Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 140
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
140 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo wodoprzepuszczalne 0/31,5 mm EN 13242 f9 005

Dostawa 2020/2021 r.

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Materiał do wykonania podbudów drogowych 0/31,5mm (...)

Kruszywa

Norsk Stein Jelsavegen 512 4234 Jelsa, Norwegia

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

 

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/02265

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

 

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

139 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Cegła ręcznie formowana WDF Ruhrtal Mangan 210x100x65
Nr art.: 820 / 0108020

CE

Wg DWU:
Dla murów chronionych
i niechronionych

Wyroby do wznoszenia murów

Klinkerwerke H. W. Muhr GmbH & Co.KG,
Fackeldeystraβe 80-100,
46446 Emmerich am Rhein

EN 771-1:2011

Wymiary i odchyłki wymiarów
(nie spełnia)

PN- EN 772-16:2011

Sprawozdanie nr 106/M/2021

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 772-21:2011

138 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa JARBIT V60 S30

Miejsce produkcji: IZOLACJA-JAROCIN S. A., ul. Poznańska 24-26,
63-200 Jarocin
Data produkcji: 27.10.20

CE

Izolacja wodochronna dachów
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

IZOLACJA-JAROCIN S. A.,
ul. Poznańska 24-26,
63-200 Jarocin

EN 13707:2004 +A2:2009

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

Sprawozdanie nr 80/21/147/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

137 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Membrana API C/037/2 COROTOP METALLIC 80

Nr partii:
253-121390

CE

wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wodoszczelna, aktywna warstwa paroizolacji w budynkach – wyrób z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Znajduje zastosowanie na dachu, w ścianie i podłodze. Wyrób należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Membrany

CB S.A.,
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 19/21/24/2/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)
- wydłużenie w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 13859-1:2010 załącznik A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 13859-1:2010 załącznik B

Odporność na uderzenia
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05
Metoda A

136 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy
EN 197-1– CEM IV/B (V) 32,5 R, ZAWODOWY 25 kg

Data produkcji:
23.05.2021

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(nie spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 3131/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

135 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie

GRUPA BADAWCZA SZKŁO

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Kabina prysznicowa KAMA
(model: KP-KAMA-1590-G)
rozmiar 90x90

NR. SERYJNY:
PLM-34-20200903H

CE

Wg DWU:
Higiena osobista

Urządzenia sanitarne

LIVENO Polska
Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 9B
09-100 Płońsk

PN-EN
14428+A1:
2008
(EN 14428:2004 +A1:2008)

Odporność na uderzenie / właściwości odłamków
(spełnia)

PN-EN
14428+A1:2008

Sprawozdanie z badań nr 077.W.21.AK

134 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMIX
V60 S30

Kod partii:
361218

Data produkcji:
12.10.2020 r.

CE

Wg DWU:
Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień, izolacja wodochronna dachów, izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego, wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień, wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień, wyroby do regulacji przenikania pary wodnej.

Membrany

IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

EN 13970:2004
EN 13970:2004 /
A1:2006

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 14967:2006

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

Maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

Wydłużenie
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 20/21/25/1/P-1

Wytrzymałość na
rozdzieranie
(gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Przenikanie pary wodnej (spełnia)

PN-EN 1931:2002 Metoda A

Wytrzymałość złącza na ścinanie
- zakład podłużny (spełnia)
- zakład poprzeczny (spełnia)

PN-EN
12317-1:2001

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

133 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stalowy pręt
żebrowany B500SP
HES do zbrojenia
betonu o średnicy ø32

Świadectwo odbioru
3.1 nr 6764 HL
z dnia 9 marca 2021
r. wraz
z oświadczeniem
dystrybutora
nr 005/B/05/2021,
nr wytopu 54756

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

H.E.S.
Hennigsdorfer
Elektrostahlwerke
GmbH, Wolfgang-
Kűntscher-Str. 18,
16761
Hennigsdorf

(upoważniony
przedstawiciel:
Nezer
Services &
Consulting Marcin
Kuchciński,
ul. Racławicka 3,
70 – 811 Szczecin)

Aprobata
techniczna ITB
AT-15-
9699/2016

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 94/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

132 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe HARDY DOCIEPLENIE EPS S-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

IZOLBET
Sp. z o.o.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 215/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

131 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Superelastyczny klej żelowy o podwyższonych parametrach C2TES1 szary o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: H40 BEZ LIMITÓW
Data produkcji: 20210129 KPA1 087

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Kerakoll Polska
Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 128,
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 16/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

130 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy, Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Tynk maszynowy lekki, cementowo-wapienny.
TYNK 561L

Data produkcji 16.03.21
Zmiana 18:13

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska lekka(LW)
do stosowania wewnątrz budynków Do stosowania
na ściany, sufity, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/318/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

129 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych,
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Pustak murowy ceramiczny EM 250/375/238
kl. 15

Data produkcji: 17.02.2021
Nr partii: 11

CE

Wg DWU:
Element murowy ceramiczny P, do stosowania
w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Cegielnia Stopka Sp. z o.o.,
Okole 28,
86-010 Koronowo

EN 771-1:2011 + A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(nie spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie nr 264/M/2021

128 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Data produkcji: 13.03.2021 09

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110,
28-366 Małogoszcz

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2828/III/2021

Stałość objętości:
- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

127 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Data produkcji: 14.05.2021 08:36

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cement Ożarów S.A.
ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
00-546 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2827/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

126 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R PROFESSIONAL LINE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Cement pucolanowy CEM IV/B(V-W) 32,5R

Data produkcji: 17.05.21 0101

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ARTCEM Tępiński i Wspólnicy Spółka Jawna,
ul. Dostawcza 6,
93-231 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2826/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

125 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Everest,
H-500, 10-cio elementowy, biały
(index: G.EVE70)

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Hydroland Chorobik, Gawęda, Malec, Wojtycza Spółka Jawna, 32-400 Myślenice, Jawornik 658

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 25/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

124 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej VENTIROCK F PLUS o gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RW-CEE-0193

Data produkcji: PL02MAL7LINE220210121,
19:52 0001

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 148/T/2021

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

123 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej

DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
dn. – 50 mm

Data produkcji: 2020-12-29 12:07 005

GOLD 35 2094213
Kod paskowy: 5902619954017

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12,
42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+
A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 235/T/2021

122 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa o pow. gładkiej i grub. 8 cm z fazą K-5

Data produkcji: 30.03.2020 r.

