Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Powrót
Próbki dla roku:
Liczba znalezionych rekordów: 76
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany * Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
77 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Zakład Badawczo-Analityczny Laboratorium Badań Wytrzymałościowych ul. Chorzowska 50A 44-100 Gliwice.

 

Rura kanalizacji wewnętrznej PVC/HT-S 110x2,6 dł. 1 m.

znak budowlany

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Producent: Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43,
64-320 Buk

ITB-KOT-2018/0573 wydanie1

Cechy geometryczne:
(spełnia)

PN-EN ISO 3126:2006

Sprawozdanie nr 67/2019

Skurcz wzdłużny (spełnia)

PN-EN ISO 2505:2006

Odporność na uderzenia (spełnia)

PN-EN ISO 3127:2017-12

Szczelność połączeń
(spełnia)

PN-EN ISO 13254:2017-11

76 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

EPS FASADA EKO STANDARD (80mm)

Miejsce produkcji: brak informacji;
Oznaczenie partii/serii: brak inforamcji;
Rok produkcji: brak informacji;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent Styropianu KOLGROST
J. Grochowski,
K. Kolasa,
Z. Kolasa
Spółka Jawna Dąbrówka Mała 31 95-060 Brzeziny

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 219/T/2019

75 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Zakład Mostów
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów TM-1

Zakład Geotechniki
Laboratorium Geotechniki
TG-1

Izolacje wodochronne
w arkuszach, papowe, polimeroasfaltowe do pomostów SELENA MOST ROAD-RT20 S50
Papa o wymiarach
8,0 m x 1 m x 5,0 mm

Data produkcji: 2018.10.02
Zmiana: I/A

znak budowlany

Wg krajowej deklaracji właściwości użytkowych: Do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych i sprężonych drogowych i kolejowych obiektach mostowych. Izolację można układać na innych obiektach komunikacyjnych, w tym na budowlach podziemnych

Membrany

Producent:
„Izolacja Matizol"
Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 32
38-300 Gorlice

IBDiM nr AT/2006-02-1987/4

Siła zrywająca przy rozciąganiu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Sprawozdanie z badań nr 56/TG-1/TM-1/01/2019

Sprawozdanie z badań nr TM-1/09/19

Wydłużenie przy zerwaniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

PN-EN
12311-1:2001

Siła zrywająca przy rozdzieraniu:
- w poprzek arkusza
(spełnia)
- wzdłuż arkusza
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/4:2013

Siła zrywająca styki arkuszy papy
(spełnia)

Procedura Badawcza IBDiM nr
PB/TM-1/9:2013

Przesiąkliwość
(spełnia)

Badanie wykonane przez Jednostkę Oceny Technicznej wg Procedury Badawczej IBDiM nr
PB/TM-1/3:2005

Nasiąkliwość
(spełnia)

PN-B-04615:1990

Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off"
(spełnia)

Procedura Badawcza
IBDiM nr
PB-TM-1/5:2016

Odporność na działanie podwyższonej temperatury
(spełnia)

PN-B-04615:1990

74 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AUSTROTHERM EPS FASSADA PREMIUM gr. 100 mm

Zakład produkcyjny: Austrotherm
Sp. z o.o.
Zakład II:
ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
Data prod.
26.04.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
Austrotherm
Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 223/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

73 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik Stalowy Altech Premium 600/11/700
H6R NB46 K A

CE

Grzejnik stalowy do stosowania
w wodnych instalacjach CO

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Saint - Gobain Polska
Sp. z o.o.
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

 

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 12/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

 

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

 

72 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

Data produkcji 02/03/2019

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Cementownia Kraków- Nowa Huta Sp. z o.o.
ul. Cementowa 2, 31-983 Kraków

EN 197-1:2011

Skład i składniki
(spełnia)

CEN TR 196-4:2007

Sprawozdanie nr 868/19

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Czas wiązania (spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p. 6

Stałość objętości:

- rozszerzalność (spełnia)

- zawartość SO3
(spełnia)

 

PN-EN 196-3:2016 p.7

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.4.2

Zawartość chlorków
(spełnia)

 

PN- EN 196-2:2013-11
p. 4.5.16

71 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 21 lok. 2
58-300 Wałbrzych

Okno dwuskrzydłowe o wymiarach 1465 x 1435 mm
2019-15973-1-1 PERFECTHERM - PROSTE

Zakład prod.:
Fabryka Okien
ul. Polna 27
18-420 Jedwabne

CE

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent: SONAROL
Spółka jawna Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

PN-EN 14351-1+A2:2016
EN 14351-1:2006+A2:2016

Przepuszczalność powietrza
(spełnia)

