GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

  Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego(GINB). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.
  Do jego zadań, w szczególności, należy:
  1. pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
  2. kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
  3. prowadzenie centralnych rejestrów:
   1. osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2. ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje Zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych:
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym w ustawie o wyrobach budowlanych oraz organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

  Do jego podstawowych obowiązków należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym wyrobów budowlanych  oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, jak również:

  1. prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB), w którym gromadzone są dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami ustawy;
  2. zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
  3. przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE;
  4. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE;
  5. gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
  6. publikowanie wyników badań próbek wyrobów budowlanych w BIP Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego;
  7. kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego;
  8. prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych;
  9. wydawanie wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytycznych i zaleceń dotyczących kontroli wyrobów budowalnych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.

  Ponadto, do jego zadań jako organu nadzoru rynku należy - w odniesieniu do wyrobów budowlanych oznakowanych CE:

  1. prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli;
  2. prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań;
  3. niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji;
  4. współpraca z Prezesem UOKiK (w tym informowanie Prezesa UOKiK, na jego wniosek, o działaniach podjętych w zakresie nadzoru rynku);
  5. współpraca z  innymi krajowymi organami nadzoru rynku oraz organami nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organami celnymi;
  6. uczestnictwo w pracach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz w forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku.

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zlecać badania pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych oraz sporządzać roczne plany kontroli. Pełni również funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.