Zmiana: 3

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego oraz do zastosowań wewnętrznych łącznie z lokalnym transportem publicznym

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL"
Sp. z o.o.
ul. Kamienna 74
85-726 Bydgoszcz

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 233/BR/2021

POIiŚ

121 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki
Budowlanej
Zespół
Laboratoriów
Badawczych
Laboratorium
Konstrukcji
Budowlanych,
Geotechniki i
Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611
Warszawa

Zaprawa murarsko –
tynkarska DuoDur
25 kg
Ean: 5 907534
265767
2021.03.21.
04:42:59 PO

CE

wg deklaracji
właściwości
użytkowych:
Wytwarzana w
zakładzie zaprawa
murarska ogólnego
przeznaczenia (Typ G)
wg projektu. Do
stosowania w
ścianach
murowanych, słupach
i ścianach działowych;
wewnątrz i na
zewnątrz.
Wytwarzana w
zakładzie zaprawa
tynkarska ogólnego
przeznaczenia (Typ
GP) wg projektu. Do
stosowania na
ścianach, stropach i
słupach wewnątrz i na
zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-
1:2016-12
(EN 998-
1:2016)
PN-EN 998-
2:2016-12
(EN 998-
2:2016)

Wytrzymałość na
ściskanie
(spełnia)

Sprawozdanie nr LZK00-01569/21/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(spełnia)

120 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Baumit
PlanoFix W 25 kg

Ean: 5 907534 265774
2021.04.03.
03:36:28 PO

 

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-01698/21/Z00NZK/B

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

119 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania WGRYT071050
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym
typu wyrobu: RYTM

Data produkcji:
2021-02-17

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

TERMA Sp. z o.o.,
Czaple 100,
80-298 Gdańsk

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 15/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

118 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany fi 16 B500SP 12m
(12 000 mm)

Numer wytopu: 129146, numer partii 7753AN i numer Z/O/O:
40-128

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

Cognor S.A.
ul. Zielona 26,
42-360 Poraj, Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie,
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków

IBDiM-KOT-2017/0031 wydanie 1

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 109/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

117 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany walcowany na gorąco o średnicy 16 mm ze stali gatunku B500SP długości 12 m

LIBERTY OSTRAVA fi16/12/B500SP/37370
Kod kreskowy wyrobu nr 021062819116

znak budowlany

Do zbrojenia konstrukcji betonowych (B500SP klasa C)

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

LIBERTY OSTRAVA a.s.
Vratimovska 689/117
719 00 Ostrava-Kuncice,
Czeska Republika

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 116/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

116 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany
do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP ø20mm,
pręt żebrowany klasa C

S19 Rudnik – Zdziary;
Obiekt: 08-MS;
Zam. 4a.1 – Segmenty 28.3, 30.3, Z1;
Nr atestu: 235362455,
Nr wytopu HO565404

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Pręty są przeznaczone
do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA
HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Św.

 

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Sprawozdanie nr 54K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-04

115 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GREINPLAST P60LD.

Data produkcji: 26.10.2020 r. Numer partii produkcyjnej: 26.10.20 LMT2/15/20:17:50

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2TES1), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Greinplast
Sp. z o.o.,
36-007 Krasne 512 B

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 06/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

114 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Cementowy klej do płytek

TYTAN PROFESSIONAL elastyczny klej do płytek FLEX TS 54

data ważności: 15/02/2022
nr partii:
21P000872

CE

Wg deklaracji:
Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, C2 TE, do wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

SELENA S.A.,
ul. Wyścigowa 56E,
53-012 Wrocław

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 14/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

113 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Uelastyczniona zaprawa klejąca do gresu Ceresit CM 11 PLUS GRES 22,5 kg

IDH 2091191
2292259
Ean 5 900089 218578
3/1/089/2004014892
/30.03.21/07:45

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Henkel Polska Operations
Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 13/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

112 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

TURKAMA EUROFASADA LIGHT, płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości 200 mm

Data produkcji: 09.05.2021 r.
Nr partii: 1888

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

TURKAMA
ul. Wejherowska 3, 84-207 Koleczkowo

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 216/T/2021

POIiŚ


Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 


PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07
Metoda A

111 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 14-05-2021

Zakład produkcyjny 26-060 Chęciny, Tokarnia 272

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

ROMAX Andrzej Świstak,
ul. Faszynowa 12,
93-338 Łódź

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2823/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

110 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 100 NEOAQUA Standard C 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100- DS(N)5-
DS(70,-)2-WL(T)5

Data produkcji: 12.03.2021 r.,
nr partii 51/21

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko - Biała.

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 226/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

109 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Zaprawa murarska
M-5MPa, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zaprawa murarska M-5MPa

Data produkcji: 12.04.21,

 

CE

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do ścian murowych, słupów i ścian działowych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wyroby do wznoszenia murów

DUBLET Smoleń i Lejko Spółka Jawna,
Blizanowice,
ul. Przemysłowa 1, 50-458 Wrocław, Polska

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Absorpcja wody
(nie spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie z badań nr LZK00-01846/21/Z00NZK

108 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia Bolix Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa klejowa wyrównawczo-murarska Bolix W

Data produkcji: 05.03.2021 r.