 

PN-EN 1026:2016

Sprawozdanie nr MLTB-2019-01-WINB-PODL

Wodoszczelność
(nie spełnia)

PN-EN 1027:2016

Odporność na obciążenie wiatrem
(spełnia)

 

PN-EN 12211:2016

70 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Laboratorium Centralne
ul. Drzonków -Cisowa 7,
66-004 Zielona Góra

Betonowa kostka brukowa klasyczna 01/KOS/1/2017
Cegła HOLLAND - 80 mm

CE

Do zastosowań zewnętrznych i do wykończenia dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: ZIEL-BRUK
Sp. z o.o., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1338:2005/AC:
2007
(EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:
2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. F

Sprawozdanie z badań nr 19-02-26-01-WINB-GW

Trwałość - nasiąkliwość (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007 zał. E

69 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Obrzeże betonowe szare o wymiarach 1000 x 200 x 60 mm

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.06

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007
(EN 1340:2003
EN 1340:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 1340:2004+
AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 177/BR/2019

68 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Institut Pro Testování a Certifikaci, a. s.
třída Tomáše Bati 299, Louky,
763 02 Zlín, Czech Republic

Papa Icopal Baza PYE PV250 S 4.0s Szybki Profil SBS

Data produkcji: 14.09.2017 r., 04:13

CE

Izolacja wodochronna dachów/ izolacja wodochronna dachów podlegająca reakcji na ogień

Membrany

Producent:
Icopal sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004+A2:2009

Wodoszczelność (nie spełnia)

PN-EN 1928

Sprawozdanie nr 412503184-01

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 293 w wykazie wyników badań z 2017 r.

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy rozciąganiu w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-1

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1

Giętkość w niskiej temperaturze (-5 °C) (nie spełnia)

PN-EN 1109

Reakcja na ogień (spełnia)

PN-EN ISO 11925-2

67 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

KLEJ DO PŁYTEK ZWYKŁY CZ-01 (CERAMIK CZ-01)

Oznaczenie partii/serii: 08.01.19;

CE

KLEJENIE PŁYTEK WEWNĄTRZ

Kleje budowlane

Producent: ARSANIT
Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

66 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa DI cegła 60 mm szara

Zakład produkcyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz
Zakład produkcyjny w Zabrowie.
ul. Białostocka 63C
18-300 Zambrów
Data prod.
2019.04.08

CE

Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz.
Al. Józefa Piłsudskiego 40
18-400 Łomża

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 176/BR/2019

65 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Hydrofobowe płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody WODOSTYR SUPER EPS 100, grubość 80 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (według DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 13/CPR/16 z dnia 18.10.2016r. wydanie 2): WODOSTYR SUPER 100 EPS-EN 13163-T2-L3-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)2;

Zakład produkcyjny
w Chmielowie
ul. Chemiczna 18,
39-442 Chmielów
oznaczenie partii:
Zmiana I, Data prod 26.IX.18

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
IZOLBEX
Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9,
09-500 Gostynin

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 147/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 12087:2013-07
metoda 2A

64 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Oddział Zamiejscowy
w Katowicach
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej HYDROFOL

5 903240 017355
2018-07-21
(50mb x 0,40m)

CE

Według DWU: Folia wytłaczana HDPE do poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Membrany

Producent: PLAST MASTER Teresa i Ryszard Sudoł
ul. Polna 4b
37-100 Łańcut

EN 14909:2012
(PN-EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 9/19/21/F-1

Trwałość:

Po sztucznym starzeniu (spełnia)

Po działaniu alkaliów
(spełnia)

PN-EN 1296:2002

PN-EN 1928:2002 Metoda A

PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 Metoda A

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05
Metoda A
Metoda B

Odporność na zginanie w niskiej temperaturze
(-30ºC)
(spełnia)

PN-EN 495-5:2013-07

63 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV11 600 x 1000 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C11 600 x 1000
Grzejnik stalowy panelowy V11 600 x 1000
kod kreskowy: 5901171184382

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

62 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600 x 600 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 600x600
Grzejnik stalowy panelowy V22 600x600
kod kreskowy: 5901171184481

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

61 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Techniki Okrętowej S.A

Laboratorium Badań Ogniowych
ul. Szczecińska 65
80-392 Gdańsk,

Drzwi przeciwpożarowe systemu ASP 80 FIRE +

rok produkcji:
2018

znak budowlany

do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne

Drzwi, okna i wyroby związane

Producent:
Royal Team Plus Sp. z o.o. ul. Leśna 2D,
32-500 Chrzanów

ITB-KOT-2017/0272 wydanie 1

Odporność ogniowa
(spełnia)

