego 2021 r. , a które nie wymagają pracy z dużymi załącznikami, obsługa elektronicznych wniosków w procesie budowlano–inwestycyjnym niczym nie różni się od innej korespondencji elektronicznej dostarczanej do urzędu w systemie ePUAP. Komputer o podstawowych parametrach, np. takich jak niżej wymienione jest wystarczająco wydajny:

Intel Core i3-8100
8 GB RAM DDR4 2666 MHz
Intel® UHD Graphics 630 (zintegrowana)
Rozmiar ekranu: 21,5”
Pojemność dysku: 256 GB SSD
OS– Windows 10

W zakresie procedur, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. można przyjąć, że nowszy sprzęt komputerowy lepiej poradzi sobie z pracą z plikami do 50 MB przewidzianymi jako maksymalna pojemność dla cyfrowego projektu budowlanego, jednak należy uznać, że nie istnieją żadne wymagania sprzętowe, które wykraczałyby poza aktualny, zupełnie podstawowy standard do ich odczytania.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego testujemy sprawność działania komputerów dla projektów budowlanych o wielkościach 3,5MB i 75MB. W wyniku przeprowadzanych dotychczas testów możemy przyjąć, że komputery z procesorami Intel Core i3dyskiem SSD, 8 lub 16 GB RAM będą otwierały plik 75MB w czasie <1 sek. Komputery o gorszych parametrach, np. z dyskiem HDD i procesorem i3-7100 CPU otwierają plik także w tym czasie, niemniej do płynnej pracy z plikiem wymagany jest dysk SSD.

Biorąc jednak pod uwagę, że będziemy wprowadzać możliwość pracy z plikami w chmurze, istotne w tym przypadku będzie posiadanie stałego łącza internetowego lub łącza mobilnego 4G lub 5G. Rodzaj lokalnego dysku może mieć znaczenie w przypadku pobrania pliku na dysk komputera (preferowany dysk SSD).

Przepisy nie zobowiązują, by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Decyzję o warunkach zabudowy można dołączyć jako skan lub cyfrowe zdjęcie wykonane dowolną techniką.  Treść takiego dokumentu powinna być w formie czytelnej, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią i  zrozumienie.

PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KORESPONDENCJI

Strony, które nie wyraziły zgody na komunikację drogą elektroniczną, otrzymają korespondencję pocztą lub w inny przewidziany w k.p.a. sposób.

Przepisy k.p.a. stawiają sprawę jednoznacznie – dokument podpisany powinien być niezwłocznie wysłany z urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli decyzja jest podpisana pod koniec dnia, wysyłka może nastąpić dnia następnego, przy czym decyzje wydawane w ramach sprzeciwu dla zachowania terminu będą nadane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin.

Kwestię tę rozstrzyga art. 393 k.p.a. Pocztą wysyłane są wydruki decyzji podpisanej elektronicznie. Na decyzji znajduje się informacja o podpisie (np. „dokument podpisany elektronicznie"). Do przesyłki obligatoryjnie załączane jest uwierzytelnienie podpisu (identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane).

DORĘCZENIE DO URZĘDU

Warunek doręczenia pism drogą elektroniczną jest spełniony, gdy pismo trafi na skrzynkę podawczą (np. na ePUAP) organu bądź inwestora.  Inwestor może wystąpić do urzędu o doręczenie pisma drogą elektroniczną ze wskazaniem swojego adresu ePUAP. Taka opcja jest dostępna w formularzu każdego wniosku o w serwisie e-Budownictwo.

Tak, formularze wniosków inwestor może również wypełnić za pomocą aplikacji e-Budownictwo (lub w inny, dowolny sposób), a następnie wydrukować, wysłać pocztą lub zanieść do urzędu).

ODBIÓR I UDOSTĘPNIANIE W URZĘDZIE

Nie. Dokumenty elektroniczne, w tym akta, należy udostępnić stronom postępowania w systemie teleinformatycznym urzędu. W tym celu może być wydzielone stanowisko komputerowe.

Dokumenty należy udostępnić stronom postępowania do zapoznania się na ekranie monitora.  Jeśli jednostka nie posiada wydzielonego stanowiska komputerowego, można wyznaczyć w kalendarzu pracy urzędu terminy udostępniania na stanowisku jednego z pracowników.   W tej drugiej sytuacji należy zamknąć dokumenty swojej bieżącej pracy oraz zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych i przepisy RODO w odniesieniu do nazw plików znajdujących się na pulpicie oraz w łatwo dostępnych katalogach.

Wnioski w serwisie e-Budownictwo mogą zawierać nieaktualną podstawę prawną. Pomimo tego należy z nich korzystać - są jedynymi obowiązującymi wzorami. Podstawa prawna (np. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) została umieszczona we wzorach w dniu ich publikacji można ją zmienić tylko w drodze oficjalnej nowelizacji wzorów.

Udostępnianie dokumentów w trybie informacji publicznej często wiąże się z anonimizacją. W projekcie architektoniczno-budowlanym muszą być w tej procedurze ukryte dane osobowe i inne dane wynikające z przepisów RODO.

Przy anonimizacji dokumentu pdf, który miałby być potem przesłany przez Internet, należy spłaszczyć warstwy pliku do pliku bitmapowego. 

Na naszej stronie dostępna jest instrukcja dotycząca anonimizacji.

INNE

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sygnalizuje problemy związane z niedofinansowaniem terenowych organów. Prowadzimy rozmowy na ten temat z MRPiT oraz instytucjami  odpowiedzialnymi za programy unijne. W ramach rozmów zgłaszamy zapotrzebowanie na oprogramowanie,  wzrost wynagrodzeń, etatów oraz sprzęt komputerowy.

Tak Trwają prace nad projektem nowelizacji Prawa budowlanego między innymi w zakresie wprowadzenia  dziennika budowy w postaci elektronicznej.  W GUNB zrealizowano projekt budowy systemu informatycznego dla elektronicznego dziennika budowy (system EDB). Publiczna premiera systemu w wersji webowej i mobilnej nastąpi po wejściu w życie przepisów.

Obecnie trwają prace wdrożeniowe w oranach PINB i AAB. Instrukcje użytkowników i administratora oraz prezentacja szkoleniowa znajdują się w sekcji "Do pobrania".

Na rynku jest obecnie kilku producentów, którzy oferują oprogramowanie pomocne w pracy organów AAB i NB. Zważywszy, że wyłonienie dostawcy takiego oprogramowania musi się odbyć w zgodzie z przepisami w zakresie zamówień publicznych w toku postępowania przetargowego, nie możemy polecić żadnego z oferowanych obecnie na rynku rozwiązań, co jednakże nie oznacza, że nie są one warte polecenia. Na pewno warto im się bliżej przyjrzeć.

W GUNB prowadzimy prace mające na celu ocenę możliwości centralnego wdrożenia oprogramowania dziedzinowego w urzędach, które takiego oprogramowania nie posiadają. Dokładamy starań, by było to możliwe jeszcze w 2022 r.

Wprowadzenie cyfryzacji procedur budowlanych nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi. Postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwia wdrożenie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją, w tym bezpłatnego systemu EZD PUW. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/