CE

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) według przepisu. Zaprawa służy do murowania z bloczków i elementów z betonu komórkowego na spoiny o szerokości 5 do 15 mm. (...)

Wyroby do wznoszenia murów

BOLIX S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/275/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

107 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia Baumit MM 100 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit MM 100

Data produkcji: 01.03.2021 r.

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/276/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

106 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin Baumit PlanoFix W Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Baumit PlanoFix W

Data produkcji: 03.03.2021 r.

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania
w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/277/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

105 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska
do cienkich spoin,
do betonu komórkowego SOLBET
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
SA-CB 0.2/2

Data produkcji:
06.04.2021 r.

CE

Wg. Deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin, typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/245/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

104 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska cienkowarstwowa, Sicher
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa

Data ważności:
29.03.2022 r.

 

CE

Wg. Deklaracji właściwości użytkowych:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.,
ul. Milenijna 12/14,
97- 200 Tomaszów Mazowiecki

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/244/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

103 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk.

Papa EP 5 PERFORMA PL CE WPBPL001

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
Product: 151915 UP:6786 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów

Membrany

Soprema Polska
Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7
05-870 Błonie

EN 13707:2004+A2:2009
EN 14695:2010
(PN-EN 14695:2010)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

- maksymalna siła rozciągająca, kierunek wzdłuż
(nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca, kierunek w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, kierunek w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 154/H/2021

POIiŚ

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

102 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe IZOLINE FASADA PASYWNA PLUS, IZO/FAS/GRAF/EPS S/033/L

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

LUBAU
Sp. z o.o.,
Sp. komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24A/83,
02-703 Warszawa

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 314/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

101 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

Klej średniowarstwowy do gresu WEBER ZP413

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 17.11.2020 r.

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/15/5/283/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

100 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zaprawa murarska do cienkich spoin KLEIB C14
Nr partii/ data produkcji: 08.02.21

CE

według deklaracji właściwości użytkowych: Na ściany murowane, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43
87-880 Brześć Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr LZK00-01845/21/Z00NZK

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

99 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk, B,D, I prostokąt z fazą 6 cm, tekstura standard, kolor szary

Data produkcji: 16.10.2020/JM zmiana pakowania. Linia produkcyjna: 82

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych
Wykonywania nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam, gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c
80-299 Gdańsk

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 262/BR/2021

POIiŚ

98 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS Klej do łazienki i kuchni elastyczny

Oznaczenie partii/serii:
Z1 2021.03.10 21:24 380030-*-*05136

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/20/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

97 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

 

ATLAS GEOFLEX wyskoelastyczny klej żelowy

Oznaczenie partii/serii:
Z3 2021.04.07 8:35 384904-*-*01890

 

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Wszelkie układnie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/21/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

96 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

FX 900 SUPER FLEX Wysoko elastyczny żelowo trasowy klej do płytek

Oznaczenie partii/serii:
61 26.02.2021 07:56 ZM3 (45444)

CE

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Sievert Polska
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+
A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/22/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

95 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne GAMMO BIAŁY GRES SZKL. STRUKTURA 19,8x19,8
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 5900144082595)

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
19-07-2020 04.50:28
Sort.00327/1659

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 126/P/LB/2021

POIiŚ

94 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej ISOFAS d=150 mm

Nr partii/ data produkcji: 06.04.2021

CE

Do izolacji cieplnej. Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień.

Wyroby do izolacji cieplnej

ISOROC POLSKA S.A.,
ul. Leśna 30
13-100 Nidzica

EN 13162:2012+A1:2015
(PN-EN 13162+A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 222/T/2021

POIiŚ

93 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1-CEM II/A-V 42,5 R

25.04.21
Ean 5 901867 300195

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

CEMEX Polska
Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 2497/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

92 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany
do zbrojenia betonu Ø 20, długość 9900 mm. Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 33/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

91 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony, Zaprawy i Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA DO KLEJENIA, SZPACHLOWANIA WEŁNY I STYROPIANU (SKS)

CE

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

SIEVERT POLSKA Sp. z o. o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/264/21

POIiŚ

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

90 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA DO BLOCZKÓW BIAŁA M10
(Baumit Planofix W)

CE

Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska do cienkich spoin (typ T). Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.

Wyroby do wznoszenia murów

BAUMIT Sp. z o. o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/263/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

89 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony, Zaprawy i Kruszywa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA CEKOL ZW-04
(CEKOL ZW-04 CT C25 F5)

CE

EN 13813:2002 Podkład podłogowy na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.
EN 988-1:2016
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) wytwarzana w zakładzie, przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyroby do wznoszenia murów

CEDAT Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk

EN 998-1:2016
EN 13813:2002

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/262/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

88 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

CE

W ścianach murowanych słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o. o.;
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/205/21

87 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER
W-PYE250
S52 SBS S

Nr partii: 85/2021

Kod paskowy: 5908228047485

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych

a) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) Izolacja wodochronna dachów,
c) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

Membrany

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''Lemar''
Sp. z o.o.
Potrzanowo,
ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 229/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda B

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

86 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

GORBIT OPTIMA WZ PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ
(Papa asfaltowa wierzchniego krycia kolor szary)

CE

Według DWU:
Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień. Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.
Izolacja wodochronna dachów.