PN-EN 1634-1+A1:2018-03

PN-EN 1363-1:2012
PN-EN 1363-1:2012 /Ap1:2015-12

Sprawozdanie nr 8-881-03-222/S/1

60 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Stalowy grzejnik panelowy TYP-22 o wymiarach 600 x 800 mm

Rok produkcji: 2018

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:

P.P.H.U. DIAMOND
Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 31
31-510 Kraków

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie Nr 04/19/GUNB

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 266 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

59 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań
i Certyfikacji
w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PODŁOGA-DACH, grubość 40 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
(według Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 04/2014/2017 z dnia 26.06.2017r.):
EPS 038 PODŁOGA-DACH EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P30-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Oznaczenie partii: 8.11.18/14:02/103

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
EUROSTYR Serafin Spółka Jawna
ul. Polna 2,
37-100 Łańcut

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 148/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

58 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach

Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"

Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

płyty styropianowe EGOMIX EPS 040 FASADA
gr. 100 mm
EPS - EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100

Data produkcji: 19.11.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: POLYFORM
s.r.o.,
Terezie Vansovej 10,
0650 03 Podolinec, Republika Słowacka

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 15/19/27/M-1

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

57 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów, Zapraw
i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Podkład podłogowy AXTON Szybki Beton B-30

Partia:
UJAZD 10
(wydruk daty produkcji nieczytelny)

CE

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: KREISEL Technika Budowlana
Sp. z o.o..
ul. Szarych Szeregów 23,
60-462 Poznań

PN-EN 13813:2003
(EN 13813:2002)

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

Sprawozdanie nr SB/163/19

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 13892-2:2004

56 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800 EQUATION o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy C22 550 x 800
kod kreskowy: 5901171184436

CE

Montaż w systemach grzewczych budynków

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: Leroy-Merlin Polska Sp. z o. o.,
ul. Targowa 72
03-734 Warszawa,

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)


Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

55 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Retto model RET-50/110 o wymiarach 540x1072 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RETTO

Data produkcji: 01.03.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.3/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

54 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x1190 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/120C34

Data produkcji: 26.02.2019 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.2/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

53 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania Pop Star o wymiarach 500x875 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POPS-50/90C34

Data produkcji: 08.11.2018 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy
Spółka Jawna,
Nowa Wieś k/Włocławka,
ul. Jana Pawła II 12 A, 87-853 Kruszyn

EN 442-1:2014
(PN-EN 442-1:2015)

Nominalna moc cieplna:

- nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
- nominalna moc cieplna Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 13.1/19/WINB

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 + Ap1:2018-05 p. 5.6

51 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 200-036 DACH-PODŁOGA–PARKING, gr. 200 mm
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GENDERKA/WSC/01/W200

Data produkcji: 22.11.2018

opakowanie 0,3 m3 (3 płyty o wymiarach 1000x500x200 mm)

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent:
GENDERKA
Sp. z o.o.,
ul. Raczkowskiego 1,
85-862 Bydgoszcz

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 168/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN
12089:2013-07
Metoda B

50 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Folia kubełkowa VENTFOL POWER 850 V o wymiarach:
dł. 20 mb, szer. 3,0 m, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: VENTFOL POWER 850 V (według Deklaracji Własciwosci Użytkowych nr PM5V/V/2013 wersja 1 z dnia 9.10.2017 r.)

Data produkcji:
2018-11-26

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Folia HDPE wytłaczana do izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej ścian fundamentów, podłóg i pod podłogami, stropów, stropodachów oraz do izolacji przeciwwilgociowej w inżynierii lądowej z funkcją rozdzielania i drenażu PN-EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

Membrany

Producent:
Plast Master Teresa i Ryszard Sudoł ul. Polna 4b,
37-100 Łańcut

EN 13967:2012
(PN-EN 13967:2012)

Wodoszczelność (2kPa/24h) (spełnia)

PN-EN 1928:2002
(metoda A)

Sprawozdanie nr 163/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:

-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)

-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(nie spełnia)

PN-EN 12311-2:2013-07
(metoda A)

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż
(nie spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2007
(metoda A)

Odporność obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2002
(metoda B)

49 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa wyrównująca extra BUILDFIX
szara

03.10.18 GL1 00737

CE

wg DWU:
Zaprawa tynkarska według projektu, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), której podstawą jest spoiwo nieorganiczne, przewidziana do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego na ścianach, sufitach, słupach i ścianach działowych.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Mapei Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa
Eiffel'a 14
44-109 Gliwice

