Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Jak uzyskać zaświadczenie

Powrót

Uzyskanie zaświadczenia GINB o wpisie do:

  • centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane

W celu uzyskania zaświadczenia GINB należy dostarczyć do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa) wniosek w tej sprawie wraz z dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną, faxem (na nr 22 661-81-42), za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej GUNB: w formie dokumentu elektronicznego bądź w postaci skanów na adres: kancelaria@gunb.gov.pl.

Wniosek nie ma określonego wzoru, powinien jednak spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, powinien być podpisany podpisem odręcznym. Jeżeli wniosek jest wysyłany w formie dokumentu elektronicznego, powinien zawierać adres elektroniczny wnoszącego oraz być opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.
We wniosku można dodatkowo podać numer posiadanych uprawnień budowlanych, co ułatwi weryfikację osoby w rejestrze.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070