Membrany

Izolacja Matizol Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 32,
38-300 Gorlice

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 279/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
( spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

85 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400 o długości 13 mb

Nr partii: 2135/20, Data: 20.09.2020 r., Zmiana: 3

CE

Według DWU: Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar"
Sp. z o.o.,
Potrzanowo,
ul. Skocka 54,
62-085 Skoki

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 248/H/2021

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

84 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

KLEJ DO PŁYTEK (KAMIT C50)

CE

Klejenie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

AKAMIT
Sp. z o. o.
ul. Wolności 3,
26-010 Bodzentyn

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/15/4/206/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

83 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana; Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø10, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C

BUDIMEX S.A.
S19 odc. C,
Kamień-Sokołów
Zam. 20, 36 WD cz.1, Rys.15,
Nr wytopu 572385

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 30/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

82 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 70 Neodach RE 15 2,1 t B 001
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-
DS(70,-)2

Data produkcji (29.04.2021) oraz numer partii (218/21)

Grubość 100 mm

Zakład prod.: Biskupiec
11-300
Kolonia III/5

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Neotherm Herzyk, Rutka, Nowak spółka komandytowa,
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko - Biała.

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 185/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

81 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ul. Racjonalizacji 6/8;
02-673 Warszawa

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: 0/31,5MP/KMCB/13242

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Mineral Polska
Sp. z.o.o.,
ul. Wesoła 12,
58-379 Czarny Bór

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr BS.531.243.20.1

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(nie spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2010

80 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ARBET/P/FGE/EPS S/0,033/120
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

data produkcji: 24.02.2021

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Fabryka Styropianu „ARBET" Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J ,
ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 210/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

79 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

FOLIZOL P20050
FOLIA PAROIZOLACYJNA STANDARD 2MX50MX0,2MM

Oznaczenie partii/serii: ZO.0099/21 04.02.2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Elastyczny wyrób z tworzywa sztucznego, którego zadaniem jest regulacja przenikania pary wodnej przez ściany, podłogę lub dach.

Membrany

TOTAL-CHEM
Sp. z o.o.,
ul. Węglowa 13,
44-240 Żory

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 59/21/108/1/F-1

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu , wzdłuż
(spełnia)

- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)

- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

PN-EN 12317-2:2010

78 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8
05-800 Pruszków

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-16. Mieszanka 0-16

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: W drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych.

Kruszywa

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

PN-EN 13242 + A1:2010
(EN 13242:2002+A1:2007)

Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
Uziarnienie
(spełnia)

PN-EN 933-1:2012

Sprawozdanie nr WK/2021/01525

POIiŚ

Nasiąkliwość / pociąganie:
(spełnia)

PN-EN 1097-6:2013-11

Trwałość na zamrażanie / rozmrażanie (Mrozoodporność)
(spełnia)

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na rozdrabnianie
(spełnia)

PN-EN 1097-2:2020-09

77 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2018/BO
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA HOLLAND, SZARA, 8cm
Miejsce produkcji: FABRYKA KIELCE, Bolechowice 104
26-052 Nowiny
Oznaczenie partii/serii: 2020.09.03

CE

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz, np.: placów, parkingów, podjazdów i ciągów ruchu pieszego (z wyjątkiem ciężkich maszyn budowlanych, górniczych)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

JADAR Sp. z o.o.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-600 Radom

PN - EN 1338:2005 +
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 300/BR/2021

POIiŚ

76 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2019)

CE

Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o. o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/204/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

75 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK Plus
[niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RW-CEE-0179]
grubość 150 mm

Data produkcji:
2021-01-06
PL01CIG1LINE1
Zakład Cigacice

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 217/T/2021


Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

74 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Element murowy
silikatowy
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KS U8L 15-1,4

data produkcji:
09.09. 2020
zmiana 20 : 19

CE

wg DWU: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach
i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

SIL-PRO Warszawa
Sp. z o.o.
Nowy Modlin 47
05-180 Pomiechówek

EN 771-2:2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Sprawozdanie z badań nr 97/M/2021

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 772-21:2011

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

 

PN-EN 772-13:2001

73 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Pro Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 λ 38 dN 100 (TYP EPS 70) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Zakład prod.:
Adamowice,
ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Knauf Industries Polska Sp. z o. o., Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 213/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

72 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

KLEJ DO GRESU C1T WEBERFIX EASY 01/16

Miejsce produkcji: GK - 05-530 Góra Kalwaria,
ul. Adamowicza 1

Oznaczenie partii/serii: data prod. 19.02.2021

CE

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Typ i klasa:C1T

Kleje budowlane

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice,

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/15/4/207/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

71 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Papa zgrzewalna SUPERMOST

Data produkcji (Date):
L1 / 23/01/2021/ 09:01

znak budowlany

Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych
i sprężonych, drogowych
i kolejowych obiektach mostowych. Izolacje z papy zgrzewalnej SUPERMOST można układać na innych obiektach komunikacyjnych,
w tym na budowlach podziemnych

Membrany

BMI ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola,

Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0144 wydanie 1

Giętkość, badana na wałku Ø 30 mm
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie nr 232/H/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie:

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

70 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza
Łukasiewicz –
Instytut
Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
Skalnego w
Warszawie,
Oddział
Zamiejscowy
w Katowicach.
Laboratorium
Materiałów
Budowlanych
„IZOLACJA",
al. W. Korfantego
193a,
40-157
Katowice

Papa zgrzewalna
modyfikowana
SBS na osnowie z
włókniny
poliestrowej
CHAMPION SBS
W-PYE PV 250
S52H(-5)

data produkcji:
30.03.21
partia: 7/03/21

CE

Izolacja wodochronna
dachów. Do izolacji
przeciwwilgociowej
budynków łącznie z
wyrobami do izolacji
przeciwwodnej części
podziemnych.