EN 998-1:2016

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Sprawozdanie nr SB/141/19

Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Przepuszczalność pary wodnej
(współczynnik przepuszczalności pary wodnej)
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/
A1:2005
Metoda A i B

48 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Zaprawa murarska klasa M10, typ T

23.10.2018 - 171015004

CE

wg DWU:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte zakresem normy.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II" Sp. z o.o.
ul. Górnicza 7
39-400 Tarnobrzeg

EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/138/19

Sprawozdanie z badań nr 378/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Zawartość chlorków
(spełnia)

PN-EN 1015-17:2002
PN-EN
1015-17:2002/A1:2005

47 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

weber zaprawa murarsko tynkarska 02/15

Data ważności:
28.09.2019 r.

Partia:
28.09.2018 nr op. 01339 GK

Zakład produkcyjny:
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria

CE

wg DWU:
Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz i na zewnątrz. Do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Typ i klasa:
GP – CS IV - W 0

Wyroby do wznoszenia murów

Producent wyrobu:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

EN 998-1:2010
EN 998-2:2010

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie nr SB/137/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

46 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe EPS 038 PREMIUM DACH/PODŁOGA
/15190219
gr. 180mm,

krawędzie gładkie data produkcji
12:23 21.02.2019
Zakład produkcji styropianu
ul. Ostródzka 3,
14-140 Miłomłyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: SONAROL
Sp. J. NAJDA,
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne.

PN-EN 13163 +A2:2016-12
(EN 13163:2012+A2:2016)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 164/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

PN-EN 826:2013-07

45 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe Polmar Fasada Grafit
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 P
typ wyrobu EPS S

data produkcji 13.03.2019;
grubość 100mm, krawędzie proste
zakład prod.
ul. Mickiewicza 56
83-130 Pelplin

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Swisspor Polska Sp. z o.o.,
ul. Kroczymiech 2 32-500 Chrzanów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 166/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)

PN-EN 1607:2013-07

44 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe STYROPIAN STB EPS S 033 STYRGRAF 001 EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Partia: 969

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: STB Koncept
Sp. z o.o.,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 5
Cięciwa,
05-200 Wołomin.

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 129/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 1607:2013-07

43 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

PERFECT- ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK C2TE
CEMENTOWY, O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH, O ZMNIEJSZONYM SPŁYWIE I WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM

Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny nr 60
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

Oznaczenie partii/serii:
03.08.2018 godz.: min..
Rok produkcji: 2018

CE

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach i innych konstrukcjach budowlanych

Kleje budowlane

Producent: QUICK-MIX
Sp. z o.o.,
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

Sprawozdanie z badań nr WINB/05/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008

42 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

KRAWĘŻNIK BETONOWY
KRAWĘŻNIK - OBRZEŻE 6X20X100CM - SZARE - FAZA JEDNOSTRONNA 1-OT-06-000-1_F-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 304,
Nr formy KL-345,
Data produkcji/zmiana 05.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Do wykończenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni do ruchu pieszego i kołowego

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

PN-EN 1340:2004
+AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 5/K/LB/2019

41 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Oddział Ceramiki i Betonów
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

 

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA HOLLAND GR. 6CM - SZARA {N}
1-06-HO-000-3..-CO

Miejsce produkcji:
nr 4, KIELCE
ul. Ściegiennego 240,
25-116 Kielce;
Oznaczenie partii/serii:
Nr serii 0339,
Nr formy K1-155,
Data produkcji/zmiana 29.11.2018/3;
Rok produkcji: 2018;

CE

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: BRUK-BET
Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 4/K/LB/2019

40 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej

ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

ATLAS PLUS klej wysokoelastyczny odkształcalny

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ATLAS PLUS NOWY
C2 TE S1

worek 20 kg,
ozn. partii/serii :
Z3 2018:08:24 21:03 248919 07152

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, odkształcalny C2 TE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.

Kleje budowlane

Producent:
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 7/2019

Próbka kontrolna
Badanie próbki wyrobu pod poz. 352 w wykazie wyników badań z 2018 r.

