WYNIKI BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH
Lp.Nazwa organu zlecajšcego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania /
nazwa laboratorium
Dane identyfikujšce
wyrób budowlany *
Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Mandat Producent wyrobu/
Upoważniony przedstawiciel/
Importer (adres)
Podstawa prawna pobrania próbkiSpecyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właœciwoœci użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania poszczególnych zasadniczych charakterystyk Rodzaj próbki
(próbka wyrobu budowlanego/próbka kontrolna
Sprawozdanie z badań (plik PDF)
1


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Œrodowiska

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Płyty styropianowe EPS 100-038 / SUPER gr.100mm

EPS-EN 13163 +A1:2015 T2-L2-W2-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-Tr100

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 76 96-100 Skierniewice

Data prod.: 04.11.2015r.
CE do izolacji cieplnej w budownictwie M/103 Producent wyrobu:
THERMICA Sp. z o.o.

Łazy, ul. Łšcznoœci 1B 05-552 Wólka Kosowska
Art. 25 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych EN 13163:2012 + A1:2015 λ – współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) PN-EN 12667:2002 próbka wyrobu budowlanego Nr LFS00-00614/16/Z00NF

Nr LK00-00614/16/Z00NF
CS - naprężenie œciskajšce przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
BS - wytrzymałoœć na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07
Metoda B
TR - wytrzymałoœć na rozcišganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
2


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Œrodowiska

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Płyty styropianowe EPS 70-040/ FASADA gr.40mm

EPS-EN 13163 +A1:2015 T2-L2-W2-S5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N) 5-DS.(70,-)2-TR100

Zakład produkcyjny:
ul. Fabryczna 76 96-100 Skierniewice

Data prod.: 16.08.2015r.
CE do izolacji cieplnej w budownictwie M/103 Producent wyrobu:
THERMICA Sp. z o.o.

Łazy, ul. Łšcznoœci 1B 05-552 Wólka Kosowska
Art. 25 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych EN 13163:2012 + A1:2015 λ – współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) PN-EN 12667:2002 próbka wyrobu budowlanego Nr LFS00-00613/16/Z00NF

Nr LK00-00613/16/Z00NF
BS - wytrzymałoœć na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07
Metoda B
TR - wytrzymałoœć na rozcišganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07


* nazwa, typ, partia/seria, miejsce, rok produkcji lub oznaczenie serii produkcyjnej/partii