Membrany

TES Sp. z o.o.,
Niwki Daleszyckie,
26 - 021 Daleszyce,

EN 13707:2004
+A2:2009
EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

Sprawozdanie nr 81/21/148/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż
(spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

69 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 12, długość 1890 mm. Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Oznaczenie typu wyrobu: stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
Brak danych

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 35/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

68 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu Ø 10, długość 3500 mm.
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana. Oznaczenie typu wyrobu: stal żebrowana B500SP – pręty klasa C

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
Brak danych

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 34/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

67 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny skalnej VENTIROCK F PLUS, grubość 200mm, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RW-CEE-0184

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
10 : 16 8
CZ01BOH2LINE120201207

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie nr 105/T/2021

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

PN-EN 1609:2013-07

66 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9 02-676 Warszawa

Laboratorium Badawcze
ul Kupiecka 4,
03-042 Warszawa

 

Element murowy
z ABK,
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
H+H Gold Płytka 4,0-700 Pu

data produkcji:
09.12. 2020 zmiana 21 : 11
Zakład Puławy

CE

wg DWU:
w ścianach murowanych, słupach
i ścianach działowych (ściany konstrukcyjne i niekonstrukcyjne, wewnętrzne, zewnętrzne z osłoniętą
powierzchnią licową, łącznie ze ścianami jednowarstwowy, szczelinowymi, działowymi, oporowymi i ścianami piwnic w tym ściany przeznaczone do ochrony ogniowej, izolacji cieplnej
i akustycznej)

Wyroby do wznoszenia murów

H+H Polska
Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

EN 771-4:2011+A1:2015

Stabilność wymiarowa: rozszerzalność/
skurcz pod wpływem wilgoci
(spełnia)

 

PN-EN 680:2008

Sprawozdanie z badań nr 20/K/WT/2021

Wytrzymałość na ściskanie:
- średnia
(spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN 772-13:2001

65 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
grubości 150mm, Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM

Zakład produkcyjny:
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82,
96-106 Skierniewice

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
Zakład/Partia:
2/ 11/01/21 19:54

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Austrotherm
Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1,
32-600 Oświęcim

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 214/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

64 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

ROOFROCK 30E, płyt ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej

Grubość 150mm
Data produkcji: 18.02.2021 r.
PL02MAL5LINE220210218

CE

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14,
66-131 Cigacice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 164/T/2021

POIiŚ

Przepuszczalność wody:

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

63 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Płytki ceramiczne NATURSTONE GRYS REK MAT. 29,8X29,8 G.1
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 5902610547201)

Oznaczenie serii/partii produkcyjnej:
19-05-2020 14.56.30

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, włączając schody, w budynkach oraz zakładach przemysłowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Ceramika Paradyż
Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

EN 14411:2012

Siła łamiąca
(spełnia)

PN-EN ISO 10545-4:2019-04

Sprawozdanie z badań Nr 107/P/LB/2021

POIiŚ

62 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych,
Laboratorium Materiałów Budowlanych

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Klej do płytek ATLAS GEOFLEX (2019)

Data i godzina produkcji oraz literowe oznaczenie zakładu produkcyjnego:
(Z3 2021.02.20 19:33).

CE

Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

Atlas sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr LZM00-01328/21/Z00NZM

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

61 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Laboratorium Badawcze
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana;
Pręt żebrowany do zbrojenia betonu ø12, długość 12,0m; Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Stal żebrowana B500SP - pręty klasa C

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:
BUDIMEX S.A.
S19 odc. C, Kamień-Sokołów
Zam. 17, 43 WD, Rys.17,
Nr wytopu 581233

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Spajalna stal zbrojeniowa gatunku B500SP, stosowana do zbrojenia konstrukcji betonowych.

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 29/K/WT/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

60 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej ISOFAS gr. 120 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ISOFAS d=120-200mm MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji: 02.06.2020 r.

CE

Do izolacji cieplnej. Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień.

Wyroby do izolacji cieplnej

ISOROC POLSKA S.A.,
ul. Leśna 30
13-100 Nidzica

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

 PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 153/T/2021

59 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

STYROPIAN EURO AQUA dN = 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STYROPIAN EURO AQUA EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-TR115-WL(T)4,5

Oznaczenie partii:
22.05.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Eurotherm Systems Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Józefa Piłsudskiego 64,
33-300 Nowy Sącz

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 186/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

58 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik ALATUS WE – Wenus, szerokość 550 mm, WE-12/50, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ALATUS – WENUS)

oznaczenie partii:
brak elementów identyfikujących

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Do instalacji centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

TERMIX Spółka Jawna, Kozub B. Świniarsko 17,
33-395 Chełmiec

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 16/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

57 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, (C2TE) o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: GREINPLAST P30LD.

Data produkcji: 29.10.2020 r. Numer partii produkcyjnej: 29.10.20 LMT2/11/17:11:26

CE

Klej do płytek cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie,
z wydłużonym czasem otwartym, (C2TE), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Kleje budowlane

Greinplast
Sp. z o.o.,
36-007 Krasne 512 B

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr 10/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

56 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe GOLD dach-podłoga, gr. 60mm [niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GOLD dach-podłoga EPS 100 EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2]

Identyfikator wyrobu 4/21 M
Data produkcji:
2021-01-14

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Termo Organika
Sp. z o.o.,
ul. B. Prusa 33,
30-117 Kraków, Polska

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 128/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

55 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa MAC-Ł DDI

Nazwa handlowa (CEGŁA 80 mm), kolor (SZARY),

data produkcji
(2021-03-23) oraz numer linii produkcyjnej (I)
i linii pakującej (II)

Zakład produkcyjny w Łomży

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz,
Al. J. Piłsudskiego 117A,
18-400 Łomża

PN - EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik F

Sprawozdanie nr 145/BR/2021

POIiŚ

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie
(spełnia)

PN EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005
/AC:2007
Załącznik I

54 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 140 (TYP EPS S)
EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 140 mm

Zakład prod.:
Adamowice,
ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 09.04.2018 r.