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie
(spełnia)

PN-EN 1348:2008
pkt 8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

39 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej cementowy o podwyższonych parametrach
H40 BEZ LIMITÓW szary 25 kg

20180713
KPA1 611

Ean:
5 900401 819117

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz

Kleje budowlane

Producent:
Kerakoll Polska
Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgów

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 11/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

38 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Klej do płytek GLAZURNIK
klasa C1

8022452035494 05.09.18 BA1 02626

CE

Według DWU: Klej do płytek, cementowy, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych

Kleje budowlane

Producent: MAPEI Polska
Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14,
44-109 Gliwice

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 5/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

37 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa wierzchniego krycia VILLAS
W-400

Data produkcji: 10/10/2018/ 00:26

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:

a. izolacja wodochronna dachów
b. izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

Membrany

Producent: ICOPAL
Sp. z o.o.,
ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola

EN 13707:2004
+A2:2009

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 6/19/18/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

36 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

Data produkcji 23.10.2018
Zmiana 1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:
Izolacja wodochronna dachu oraz izolacja przeciwwilgociowa

Membrany

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lemar Sp. z o.o.
ul. Skocka 54, Potrzanowo,
62-085 Skoki

EN 13707:2004
+A2:2009

EN 13969: 2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Wodoszczelność (spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie nr 8/19/20/1/P-1

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Odporność na uderzenie
(spełnia)

PN-EN 12691:2018-05 Metoda A

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż
(spełnia)
- w poprzek (spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż
(spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż
(spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

35 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Betonowa kostka brukowa BEHATON 8 cm z Fazą

Data produkcji: 24.11.2018 r.

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Kostka brukowa przeznaczona do pokryć nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego, ruchu kołowego oraz na pokrycia dachowe.

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
PPHU MAR-DOM Marek Kwieciński
ul. Europejska 32
62-500 Konin

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu (spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 015/NL/19

34 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe FASADA GRAFIT EPS S 033 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 gr. 120 mm

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A

Data prod.
07.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 50/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

33 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Elastyczny, szybkowiążący klej do płytek, K6 BŁYSKAWICZNY PLUS 25kg,
C2 FT S1 – EN 12004

30.07.18 ,
nr art. 219447
Zakład produkcyjny
ul. Gipsowa 5,
97-427 Rogowiec

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: „K6" Klej cementowy
o podwyższonych parametrach, szybkowiążący,
o zmniejszonym spływie, odkształcalny do stosowania
w budownictwie

Kleje budowlane

Producent:
Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 10/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

32 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6
(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg. DWU: bl382412kl12)

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Konstrukcje murowe tynkowane lub nietynkowane, konstrukcje murowe przenoszące obciążenia i nieprzenoszące obciążeń w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
BUTRANS- POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań

EN 771-3: 2011+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(nie spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 013/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

31 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

PŁYTY STYROPIANOWE IZOBAU FASADA EPS 70-040 GR.12cm
(IZOBAU FASADA EPS 70-040 EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Miejsce produkcji:
LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

Oznaczenie partii/serii:
nr partii: C595
data produkcji: 26.11.2018;

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: LUBAU Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna,
ul. Bukowińska 24a/83,
02-703 Warszawa;

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

Grubość
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 47/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

30 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy panelowy C 22 600x600

data produkcji:
29.06.2018r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Krosno,
ul. Główna 9A,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

 

PN- EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 06/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02
p. 5.6

29 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe AQUA
EPS 100 – 037,
gr. 150 mm
EPS EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)4

Zakład produkcyjny: KRASBUD Krasowski Sp. j.
18-220 Czyżew
ul. Zarzecze 8A
Data prod.
10.01.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: KRASBUD Krasowski Sp. j.
ul. Zarzecze 8A
18-220 Czyżew

 

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 51/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

 

Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu
(spełnia)

PN-EN 12087:2013-07
Metoda 2A

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

28 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 140 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 140 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 19.12.2018

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 97/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

27 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków


KSK Letnia. Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu

01.06.2018 07:15 ZM2 BIAŁA 58106

Zakład produkcyjny:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

CE

wg Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr QM-260363-T

Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym przeznaczona do ścian murowych, słupów i ścian działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: quick-mix
Sp. z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Sprawozdanie z badań nr SB/122/19


Sprawozdanie z badań nr 439/19

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

26 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Betonów,
Zapraw i Kruszyw

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Zaprawa
murarsko-tynkarska
DuoDur 25 kg

Ean
5 907534 261721

15:14
26/11/18/LO

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G) wg projektu. Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych: wewnątrz i na zewnątrz.
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) wg projektu. Do stosowania na ścianach, stropach i słupach wewnątrz i na zewnątrz

Wyroby do wznoszenia murów

Producent: Baumit
Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław

PN-EN 998-1:2016-12
(EN 998-1:2016)

PN-EN 998-2:2016-12
(EN 998-2:2016)

Przyczepność do podłoża
(spełnia)
Symbol modelu pęknięcia)
(spełnia)

PN-EN 1015-12:2016

Sprawozdanie z badań nr SB/127/19


Sprawozdanie z badań nr 310/19

Absorpcja wody (spełnia)

PN-EN 1015-18:2003

Przepuszczalność pary wodnej
(spełnia)

PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

Wytrzymałość na ściskanie
(spełnia)

PN-EN 1015-11:2001, PN-EN 1015-11:2001/A1: 2007

Zawartość chlorków (spełnia)

PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1: 2005

25 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek fundamentowy 38x24x12

Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej: data produkcji: 11.02.2019 r.