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Knauf Industries Polska Sp. z o. o.,
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 158/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

53 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE EPS P 100 038 HYDRO STOP/39251120
EPS EN 13163 T(3)-L(3)-W(3)-Sb(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)5 grubość 100 mm

Data produkcji:
17:16 30.11.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

SONAROL Sp. J. NAJDA
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 156/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

52 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Stal do zbrojenia
betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP.
Pręty i walcówka
żebrowana (typ
wyrobu: stal żebrowana B500SP – pręty klasa C) o
średnicy ø20

Świadectwo odbioru
3.1 nr 83311047
584858E135 z dnia
7 stycznia 2021 r.,
nr wytopu: 584858

znak budowlany

Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CMC Poland
Sp. z o.o.,
ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 50/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

51 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Kostka brukowa Holland maszynowy „8" szara

R 08 HOLMZ

Nr partii: 200725C28A4

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Budowa nawierzchni zewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

ZPB Kaczmarek Budownictwo
Sp. z o.o. Foluszowa 108a
65-786
Zielona Góra

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 165/BR/2021

POIiŚ

50 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy płytowy PURMO 600x600 C22

F062206006010300
R205012

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: Instalacje grzewcze
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Rettig ICC bv, Australiëlaan 6,
6199 AA
Maastricht-Airport

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 20/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

49 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe HYDROSTOP EPS P-100
EPS-EN 13163 -T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)8
Data produkcji: 22.01.2021

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

DOM-STYR
Z. Igies
i Wspólnicy Sp. J., ul. Martyniaków 8
43-603 Jaworzno

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 67/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

48 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Biały Cement CEM I 52,5 R - SR5

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: 10-2021 20425 08:35 ZM 1K

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Aalborg Portland A/S
Rordalsvej 44,
DK-9220 Aalborg, Dania

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 0912A/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

47 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej PETRAVENT-V gr. 50 mm
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAVENT-V-MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji:
2020.11.27
Numer serii: 2020.11.27K

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego

Wyroby do izolacji cieplnej

Petralana S.A.,
ul. Mazowiecka 11,
40-732 Katowice

EN 13162:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 90/T/2021


Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)

 

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

46 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
41-800 Zabrze

Klej do płytek
KLEIB C11
TYP C2TES1

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
05.02.21 10:21

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wykończenie wewnętrzne
i zewnętrzne podłogowe
lub ścienne

Kleje budowlane

KLEIB Sp. z o.o.
Pikutkowo 43,
87-880
Brześć Kujawski

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie nr EKW/WINB/16/3/134/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

45 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy
Power, H-500,
10-cio elementowy, biały

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
index: G.POW
Rok prod. 2019

CE

W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

HYDROLAND
Chorobik Gawęda Malec Wojtycza
Spółka Jawna,
Jawornik 658,
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 18/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

44 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Wysokoelastyczny klej żelowy ATLAS GEOFLEX

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS GEOFLEX (2019)

Data produkcji badanej próbki wyrobu budowlanego:
29.09.2020 r.

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS
Sp. z o. o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:
2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 05/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 281 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

43 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania WGWTB065050
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu:
WARP T BOLD

Data produkcji:
2020-08-27

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

TERMA Sp. z o.o.,
Czaple 100,
80-298 Gdańsk

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

42 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Tynk cementowo-wapienny Caparol Interior

Data produkcji: 15.10.2020

Oznaczenie partii:
15.10.2020-606538

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Caparol Polska
Sp. z o.o.,
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa

EN 998-1:2016

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/111/21

41 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany, walcowany na gorąco B500SP o podwyższonej ciągliwości fi 32

Wytop: 234277

Świadectwo odbioru: 10805.07/2021

znak budowlany

Zgodnie KDWU:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 132
01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 38/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

40 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Mata izolacyjna z wełny mineralnej SILVER 39, grubość 100 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Zakład produkcyjny:
URSA Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Oznaczenie partii:
2020-08-06 06:00 286 4

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+
A1:2015
(PN-EN 13162+A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 36/T/2021

39 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Klej do płytek Sopro No. 1 400 pro

ozn. partii/serii:
04.12.2020#2 17:18 Nr OP.02827 N
Kod EAN: 4 005734 400221

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny, przeznaczony do mocowania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach, podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Sopro Polska
Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/10/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

38 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KZW 700 - GP - CS III - EN 998-1
KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM KZW 700

Oznaczenie partii/serii: 05.10.2020

CE

Ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Zewnętrzne ściany murowane, stropy i słupy.

Wyroby do wznoszenia murów

KNAUF Sp. z o.o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/136/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

37 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

K 600 - GP –
CS III - EN 998-1
KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI K 600

Oznaczenie partii/serii: 13.10.2020

CE

Ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Zewnętrzne ściany murowane, stropy i słupy.

Wyroby do wznoszenia murów

KNAUF Sp. z o.o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/135/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

36 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

KS 300 - GP –
CS IV - EN 998-1
KLEJ DO STYROPIANU
KS 300

Oznaczenie partii/serii: 15.10.2020

CE

Ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Zewnętrzne ściany murowane, stropy i słupy.

Wyroby do wznoszenia murów

KNAUF Sp. z o.o.,
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/134/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

35 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręt żebrowany do zbrojenia betonu CELSTAL B500SP
fi 25

Wytop: HO567056

Świadectwo odbioru: 235374116

znak budowlany

Zgodnie KDWU:
pręty są przeznaczone do zbrojenia konstrukcji betonowych

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

CELSA
HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Św.

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 28/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Przyczepność – minimalne wymagane pole powierzchni żeber
(Minimalny współczynnik użebrowania fR)
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

34 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

Klej Wysokoelastyczny Odkształcalny ATLAS PLUS MEGA (2019)

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:

Z3 2020.07.22 04:50
347898-*-*00179

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o. o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/3/2/41/2021/2

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

33 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

EN 197-1-CEM IV/B (V) 32,5 R (MX)
CEMENT POWSZECHNEGO UŻYTKU
MAX 32,5 R

Data produkcji: 01.12. 2020

CE

Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Włodar Trade Wiesław Włodarczyk Sp. Jawna

ul. Gminna 42
42-200 Częstochowa

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 0919B/III/2021

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

32 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o.,
Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice

Cement
błyskawiczny
(opatrzony
niepowtarzalnym
kodem
identyfikacyjnym
typu wyrobu:
cement portlandzki
EN 197-1 CEM I 42,5 R)

Data produkcji:
24:01:21

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Cementownia
„Odra" S.A.,
ul. Budowlanych 9,
45-005 Opole

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie z badań nr 1400/III/2021

POIiŚ

Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

PN-EN 196-3:2016-12

PN- EN 196-2:2013-11

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN- EN 196-2:2013-11

31 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Chemia Budowlana
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy do płytek
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BIOFLEX

Oznaczenie partii:
20210118
KPA 218

CE

wg DWU:
Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Kerakoll Polska
Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 08/2021

POIiŚ

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

30 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Grupa Badawcza Betony,
Zaprawy i Kruszywa
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin SA -CB 0.1/1

Data produkcji 08.02.2021 13:02 ODZ P4 3364

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin, typu T, wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

SOLBET Sp. z o. o., ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/181/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

29 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa tynkarska ATLAS (2019)

oznaczenie partii:
LD 1 2020.09.08 18:30
355244-*-* 002137

CE

wg DWU:
Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105,
91-222 Łódź

EN 998-1:2016
(PN-EN 998-1:2016-12)

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/80/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

28 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk


Mata izolacyjna z wełny mineralnej PLATINUM 32, grubość 150 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Zakład produkcyjny:
URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Oznaczenie partii:
2020-09-13 22:33 193 2

 

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

URSA Polska
Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza

EN 13162:2012+
A1:2015
(PN-EN 13162+A1:2015-04)

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie nr 35/T/2021

27 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Techniki Górniczej „KOMAG" Laboratorium Badań
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice

Pręty żebrowane,
walcowane na
gorąco ze stali
B500SP o
podwyższonej
ciągliwości, stal klasy
C o średnicy ø16

Świadectwo odbioru
3.1
nr 22546.04/2020
z dnia 7 grudnia
2020 r .

znak budowlany

wg. krajowej deklaracji właściwości użytkowych:
Do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o.,
ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa

PN-H-93220:2018-02

Granica plastyczności
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Sprawozdanie nr 22/DLB/2021

POIiŚ

Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności (spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile
(spełnia)

PN-EN ISO 6892-1:2016-09
Metoda B
PN-EN ISO 15630-1:2019-4

26 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa cienkowarstwowa ZC-1

Data produkcji 08.12.2020 r.
Zakład produkcyjny nr 3

CE

wg DWU:

w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

FRANSPOL Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/151/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

25 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska BAUMIT MPA 35

Oznaczenie partii:
2020.09.26 PO

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - na ściany, stropy i słupy.

Wyroby do wznoszenia murów

Baumit Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/152/21

POIiŚ

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ATLAS KLEJ DO ŁAZIENKI I KUCHNI (2019)

Oznaczenie partii:
Nr partii 23
2020.12.17

CE

wg DWU:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.

Kleje budowlane

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr 03/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

23 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa, biała

06.11.2020-61310B

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

CAPAROL POLSKA
Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa

PN-EN
998-1:2016-12
(EN
998-1:2016)

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie nr SB/147/21

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

22 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie BIAŁYM 0.1, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SA-CB 0.1

oznaczenie partii:
ODZ P4 648,
data produkcji:
16.11.2020

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Zaprawa murarska do cienkich spoin typu (T), wg projektu, do ścian murowanych, słupów i ścian działowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.

Wyroby do wznoszenia murów

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71,
86-050 Solec Kujawski

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/81/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

21 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna PRAXA 0,20

Nr partii: 1123
Data produkcji: 14.11.2020
Zakład nr 9
Zmiana produkcyjna: 3
Ean: 5 907516 987441

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

Selena S.A.
ul. Wyścigowa 56E
53-012 Wrocław

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 125/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie:

- wzdłuż
(spełnia)

- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

20 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa murarska POZMUR 115

Oznaczenie partii:
UJAZD 13.10.20 18:09 PAP22

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G).
Do stosowania
na ściany murowe, słupy i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/144/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

19 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT
Sp. z o.o.,
ul. Jana Kasprowicza 5, 41-800 Zabrze

KLEJ DO PŁYTEK F-300, Wysokoelastyczny Odkształcalny Mrozoodporny

Zakład produkcyjny nr 3,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 54,
26-332 Sławno

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
ZS 19.08.20 19:01

CE

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, C2TES1, do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Franspol Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10,
62-510 Konin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona jako:
przyczepność początkowa
(spełnia)

 

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr EKW/WINB/3/2/42/2021

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

18 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Jakuba Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Folia IZO-V 0,20mm

Nr partii: 216
Data produkcji: 20.02.2021
Zmiana produkcyjna: 2
Ean: 5 902385 270861

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A
wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Typ A

Membrany

WARTER Polymers
Sp. z o.o.
ul. Koralowa 60
02-967 Warszawa

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06) EN 14909:2012
(PN-EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 117/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– wzdłuż
(spełnia)

- Wytrzymałość na rozciąganie - Maksymalna siła rozciągająca– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Wytrzymałość złącza – odporność na ścinanie
Zakład podłużny
(spełnia)
Zakład poprzeczny
(spełnia)

 

PN-EN 12317-2:2010

17 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Weber zaprawa murarska 03/18

Oznaczenie partii:
data produkcji 10.12.2020
nr op. 00355GK

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do murowania ścian, słupów i ścianek działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16 44 – 100 Gliwice