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych:
w ścianach, słupach i ścianach działowych

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
PETRUS Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wielkopolski

EN 771-3:2011
+A1:2015

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 018/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
ALFA FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80
gr 100 mm

Data produkcji:
30/10/2018
nr partii produkcyjnej:
30/10/2018
11:19 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 54/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

23 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
GAMMA PASSIVE FASADA EPS S;
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS60
gr 100 mm

Data produkcji:
25/10/2018
nr partii produkcyjnej:
25/10/2018 OL
Zakład produkcyjny:
YETICO S.A.
ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
YETICO S.A.

ul. Towarowa 17 A
10-416 Olsztyn

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 49/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy
w Katowicach Laboratorium
Materiałów Budowlanych „IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193A
40-157 Katowice

Papa asfaltowa – Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

Data produkcji: 26/11/2017/ 10:46
L1

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

Membrany

Producent wyrobu:
Icopal Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

EN 13969:2004
EN 13969:2004/
A1:2006

Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

Sprawozdanie z badań nr 10/19/22/P-1

Odporność na obciążenie statyczne
(spełnia)

PN-EN 12730:2015-06
Metoda B

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda B

21 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Perfect Elastyczny klej do płytek C2TE

Oznaczenie serii
lub partii produkcyjnej:
61 27.08.2018 09:48
ZM3 (22049) EKP

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Klej do płytek, cementowy
o podwyższonych parametrach,
o zmniejszonym spływie
i wydłużonym czasie otwartym przeznaczony do wykończenia ścian
i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budowli

Kleje budowlane

Producent:
quick-mix sp. z o.o. ul. Nyska 36
57-100 Strzelin

EN 12004:2007+A1:2012
(PN-EN 12004+A1:2012)

Wytrzymałość złącza wyrażona, jako przyczepność początkowa
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.2

Sprawozdanie z badań nr 6/2019

Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.3

Trwałość w warunkach kondycjonowania/
starzenia termicznego wyrażona, jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.4

Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania
(spełnia)

PN-EN 1348:2008 pkt.8.5

20 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy KRAFT,
10 elementowy, kolor biały
(index: G.KRA 70)

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Hydroland
Spółka Jawna

Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(nie spełnia)

PN- EN 442-1:2015-02 +Ap1:2018-05
p. 5.4

Sprawozdanie nr 09/19/WINB

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

19 Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe KNAUF Therm Expert Fasada XTherm λ 32 dN 80 (TYP EPS S)
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR80

grubość 80 mm

Typ EPS S

Zakład prod.: Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

Data Produkcji: 05.03.2019

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:

KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
Adamowice,
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 96/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO 11925-2:2010

18 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

„EPS 100-038"
płyty styropianowe (PS-E)

data produkcji 29.01.19;
grubość 50mm, krawędzie proste

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: „PO-STYR" s.c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutkowski, Starorypin Rządowy 29B,
87-500 Rypin

EN 13163:2012+A1:2015

(PN-EN 13163+
A1:2015-03)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 74/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN 1607:2013-07

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

17 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

Izolacje wodochronne
w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe.

Nazwa handlowa: Papa zgrzewalna SUPERMOST

14186006
L1 / 23/06/2018/ 15:00

znak budowlany

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr 1/P/2018:

Papa zgrzewalna Supermost przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetowych
i sprężonych, drogowych
i kolejowych obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izolację
z papy zgrzewalnej Supermost można układać na innych budowlach komunikacyjnych, w tym
na budowlach poziemnych.

Membrany

Producent: Icopal
Sp. z o.o.
ul. Łaska
169/197,
98-220 Zduńska Wola

IBDiM-KOT-2018/0144

wyd. 1
z dnia 02.05.2018r.