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/112/21

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

16 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa tynkarska POZTYNK 560

Oznaczenie partii:
UJAZD 18.01.21 17:51 PAP22

CE

wg DWU:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowe, sufity, słupy, ściany i ściany działowe

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/145/21

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

 

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005

15 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe grubości 100mm KNAUF Therm Pro Fasada/Dach/Podłoga
EPS 70 λ 38 dN 100 (TYP EPS 70)
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Zakład produkcyjny: KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej:
20/11/2020 19:06:24 4082

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Knauf Industries Polska Sp. z o. o., Adamowice
ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 21/T/2021

POIiŚ

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

14 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Folia paroizolacyjna DIALL 0,2 +/-40%
Typ A (20 m2/0,2mm)

ozn. partii/serii:
1 59 01 2021
Kod EAN: 5 908305 622321,
data produkcji: 01 2021

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Elastyczny wyrób
do regulacji przenikania pary wodnej

Membrany

CB S.A.
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrząstowice

EN 13984:2013
(PN-EN 13984:2013-06)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 96/H/2021

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
- wydłużenie wzdłuż
(spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie poprzek
(spełnia)

PN-EN
12311-2:2013-07
Metoda A

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

13 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80 038 DACH/PODŁOGA POLYPOR
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2

Data produkcji: 11.09.2020

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

"ENERPOR"
Sp. z o.o.,
ul. Kolberga 11 25-620 Kielce

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 65/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

12 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

PSB zaprawa murarska

Oznaczenie partii: UJAZD 09.12.20 20:48 PAP22
Miejsce produkcji:
ul. 11-go Listopada 29, 97-225 Ujazd

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

Wyroby do wznoszenia murów

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2020-04

Sprawozdanie nr SB/82/21

POIiŚ

Absorpcja wody
(spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

11 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy drabinkowy zaokrąglony blyss wys. 1100 x szer. 600 x gł. 56 mm 3663602844716

ozn. serii/partii
20 W 49

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011VM Amsterdam The Netherlands

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 10/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5

10 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS 80 Strong Super 001 gr. 50 mm
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS 80 Strong Super 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5,
data produkcji: 09.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 61/T/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 156 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

9 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 040 Fasada 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 040 Fasada 001 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
data produkcji: 22.06.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+
A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 59/T/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 154 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

8 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 gr. 100 mm o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Płyty styropianowe Styropian STB EPS S 033 Styrgraf 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
Data produkcji: 22.04.2020 r.

CE

Izolacja cieplna
w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, Cięciwa,
05-200 Wołomin

EN 13163:2012+A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 60/T/2021

Próbka kontrolna. Badanie próbki wyrobu pod nr 153 w wykazie wyników badań z 2020 r.

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle
do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07
Metoda B

PN-EN 1607:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 80 038 DACH/PODŁOGA POLYPOR
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS 80 038 DACH/ PODŁOGA POLYPOR EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2,
grubość 20 mm

Data produkcji:
28.11.2020
Nr partii: 272-1A

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

„ENERPOR"
Sp. z o.o.
ul. Kolberga 11 25-620 Kielce

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 66/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

6 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA PLUS EPS S 040 EPS EN 13163 -T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100 -DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 grubość 100 mm

Data produkcji:
2021-01-25
Zmiana 1

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

KRASBUD Krasowski
Sp. Jawna

ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 37/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych
(spełnia)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN
1607:2013-07

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

 

5 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Dach/Podłoga EPS 70-038
EPS EN 13163 -
T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115 –CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2 grubość 20 mm

Data produkcji:
2020-12-08
Zmiana 2

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

KRASBUD Krasowski
Sp. Jawna

ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

EN 13163:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 38/T/2021

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07(metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu
(spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

4 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa do izolacji wodochronnej dachów
ICOPAL Top PYE PV250
S 5,2s Szybki Profil SBS

Data produkcji:
09.10.2020
nr partii:
L1 / 09/10/2020

CE

Izolacja wodochronna dachów

Membrany

BMI Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)
Wydłużenie
– wzdłuż
(spełnia)
– w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 21/21/26/P-1

Wodoszczelność
(spełnia)

 

PN-EN 1928:2002 metoda A

Giętkość w niskiej temperaturze
(nie spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

3 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych ul. Jakuba Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, MIDA TOP PV250 S5

Ean 4 620008 309194
Data produkcji: 20.07.20
Zmiana: 2
Partia: 30 133

CE

Według DWU:
a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień.
b) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego.
c) Izolacja wodochronna dachów.

 

Membrany

Technonicol Voskresensk, Ltd. Promploschadka, 5V, 140204 Voskresensk Federacja Rosyjska

Upoważniony przedstawiciel:
TechnoNICOL
Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,
05-500 Piaseczno Polska

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:
2012)

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż
(spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie nr 39/H/2021

Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż
(spełnia)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- w poprzek
(spełnia)

 

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 metoda A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

2 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Laboratorium Badawcze
Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

Prefabrykowana betonowa kostka brukowa IBF HOLLAND gr. 8cm, kolor: czerwony

Data produkcji: 15.05.2020 r

CE

Do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kołowego oraz ciągów ruchu pieszego jako pokrycia nawierzchni zewnętrznych, wewnętrznych i elementy pokrycia dachowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

IBF Polska
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 10/K/WT/2021

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 248 w wykazie wyników badań z 2020 r.

POIiŚ

1 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Pion Użytkowania Energii,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy K22, 600x600,
UG-91-606

ozn. serii/partii produkcyjnej:
12.06.2020 10:26:05,
kod kreskowy:
5 907798 797127

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
W instalacjach grzewczych
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

INVENA S.A.
ul. Grabskiego 3
75-209 Koszalin

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
Nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 08/21/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p.4.5