Siła zrywająca przy rozciąganiu:

– wzdłuż arkusza
(spełnia)
– w poprzek arkusza
(spełnia)

Wydłużenie przy zerwaniu
– wzdłuż arkusza
(spełnia)
–w poprzek arkusza
(spełnia)

 

PN-EN 12311-1:2001

Sprawozdanie nr 94/H/2019

 

Grubość arkusza
(spełnia)

PN-EN 1849-1:2002

16 Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Politechnika Łódzka
Katedra Budownictwa Betonowego

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Al. Politechniki 6
90-924 Łódź

Betonowa kostka brukowa gr.8 wzór HOLLAND BEZ FAZY, kolor czarny

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: JADAR/KOSTKA BRUKOWA/8-10/2017/SK)

Data produkcji: 2018-10-16
zakład prod.:
JADAR sp. z o.o.
ul. Witosa 9,
26-640 Skaryszew

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych:

Wyrób betonowy przeznaczony do budowy nawierzchni drogowych oraz na pokrycia dachowe, w tym wykładania nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz (...)

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent:
JADAR
Sp. z o.o.,
ul. Marii Fołtyn 6B,
26-600 Radom

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC:2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC:2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC:2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr 1

15 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe

EPS DACH/PODŁOGA BASIC
EPS –EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2

gr. 50 mm
1000x500 mm

29.01.19 ZM 1

CE

wg Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych
nr DWU/040
/2018:

ThiB Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: Albaterm
Sp. z o.o.
Staw
62-420 Strzałkowo

EN 13163:2012+A2:2016

(PN-EN 13163+
A2:2016-12)

 

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

 

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie nr 48/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(nie spełnia)

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu
(nie spełnia)

 

PN-EN 826:2013-07

14 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Laboratorium CERABUD
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27,
63-700 Krotoszyn

Bloczek betonowy M6 25x38x12

CE

wg. Deklaracji właściwości użytkowych: Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowych zabezpieczonych przed penetracją wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.

Wyroby do wznoszenia murów

Producent:
ROUWDACH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Łęczyce 22a,
64-330 Opalenica

EN 771-3 : 2011

Wytrzymałość na ściskanie:
(spełnia)

PN-EN
772-1:2011
+ A1:2015-10

Sprawozdanie nr 010/NL/19

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

- gęstość brutto w stanie suchym
(spełnia)

PN-EN
772-13:2001

13 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

 

Grzejnik stalowy łazienkowy BERYL (BE) BE95/43B

data produkcji: listopad 2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Giovanni
Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 174,
33-300 Nowy Sącz

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.1/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

12 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

FERROCARBO Sp. z o.o., Zakład Badań Laboratoryjnych ul. Ujastek 1
30-969 Kraków

Cement portlandzki popiołowy
CEM II/ B-V 32,5R
data prod. – 22.12.2018

CE

Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do betonowych wyrobów budowlanych

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: Grupa AVISTA
Sp. z o.o.,
Sulęcin Włościański 42B,
07-303 Stary Lubotyń

EN 197-1:2011

Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna po 2 dniach
(nie spełnia)

PN-EN 196-1: 2016-07

Sprawozdanie nr 542A/III/2019

Skład i składniki
(nie spełnia)

CEN TR 196-4:2007

11 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdańsk

Papa asfaltowa wierzchniego krycia IZOLMAT Superdach 20

Data produkcji: 07.09.2018 2

CE

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
Izolacja wodochronna dachów

Membrany

Producent: IZOHAN
Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

PN-EN 13707 + A2:2012
(EN 13707:2004
+A2:2009)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002 Metoda A

Sprawozdanie nr 62/H/2019

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
(spełnia)
– wytrzymałość na rozciąganie w poprzek
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż
(spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12311-1:2001

Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż
(spełnia)
w poprzek
(spełnia)

PN-EN 12310-1:2001

Giętkość w niskiej temperaturze
(spełnia)

PN-EN 1109:2013-07

10 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty z wełny mineralnej skalnej PETRAFAS grubość 50mm , niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PETRAFAS MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Data produkcji
20181126K

CE

Wg deklaracji właściwości użytkowych: Płyty z wełny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji termicznej obiektu budowlanego.

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent: PETRALANA S.A
ul. Mazowiecka 11,
40-732 Katowice

EN 13162:2012 +A1:2015

Opór cieplny:

Współczynnik przewodzenia ciepła
(spełnia)

Opór cieplny dla
(spełnia)

Grubość
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

PN-EN 823:2013

Sprawozdanie z badań nr 14/T/2019

Wytrzymałość na ściskanie

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

Przepuszczalność wody:

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

Długotrwała nasiąkliwość wodą
(spełnia)

PN-EN 1609:2013-07 metoda A

PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A

9 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU DACH PODŁOGA STANDARD EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2
grubość 50 mm

Data produkcji:
12-12-2018 r.
nr partii:
G1722
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)

Opór cieplny
(nie spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 23/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

Wytrzymałość na ściskanie:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
(spełnia)

PN-EN 826:2013-07

8 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a
80-346 Gdańsk

Płyty styropianowe
IZOBAU FASADA EPS 042
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80,
grubość 100 mm

Data produkcji:
19-07-2018 r.
nr partii:
G0872
Zakład produkcyjny:
L01

CE

Izolacja cieplna w budownictwie

Wyroby do izolacji cieplnej

Producent wyrobu:
LUBAU Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna

ul. Bukowińska 24a /83
02-703 Warszawa

PN-EN 13163 +A1:2015-03
(EN 13163:2012+A1:2015)

Opór cieplny

Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)

Opór cieplny
(spełnia)

PN-EN 12667:2002

Sprawozdanie z badań nr 24/T/2019

Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie

Wytrzymałość na zginanie
(spełnia)

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
(spełnia)

PN-EN 12089:2013-07 metoda B

PN-EN
1607:2013-07

7 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła
i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Zakład Badań Kontrolnych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Cement
glinowo - wapniowy
GÓRKAL 40

Worek 5 kg
Data produkcji:
17.09.2018 r.

CE


Wg DWU:

Spoiwo hydrauliczne, które po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku procesów hydratacji. Zastosowany w odpowiedniej ilości i zmieszany z kruszywem i wodą pozwala na wytworzenie betonu lub zaprawy, które po określonym czasie uzyskują ustalony poziom wytrzymałości

 

Cementy wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Producent: GÓRKA CEMENT
Sp. z o.o.
ul. Lipcowa 58
32-540 Trzebinia

PN EN 14647:2007
(EN 14647:2005)

Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna
(spełnia)
- normowa
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-1:2016-07

Sprawozdanie z badań nr 271/19

Czas wiązania
(spełnia)

 

PN-EN 14647:2007
PN-EN 196-3:2016

6 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Izolacja fundamentów 0,3 m x 50 m 275 g/m2 +/- 20 % Typ A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CA 03010

Ean:
5 905179 970183

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

Membrany

Producent:
Conkret Sp. J.
Z. R. Trejderowscy Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

PN-EN 14909:2012
(EN 14909:2012)

Wodoszczelność
(spełnia)

PN-EN 1928:2002
Metoda A

Sprawozdanie z badań Nr 41/H/2019

Reakcja na ogień
(spełnia)

PN-EN ISO11925-2:2010

5 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I, prostokąt bez fazy 8 cm, kolor czerwony, tekstura standard, powierzchnia płaska

Data produkcji: 25.09.2018

Zmiana pakująca: 26/27. 09 II

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 12/BR/2019

4 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych
ul. Wejhera 18a,
80-346 Gdańsk

Betonowa kostka brukowa Polbruk B,D,I; szara, prostokąt z fazą 8 cm
o wym. 8x10x20 cm,

Data: 24.11.2018

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie nr 13/BR/2019

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Centrum Technologiczne Budownictwa
Instytut Badań
i Certyfikacji
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23,
35-105 Rzeszów

Betonowa kostka brukowa Polbruk klasy B, D, I, PROSTOKĄT bez fazy 6 cm, kolor szary, tekstura standardowa, powierzchnia płaska

Data produkcji:
23-06-2018/RB
Linia produkcyjna: 86 14

Miejsce produkcji:
Zakład produkcyjny nr 86, Lipie 83,
36-060 Głogów Małopolski k/Rzeszowa

CE

Według deklaracji właściwości użytkowych: wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Producent: POLBRUK S.A. ul. Nowy Świat 16C
80-299 Gdańsk

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/
AC2007
(EN 1338:2003 + EN 1338:2003/
AC2006)

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
(spełnia)

PN-EN 1338:2005 + PN-EN 1338:2005/AC2007
załącznik F

Sprawozdanie z badań nr BWINB/829/150201/19

2 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600x06PDUQ

data produkcji: 05.01.2018

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: w instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Sp. z o.o., Sp. k., Krosno,
ul. Główna 9a,
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 03.2/19/WINB

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(nie spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

1 Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik płytowy PURMO C22
600x800

F062206008010300
R180622

CE

Według DWU: Instalacje grzewcze w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent: Rettig ICC bv. Australiëlaan 6.
NL-6199 AA Maastricht-Airport

Upoważniony przedstawiciel:
Rettig Heating
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

Nominalna moc cieplna Ф30
(spełnia)

Nominalna moc cieplna Ф50
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.

Sprawozdanie nr 07/19/WINB

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6